Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 20.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

1. Sivistysjohtajan päätökset

06.04.2021 § 20 Astianpesulinjastojen uusiminen Lepolan koululle,​ Mikkolan koululle ja Pellavan päiväkotiin

 06.04.2021 § 21 Irtisanoutuminen rehtorin virasta, Hyrylän yläasteen rehtori Auli Ruhtinas

09.04.2021 § 22 Muutos Tuusulan lukion lukuvuosisuunnitelmaan 2020-​2021, ​osittaisen etäopetuksen järjestäminen ajalla 13.4.-​7.5.2021

09.04.2021 § 23 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen ajalla 12.4.-​9.5.2021

13.04.2021 § 25 Kertapalkkiomäärärahan jakaminen vuonna 2021,​ sivistyksen toimialue

 

2. Opetuspäällikön päätökset

09.04.2021 § 34 Hyrylän yläasteen erityisluokanopettajan virkojen (3kpl) täyttämättä jättäminen vähäisestä hakijamäärästä johtuen

09.04.2021 § 37 Lukion ja perusopetuksen päätoiminen tuntiopettaja valinta, Tuusulan lukio, Hyrylän toimipiste ja Hyrylän yläaste, FM Elina Kivistö da Silva ja varasijalle valitaan FM Henna Grönqvist 

09.04.2021 § 38 Irtisanoutuminen luokanopettajan virasta,​ Ruotsinkylän koulu, Helena Hulkkonen

13.04.2021 § 39 Päätoiminen kieltenopettaja valinta,​Tuusulan Opisto, FM Miia Kukkola

13.04.2021 § 40 Irtisanoutuminen eritysopettajan virasta,​Jokelan ylä-​aste, Mirkka Tschesmenski 

 

3. Varhaiskasvatuspäällikön päätökset

06.04.2021 § 9 Varhaiskasvatuksen opettaja valinta,​Kolsa-​Lepolan varhaiskasvatusyksikkö, sosionomi (AMK) Miranda Myllylä

06.04.2021 § 8 Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään valinta,​Pellavan päiväkoti, sosionomi (AMK) Mirtta Kuikka

06.04.2021 § 10 Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään valinta,​Roinilan päiväkoti, sosionomi (AMK) Maarianna Sipponen

06.04.2021 § 11 Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään valinta,​Kolsa-​Lepolan päiväkoti, sosionomi (AMK) Eva Koivikko

06.04.2021 § 12 Varhaiskasvatuksen opettaja valinta,​Notkopuiston päiväkoti, sosionomi  (AMK) Anne Kammonen

07.04.2021 § 17 Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja valinta,​Pertun päiväkoti, lähihoitaja Mirva Seppä

08.04.2021 § 18 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan valinta,​Kolsan päiväkoti, lastenohjaaja Reetta Tuomi

06.04.2021 § 16 Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja valinta,​Pellavan päiväkoti, lähihoitaja Sari Vettenranta

07.04.2021 § 13 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävään valinta,​Vaunukankaan päiväkoti,  lähihoitaja Senja Hyvönen

07.04.2021 § 14 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävään valinta, ​Pellavan päiväkoti,  lastenohjaaja Tarja Ristimäki

06.04.2021 § 15 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävään valinta,​Pellavan päiväkoti, lähihoitaja Jonna Nikoskelainen

12.04.2021  § 9 Varhaiskasvatuksen opettaja valinta,​Kolsa-​Lepolan  varhaiskasvatusyksikkö,  varhaiskasvatuksen opettaja Miranda Myllylä

12.04.2021  § 23 Varhaiskasvatuksen opettaja valinta,​Lahelan tertun päiväkoti, sosionomi (AMK) Anne Mäkinen

12.04.2021  § 22 Varhaiskasvatuksen opettaja valinta,​Notkopuiston päiväkoti, sosionomi (AMK) Satu Suomalainen

12.04.2021  § 21 Varhaiskasvatuksen opettaja valinta,​Pertun päiväkoti, sosionomi (AMK) Sari-​Susanna Salminen

12.04.2021  § 20 Varhaiskasvatuksen opettaja valinta,​Notkopuiston päiväkoti, varhaiskasvatuksen opettaja Päivi Ahlgren

12.04.2021  § 19 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan valinta,​Lepolan päiväkoti, lähihoitaja Tiina Arenius


4. Kasvun ja oppimisen tuen päällikön päätös

13.04.2021 § 4 Irtisanoutuminen avustajan tehtävästä, Jonna Nikoskelainen

 

5. Rehtoreiden päätökset

12.04.2021 § 1 Laaja-​alaisen erityisopettajan tehtävään valinta ajalle 1.8.2021-​31.7.2022, Lepolan koulu, erityisopettaja Ilona Huttusen

12.04.2021 § 2 Laaja-​alaisen erityisopettajan tehtävään valinta ajalle 1.8.2021-​31.7.2022,​ Lepolan koulu,kasvatustieteen maisterin, ​erityisopettaja Hanna Arola-​Malin

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää olla ottamatta viranhaltijapäätöksissä mainittuja asioita käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, Kasvatus ja sivistyslautakunta
osoite: Kotorannankuja 10, Pl 60, 04301 Tuusula
sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi
puh. vaihde: 09 87 181

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä Tuusulan kunnan asiakaspalvelupisteeseen os. Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula. Avoinna ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-12.00.