Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 23.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 Talousseuranta kasvatus- ja sivistyslautakunta 9/2018

TUUDno-2018-406

Valmistelija

  • Terttu Turnbull-Smith, talouspäällikkö, terttu.turnbull-smith@tuusula.fi

Perustelut

Vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpanosäännön mukaisesti toimielinten tulee systemaattisesti seurata käyttösuunnitelmien ja tavoitteiden toteutumista.

Tulosalueiden ja tulosyksiköiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan lautakunnalle tammi-huhtikuulta ja tammi-elokuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteutumista kuukausittain.

Syyskuun kuukausiraportti sisältää talouden toteutumisen ajanjaksolla 1.1.- 30.9.2018 ja henkilöstöindikaattorien toteutumisen ajanjaksolla 1.1. – 31.8.2018 ja vertailun vuoteen 2017.

Tammi-syyskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 75,0 %. Lautakunnan alaisen toiminnan talous kehittyi tammi-syyskuussa kokonaisuutena muutetun talousarvion mukaisena. Määrärahojen käyttöaste oli 74,3 %.

Valtuusto hyväksyi 8.10.2018 syksyn osavuosikatsauksessa esitetyt määrärahamuutokset. Raportin ennustesarake sisältää em. määrärahat.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää merkitä kuukausiraportin 9/2018 tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.