Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 23.11.2021

§ 110 Lukion seuranta- ja arviointiraportti, lukuvuosi 2020-2021

TUUDno-2021-2565

Valmistelija

  • Seppo Kärpänen, rehtori, seppo.karpanen@tuusula.fi

Perustelut

Opetuksen järjestäjän ja koulun ylläpitäjän velvollisuus on vuosittain seurata ja arvioida koulujen tavoitteiden toteutumista. Arviointia on Tuusulan kouluissa suoritettu lukuvuoden aikana ja sen päättyessä. Arvioinnin pohjana on käytetty kasvatus- ja sivistyslautakunnan hyväksymiä opetussuunnitelmaan perustuvia lukuvuosisuunnitelmia, joihin asetettuihin tavoitteisiin toteutunutta opetusta arvioinnissa verrataan. Arviointi on järjestetty siten, että kouluilta kerätään tiedot samanmuotoisella lomakkeella.

Tuusulan lukion lukuvuosi 2020-2021 sujui vaihtelevasti. Kaikki opiskelupaikat saatiin täyteen, mutta keskiarvorajat laskivat hieman kaikissa toimipisteissä. Lukuvuoden aikana valmistui todella paljon, peräti 185 ylioppilasta. Koronatilanne asetti haasteita edelleen, kuten muissakin kouluissa. Lukiossa pidettiin kaksi etäopetusjaksoa joulukuussa ja helmi-maaliskuussa. Lähes koko muun ajan käytössä oli ns. hybridimalli kolmen viikon sykleissä: yksi vuosiluokista oli aina viikon kerrallaan etäopetuksessa.

Lukuvuoden painopisteet ja tavoitteet toteutuivat kohtuullisen hyvin poikkeusoloista huolimatta. Hyvinvoinnin tukemista tehtiin eri tavoin, esim. hyvinvointivalmennus saatiin toteutumaan sekä syksyllä, että keväällä. Etäopetus ja sen erilaiset opetusmenetelmät kehittyivät lukuvuoden kuluessa. Uusi opetussuunnitelma saatiin valmiiksi ja se hyväksyttiin keväällä 2021 ja otettiin käyttöön tänä syksynä 1. vuosikurssin opiskelijoiden kanssa. Keskeisiä uudistuksia ovat ainerajat ylittävät opintojaksot, opintojen rakenteen uudistukset sekä työ- ja korkeakouluyhteistyön lisääminen.

Monion suunnitelmat ja urakka-asiakirjat saatiin valmiiksi vuoden vaiheessa. Keväällä valittiin urakoitsija ja rakennustyöt päästiin aloittamaan aikataulussa kesäkuussa 2021.

Opiskelijoilta kysyttiin palautetta koulun käytäntöjen ja hyvinvoinnin kehittämistä varten jaksokyselyiden avulla. Kansainvälisyys- ja muu hanketoiminta oli edelleen vähäistä, mutta esim. Platonin Akatemia saatiin toteutettua etätapahtumana syksyllä 2020.

Muutkin tapahtumat ja juhlat (esim. avoimet ovet ja syksyn lakkiaiset) järjestettiin lukuvuoden aikana pääasiassa virtuaalisina, kevään ylioppilasjuhla saatiin toteutettua paikan päällä ja siihen saatiin jopa pieni yleisö.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää merkitä tiedoksi lukion seuranta- ja arviointiraportin lv. 2020-2021.