Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 23.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Esiopetuksen opetussuunnitelmaan perustuvien suunnitelmien hyväksyminen lukuvuodelle 2018-2019

TUUDno-2018-1358

Valmistelija

  • Hannamari Halinen, varhaiskasvatuspäällikkö, hannamari.halinen@tuusula.fi

Perustelut

Esiopetuksen opetussuunnitelmaan perustuvissa työ-, arviointi- ja kehittämissuunnitelmissa määritellään esiopetuksen järjestämisen kannalta oleelliset asiat lukuvuodeksi 2018-2019. Esiopetusyksiköiden lukuvuosisuunnitelmat ovat liitteenä.

Esiopetusta annetaan Tuusulan kunnassa kunnallisissa päiväkodeissa, ostopalvelupäiväkodeissa, yksityisissä päiväkodeissa ja koulujen yhteydessä toimivissa esiopetusryhmissä. Esiopetuksessa lapsia on yhteensä 520. Esiopetuksessa lapsen kasvua ja oppimista ohjaavat kunnan esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelma. Jokaiselle lapselle laaditaan esiopetuksen oppimissuunnitelma. Kukin esiopetusta antava yksikkö on laatinut lukuvuosisuunnitelman toimintansa pohjaksi.

Perusopetusasetuksen § 3 mukaan esiopetusta annetaan vähintään 700 tuntia vuodessa. Esiopetusajat noudattavat pääosin koulujen työ- ja loma-aikoja.

Esiopetuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2018 – 2019

Syyslukukausi (to) 9.8. - (pe) 21.12.2018

91 työpäivää

- syysloma viikolla 42, 15.-21.10.2018

- joululoma 22.12.2018-6.1.2019

Vapaapäivä:

- (to) 6.12.2018 itsenäisyyspäivä

Kevätlukukausi (ma) 7.1.- (la) 1.6.2019

97 työpäivää

- talviloma viikolla 8, 18.-24.2.2019

- pääsiäisloma 19.-22.4.2019

Vapaapäivät:

- (ke) 1.5.2019 vapunpäivä

- (to) 30.5.2019 helatorstai

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää hyväksyä esiopetuksen opetussuunnitelmaan perustuvat työ-, arviointi- ja kehittämissuunnitelmat lukuvuodeksi 2018-2019.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta
Osoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula
Sähköposti:kirjaamo(at)tuusula.fi
Puh. vaihde: 09 87 181