Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 23.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Kasvatus- ja sivistystoimenjohtajan päätökset:

77/2.10.2018 Horstia-Niemi Sara, European Space Agency Teacher Worksop Hollannin Leidenissä 3.-7.10.2018

78/2.10.2018 Paloheimo Terhi, Erasmus+ -hankkeen kurssi Italian Soveratoon 7.-14.10.2018

79/2.10.2018 Rissanen Hanna-Riitta, Erasmus+ -hankkeen kurssi Italian Milanoon 5.-11.11.2018

80/2.10.2018 Kivistö da Silva Elina, Erasmus+ -hankkeen kurssi Kroatian Splitiin 11.-17.11.2018

81/8.10.2018 Naava-älyviherseinien (5 kpl) hankinta kasvatus- ja sivistystoimen hallintoon, 15 680€ (alv 0%)

82/9.10.2018 Oppilaskuljetukset, optiovuoden käyttö lukuvuodeksi 2019-2020


Varhaiskasvatuspäällikön päätökset:

41/9.10.2018 Monitoimilaitteen hankinta Etelärinteen varhaiskasvatusyksikköön, KonicaMinolta Bizhub C258
890,91€ (alv 0%) sekä DK-510 Aluskaappi 89,09€

42/9.10.2018 Tutkimuslupa / Stenius Tuula, tutkimuksen aihe: "Pienten lasten huumori" - tutkimus lasten tuottamasta huumorista ja sen vaikutuksista lapsiryhmässä

 

Viranhaltijapäätökset on lähetetty lautakunnan jäsenille tiedoksi sähköisen esityslistan liitteenä.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää olla ottamatta viranhaltijapäätöksissä mainittuja asioita käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta
Osoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula
Sähköposti:kirjaamo(at)tuusula.fi
Puh. vaihde: 09 87 181