Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 20.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleisssuunnitelma, lausunto

TUUDno-2020-397

Valmistelija

 • Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi
 • Hannamari Halinen, varhaiskasvatuspäällikkö, hannamari.halinen@tuusula.fi
 • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi
 • Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, risto.kanerva@tuusula.fi
 • Ulla Kinnunen, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, ulla.kinnunen@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnan kasvu ja ympäristö/kaavoitus pyytää lausuntopynnössään 24.3.2021 kasvatus- ja sivistyslautakunnan lausuntoa Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleissuunnitelmasta. Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 6.5.2020 klo 16.00.

Asiaselostus

Tuusula käynnisti vuonna 2017 projektin Tuusulanjärven ja -​joen ranta-​alueiden virkistyskäytön kehittämiseksi. Tuusulanjärveä kiertävän yhtenäisen reitistön suunnittelu ja toteutus on ollut kuluvan valtuustokauden (2017-​2021) tärkeä tavoite. Tuusulanjärven virkistyskäytön yleissuunnitelmatyö tilattiin konsulttityönä Swecolta tammikuussa 2020. Osana työtä Sweco toteutti myös Tuusulanjärven  ja lähialueiden virkistys-​ ja matkailureittien tarveselvityksen. Selvityksen perusteella erityisen suuri tarve on hyvin opastetuille,​ jatkuville,​ palveluja sisältäville ja teemoitetuille reiteille. Tarve on ylikunnallinen ja kuntien kaikkia alueita koskeva. Lähivirkistysreittien ympärivuotinen käyttö ja tarve uusille reiteille on vahvassa kasvussa.  Nykyisille reiteille toivotaan ulkoilijan peruspalveluita,​ parempaa joukkoliikenteen saavutettavuutta sekä matkailupalveluja. 

Yleissuunnitelmassa on osoitettu Tuusulanjärveä kiertävä reitistö,​ joka johtaa vierailijan tutustumaan alueen monipuoliseen luontoon,​ maisemiin,​ kulttuurikohteisiin ja liikuntapaikkoihin. Suunnitelmakartalle on yhdistetty alueelle eri aikoina laadittujen kaavojen,​ virkistyskäyttösuunnitelmien,​ selvitysten sekä puistosuunnitelmien aineistoja.

Yleissuunnitelmakartalla osoitetaan virkistysreitistö ja siihen kytkeytyvät olemassa olevat virkistyskohteet (luonto,​ maisema,​ kulttuuri,​ liikunta,​ palvelut). Lisäksi esitetään virkistykseen kehittämiskohteet sekä reittiverkoston täydennystarpeet. Tämän lisäksi suunnitelmaa esittelevään raporttiin on koottu erilaisten selvitysten,​ kuten luonto-​,​ maisema-​ ja kulttuuriselvitysten tuloksia sekä muita lähtötietoja,​ kuten esimerkiksi karttakoosteita nykyisistä palvelukohteista,​ pysäköintipaikoista ja venevalkamista sekä muista järveä ympäröivistä nykyisistä jalankulun ja pyöräilyn reiteistä. 

Yleissuunnitelmatyö on pitänyt sisällään laajan lähtöaineiston koonnin lisäksi reittitarkastelua,​ jossa on selvitetty Tuusulanjärveä ympäröivät jalankulun,​ pyöräilyn,​ ulkoilun sekä maastopyöräilyn reitit. Reittien jatkuvuutta on tutkittu joukkoliikenteen pysäkeiltä ja pysäköintialueilta alueen eri kohteisiin sekä yhteyksien jatkuvuutta eri palveluiden ja kohteiden välillä. Reittien linjauksissa on pyritty huomioimaan maanomistukselliset kysymykset.  

Suunnittelussa on tarkasteltu laajasti eri virkistyskäyttöjä,​ erilaisia käyttäjäryhmiä ja heidän vaihtuvia tarpeitaan reittien näkökulmasta. Osaa kohteista on tutkittu reittien jatkuvuuden ja kohteiden saavutettavuuden sekä rakennettavuuden kannalta yleissuunnitelmatasoa tarkemmin. Tällaisia kohteita ovat olleet esimerkiksi reittimahdollisuuksien ja vaihtoehtojen tutkiminen Sarvikallion reitiltä kohti lintukosteikkoja,​ reittien yhdistyminen Anttilan tilakeskuksen läpi sekä yhteyksien tutkiminen Koskenmäentien yli jokivarteen. Työn yhteydessä on laadittu myös Rantatien alustava kehittämissuunnitelma. 
 

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan lausunto:
 

 • Toteuttaminen “kilometri kerrallaan”. On tärkeää, että tartutaan toteuttamaan hankkeita, joille on kaavalliset ja luvituksen kannalta edellytykset.  

 • Etupainotteisuus reittien ja yhteyksien rakentamisessa tulee varmistaa. Asuinalueilta tulee olla sujuva pääsy Tuusulanjärven virkistyskohteisiin.  

 • Pysäköintialueiden riittävyyttä on korostettu suunnitelmassa, mikä on hyvä. 

 • Ympärivuotisuus palveluissa ja niiden käytössä on huomioitava. Järvellä, etenkin talvisin, liikkuu tuhansia kävijöitä ympäri Etelä-Suomea.  

 • Luonto, virkistys ja kulttuuri sekä muut Tuusulanjärveen liittyvät asiat ovat koottu hyvin yhteen raportissa. 

 

Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleissuunnitelman tavoitteena on rantojen virkistyskäytön kehittäminen. Työssä osoitetaan virkistysreitistö, siihen kytkeytyvät olemassa olevat virkistys-, suunnittelu- ja kulttuurikohteet sekä esitetään tavoitellut reittiverkoston täydennystarpeet Tuusulan kunnan alueella. Olisi suotavaa edetä hankkeissa yhdessä naapurikunnan kanssa ja tavoiteltava yhteistä ilmettä ja palveluiden korkeaa laatua. Kuntayhteistyö on tärkeää, sillä Tuusulanjärven virkistyskäyttö on yhteinen asia, joka tuo myös yhteistä vastuuta.  

Suunnitelmassa esitetään kehittämiskohteet sekä reittiverkoston täydennystarpeet. Reittien yhteyksien rakentamisessa tulee varmistaa niiden toteuttamismahdollisuus. On tärkeää lähetä edistämään hankkeita, joille on kaavalliset ja tarvittavien lupien kannalta hyvät edellytykset toteutua. Suunnitelmassa on hyvä tuoda esiin sujuva yhteys asuinalueilta Tuusulanjärven virkistyskohteisiin. Suunnitelmassa on hyvin korostettu pysäköintialueiden riittävyyttä ja sijoittumista eri puolille järveä.  

Suunnittelussa on tarkasteltu laajasti eri virkistyskäyttöjä, erilaisia käyttäjäryhmiä ja heidän vaihtuvia tarpeitaan reittien näkökulmasta. Suunnitelmassa tulisi huomioida palveluiden ja niiden käytön ympärivuotisuus. Tuusulanjärvellä liikkuu erityisesti talvella tuhansia kävijöitä ympäri Etelä-Suomea. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää antaa Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleissuunnitelmasta asiaselostuksessa olevan lausunnon.

__________

Puhennjohtajan avattua keskustelun, lautakunta päätti yksimielisesti tehdä seuraavat puheenjohtaja Salosen esittämät ja jäsen Alangon, Tuhkusen, Ahosen, Laitilan kannattamat lisäykset lausuntoon:

Kasvatus- ja sivistyslautakunta toteaa Fjällbon osalta - suunnitelman sivu 27/41, kohta 5.4.9 Fjällbon puisto, viimeinen kappale - että Fjällbon mahdollinen ja nykyisen asuinrakennuksen korvaava rakentaminen on oltava vain vähäistä ja pelkästään Fjällbon puistoa ja sen käyttöä palvelevaa rakentamista.

Lautakunta korostaa lisäksi, että pienempien, helposti toteutettavien suunnitelmien ja parannustoimien täytäntöönpano on tärkeää yleissuunnitelman tavoitteiden täyttämiseksi, kuntalaisten palveluiden parantamiseksi. Etenkin opastus ja opastuksen tärkeys on niin tässä suunnitelmassa kuin monissa muissakin viime vuosien aikana tehdyissä suunnitelmissa ollut usein esillä. Opastuksen tärkeydestä huolimatta käytännön toimia opastuksen parantamiseksi ei juuri ole tapahtunut.

Muilta osin lautakunta päätti hyväksyä esitetyn lausunnon.

 

 

Päätös

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päätti antaa Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleissuunnitelmasta alla olevan lausunnon:

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan lausunto:
 

 • Toteuttaminen “kilometri kerrallaan”. On tärkeää, että tartutaan toteuttamaan hankkeita, joille on kaavalliset ja luvituksen kannalta edellytykset.  

 • Etupainotteisuus reittien ja yhteyksien rakentamisessa tulee varmistaa. Asuinalueilta tulee olla sujuva pääsy Tuusulanjärven virkistyskohteisiin.  

 • Pysäköintialueiden riittävyyttä on korostettu suunnitelmassa, mikä on hyvä. 

 • Ympärivuotisuus palveluissa ja niiden käytössä on huomioitava. Järvellä, etenkin talvisin, liikkuu tuhansia kävijöitä ympäri Etelä-Suomea.  

 • Luonto, virkistys ja kulttuuri sekä muut Tuusulanjärveen liittyvät asiat ovat koottu hyvin yhteen raportissa. 

 

Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleissuunnitelman tavoitteena on rantojen virkistyskäytön kehittäminen. Työssä osoitetaan virkistysreitistö, siihen kytkeytyvät olemassa olevat virkistys-, suunnittelu- ja kulttuurikohteet sekä esitetään tavoitellut reittiverkoston täydennystarpeet Tuusulan kunnan alueella. Olisi suotavaa edetä hankkeissa yhdessä naapurikunnan kanssa ja tavoiteltava yhteistä ilmettä ja palveluiden korkeaa laatua. Kuntayhteistyö on tärkeää, sillä Tuusulanjärven virkistyskäyttö on yhteinen asia, joka tuo myös yhteistä vastuuta.  

Suunnitelmassa esitetään kehittämiskohteet sekä reittiverkoston täydennystarpeet. Reittien yhteyksien rakentamisessa tulee varmistaa niiden toteuttamismahdollisuus. On tärkeää lähetä edistämään hankkeita, joille on kaavalliset ja tarvittavien lupien kannalta hyvät edellytykset toteutua. Suunnitelmassa on hyvä tuoda esiin sujuva yhteys asuinalueilta Tuusulanjärven virkistyskohteisiin. Suunnitelmassa on hyvin korostettu pysäköintialueiden riittävyyttä ja sijoittumista eri puolille järveä.  

Suunnittelussa on tarkasteltu laajasti eri virkistyskäyttöjä, erilaisia käyttäjäryhmiä ja heidän vaihtuvia tarpeitaan reittien näkökulmasta. Suunnitelmassa tulisi huomioida palveluiden ja niiden käytön ympärivuotisuus. Tuusulanjärvellä liikkuu erityisesti talvella tuhansia kävijöitä ympäri Etelä-Suomea. 

Kasvatus- ja sivistyslautakunta toteaa Fjällbon osalta - suunnitelman sivu 27/41, kohta 5.4.9 Fjällbon puisto, viimeinen kappale - että Fjällbon mahdollinen ja nykyisen asuinrakennuksen korvaava rakentaminen on oltava vain vähäistä ja pelkästään Fjällbon puistoa ja sen käyttöä palvelevaa rakentamista.

Lautakunta korostaa lisäksi, että pienempien, helposti toteutettavien suunnitelmien ja parannustoimien täytäntöönpano on tärkeää yleissuunnitelman tavoitteiden täyttämiseksi, kuntalaisten palveluiden parantamiseksi. Etenkin opastus ja opastuksen tärkeys on niin tässä suunnitelmassa kuin monissa muissakin viime vuosien aikana tehdyissä suunnitelmissa ollut usein esillä. Opastuksen tärkeydestä huolimatta käytännön toimia opastuksen parantamiseksi ei juuri ole tapahtunut.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.