Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 23.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 106 IB-linjan perustaminen Tuusulan lukioon, selvitys

TUUDno-2018-1363

Valmistelija

  • Seppo Kärpänen, rehtori, seppo.karpanen@tuusula.fi
  • Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnan stragiassa kansainvälistyminen on nostettu yhdeksi tavoitteista. Tavoitteeseen liittyen opetustoimea on pyydetty selvittämään IB-lukion perustamista Monioon sen valmistuttua.

International Baccalaureate (IB) Diploma Programme eli IB-tutkinto on kansainvälinen ylioppilastutkinto, jonka voi suorittaa 140 maassa ja yli 3000 koulussa. Ohjelma perustettiin vuonna 1968 ja sen keskeisinä lähtökohtina olivat kansainvälisyyden, kulttuurivaihdon ja rauhankasvatuksen edistäminen. Suomessa IB-tutkinnon voi suorittaa 17 koulussa ja opetusta on järjestetty vuodesta 1990.

Ohjelma on suunnattu 15-19-vuotiaille opiskelijoille, joilta vaaditaan riittävä englannin kielen taito. Opinnot eivät ole kielipainotteisia, mutta opiskelu on englanninkielistä äidinkieltä ja vieraita kieliä lukuun ottamatta. Opintojen päätavoitteena on kehittää kriittistä ajattelua.

Tuusulan lukion rehtori Seppo Kärpänen on johtanut työryhmää, joka on tehnyt selvityksen IB-linjan hyödyistä ja riskeistä. Selvitys on liitteenä. Työryhmän mukaan kiinnostus ja mahdolliset hakijamäärät riittäisivät varsin suurella todennäköisyydellä IB-linjan toteuttamiseen Tuusulan lukiossa. Samoin kansainvälisyys tuntuu olevan etenkin huoltajien keskuudessa kiinnostava painotusalue lukio-opinnoissa. IB-toimintaan vaadittava rahallinen panostus on melko suuri ja se kasvattaisi opiskelijakohtaista hintaa noin 200 eurolla. Tämä puolestaan kasvattaa kunnan omarahoitusosuutta. Lisäksi IB-linjan saaminen Tuusulaan on epävarmaa, koska linja löytyy melko läheltä (Tikkurila) ja linjan saaminen vaatii erityistehtäväluvan opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Työryhmän näkemys on, että IB-linjalla voidaan parhaimmillaan saavuttaa näkyvyyttä ja vetovoimaa sekä Tuusulan lukiolle että koko kunnalle. IB-linja houkuttelisi Tuusulan lukioon motivoituneita opiskelijoita. IB-linjan opiskelijat saisivat entistä paremmat lähtökohdat kansainvälisiin opintoihin ja pääsisivät osaksi kansainvälistä IB-verkostoa.

Työryhmä kuitenkin suosittelee, että ennen päätöstä IB-linjan perustamisesta Tuusulan lukioon tulisi selvittää, voidaanko suomalaisesta ylioppilastutkinnosta saada englanninkielinen kokonaisuus. Asiasta valmistui maaliskuussa 2018 opetus- ja kulttuuriministeriön selvitys. Suomalaisella englanninkielisellä tutkinnolla voitaisi saavuttaa pitkälti samat edut kuin IB-linjalla, mutta englanninkieliseen lukio-opiskeluun olisi mahdollisuus liittää joustavammin uuden monitoimitalo Monion tarjoamia muita opiskelumahdollisuuksia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää merkitä Tuusulan lukion IB-linjan perustamisesta laaditun selvityksen tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Asia käsitelttiin ensimmäisenä kokousasiana. Asian esitteli Tuusulan lukion rehtori Seppo Kärpänen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.