Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 23.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2019-2022

TUUDno-2018-1357

Valmistelija

  • Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi

Perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelmaa on valmisteltu laajasti yhdessä toimialamme yksiköiden esimiesten, henkilöstön, oppilaiden ja opiskelijoiden, lautakunnan sekä huoltajien kanssa. Kehittämisvisiomme on tehdä Tuusulasta kasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta. Siihen pyritään painottamalla vuosina 2019-2022 varhaiskasvatussuunnitelman ja opetussuunnitelmien mukaista uutta ja vireää toimintakulttuuria. Arvioinnin kehittäminen, hyvinvointi, yhteisöllinen oppilashuolto, oppimisympäristöjen monipuolistaminen, kansainvälisen toiminnan lisääminen, johtamiseen panostaminen ja lukiokoulutuksen kehittäminen ovat keskiössä. Tarkempia keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi eritellään osa-alueissa kasvu ja oppiminen, henkilöstön osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Asiakirjan lopussa eritellään tavoitteiden kustannusvaikutuksia kasvatuksen ja koulutuksen palvelualueella.

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää osaltaan hyväksyä kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelman vuosille 2019-2022 ja lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto päättää

  • hyväksyä kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelman vuosille 2019-2022.

Päätös

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päätti hyväksyä päätösehdotuksen päivitetyn liitteen mukaisesti.

Kokoustauko klo 20.13-20.18.


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta
Osoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula
Sähköposti:kirjaamo(at)tuusula.fi
Puh. vaihde: 09 87 181