Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 23.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 105 Etelä-Tuusulan päiväkodin asemakaava nro 3584/Martta Wendelinin päiväkodin asemakaava OAS

TUUDno-2018-1244

Valmistelija

  • Jenni Aalto, kaavasuunnittelija, jenni.aalto@tuusula.fi
  • Hannamari Halinen, varhaiskasvatuspäällikkö, hannamari.halinen@tuusula.fi
  • Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi
  • Virpi Lehmusvaara, kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi
  • Tiina Simons, kehittämispäällikkö, tiina.simons@tuusula.fi

Perustelut

Mikkolan koulun eteläpuolelle suunnitellaan uutta päiväkotia. Asemakaava laaditaan kunnan palveluverkkoon liittyvien päätösten pohjalta. Uuden päiväkodin liikennejärjestelyjä kehitetään ja mahdollistetaan melusuojaus maantiemelua vastaan. Suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitseva kevyenliikenteenväylän on tarkoitus säilyä.

Tavoitteet

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa uuden Etelä-Tuusulan päiväkodin rakentaminen. Tavoitteena on myös kehittää päiväkodin liikennejärjestelyjä ja mahdollistaa melusuojaus maantiemelua vastaan. Suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitseva kevyenliikenteenväylä on tarkoitus säilyttää. Tuusulan kunnan strategiatavoitteista kaava tukee erityisesti laadukkaiden varhaiskasvatuksen palveluiden toteutumista.


Suunnittelun taustatietoa
 
Kasvatus- ja sivistystoimi on yhteistyössä tilakeskuksen kanssa laatinut kevään 2018 aikana aiempien selvitysten pohjalta ehdotuksen Tuusulan kunnan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkokehittämisestä. Valtuusto on hyväksynyt 4.6.2018 pidetyssä kokouksessaan Tuusulan kunnan palveluverkkoluonnoksen vuosille 2018-2028. Varhaiskasvatuksen palveluverkosta on valtuusto tehnyt päätöksen 7.5.2018 pidetyssä kokouksessaan. Uudistetun palveluverkon myötä Tuusulaan rakennetaan kaksi (2) uutta päiväkotia, Etelä-Tuusulan päiväkoti ja Kirkonkylän kampuksen päiväkoti, korvaamaan seuraavat kuusi (6) päiväkotia: Mikkola, Etelärinne, Mattila, Hyrylä, Väinölä ja Kievari. Nykyinen Mikkolan neliryhmäinen päiväkoti on valmistunut vuonna 1990 ja on nyt vähintäänkin peruskorjauksen tarpeessa.
 
Etelä-Tuusulan päiväkoti käsittäisi 10 päiväkotiryhmää. Uuden päiväkodin suunnittelun lähtökohtana on tilojen muuntojoustavuus sekä tilojen tehokas käyttö toiminnan ja tilankäytön suhteen huomioiden kaikki eri käyttäjäryhmät. Päiväkodin monimuotoisten tilojen tarkoitus on palvella myös kunnan asukkaita ja toimijoita: asukasyhdistys, vanhempainyhdistys, kansalaisopisto, urheiluseurat, kirjasto- ja nuorisopalvelut sekä muut tiloja käyttävät sidosryhmät. Piha-alueiden ja ympäristön oppimisympäristöön ja kasvatukselliseen sisältöön sekä käytön turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota helppohoitoisuuden ohella.
 
Tuusulan kunta omistaa suurimman osan suunnittelualueen maasta. Suunnittelualueen eteläosa on yksityisomistuksessa. Kaavoitus on tullut vireille kunnan aloitteesta. Kunta valmistelee asemakaavan perusteella mahdollisesti kyseeseen tulevat maankäyttösopimukset tontinomistajien kanssa käytävissä neuvotteluissa.
 
Alueen yleiskuvaus
 
Suunnittelualue on pääosin lehtipuuvaltaista metsää. Aluetta rajaa pohjoisesta kevyen liikenteen väylä sekä Mikkolan koulu, idästä Tuusulanväylä ja lännestä Pähkinämäentie. Suunnittelualueen eteläpuoli on metsä- ja peltoaluetta. Tuusulanväylän itäpuolella noin 500 metrin päässä suunnittelualueesta sijaitsee Tuusulan Urheilupuisto. Suunnittelualue sijaitsee kokonaisuudessaan Lahelan 1. luokan pohjavesialueella.
 
Tuusulan kulttuurimaisema ja rakennuskanta –selvityksessä (2018) suunnittelualue on merkitty rakennetuksi kulttuurialueeksi osaksi Vanha Hyrylän maalaiskylää. Suunnittelualueen eteläpuolella on Viksbergin pihapiirin eli Rusthollin rakennuskulttuurikohde sekä muinaisjäännösalue 2012 (Museovirasto), mikä on luokiteltu rakennushistoriallisesti ja historiallisesti arvokkaaksi, 1 luokan kohteeksi. 


Kaavoitustilanne
 
Alue on asemakaavoittamaton, uuden päiväkodin suunnittelualueella ei ole asemakaavaa. Aluetta koskee Hyrylän laajentumissuunnat 2028 –osayleiskaava, mikä on oikeusvaikutteinen muilta kuin liikenneverkkoa koskevilta osin. Tuusulan yleiskaava 2040 on kaavaehdotusvaiheessa, mutta ehdotusta ei ole vielä asetettu nähtäville. Yleiskaava 2040:ssa suunnittelualue on merkitty kerrostalovaltaiseksi asuinalueeksi (AK). Lisäksi alueelle on ositettu kevyenliikenteen runkoverkko.
 
Uudenmaan maakuntakaavassa (saanut lainvoiman 31.5.2016) suunnittelualue sijoittuu tiivistettävälle taajamatoimintojen alueelle.

 

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan lausunto:

Kunnan palveluverkkosuunnitelman mukaan Mikkolan koulu suunnitellaan suljettavan ja oppilasvirtojen ohjattavan Lahelan, Riihikallion ja Rykmentinpuiston yhtenäiskouluihin. Lahelan monitoimitalon valmistuminen ajoittuu vuodelle 2025.

Etelä-Tuusulan päiväkodin sijoittuminen  kaavassa esitetyllä on hiukan haasteellinen saavutettavuuden näkökulmasta.  Päiväkodille pitäisi saada pääväylältä lähemmäs liittymä tai kulku bussipysäkille. Asiakasvirta osaltaan koulun kuljetusliikenteen kanssa tekee Pähkinämäentielle lisää liikennettä.

Päiväkodissa tulee olemaan päivittäin n. 200 lasta, joten reilusti yli 100 huoltajaa tuo päivittäin lapsensa päiväkotiin ja useimmat autoilla. Mikkolan koulun ympärille on rakennettu alueen lähiliikuntapaikka, joka palvelee hyvin päiväkotia. Tontti sijaitsee vilkkaasti liikennöidyn Tuusulanväylän varressa ja sen liikennemäärien ennustetaan kasvavan seuraavan 20 vuoden aikana. Liikenteen hiukkaspäästöt ja laskeumat päiväkodin piha-alueelle tulee selvittää.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää antaa Etelä-Tuusulan päiväkodin asemakaavan nro 3584 / Martta Wendelinin päiväkodin asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan asiaselostuksen mukaisen lausunnon.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.