Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 20.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Tuusulan lukion opetussuunnitelma 2021

TUUDno-2021-916

Valmistelija

  • Seppo Kärpänen, rehtori, seppo.karpanen@tuusula.fi
  • Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi

Perustelut

Hallitus päätti lukiokoulutuksen uudistamisesta kevään 2017 puoliväliriihessä. Eduskunta hyväksyi uuden lukiolain 10.8. 2018, ja laki tuli voimaan 1.8.2019. Opetussuunnitelman perusteet uudistetaan osana lukiokoulutuksen uudistamista. Tavoitteena on, että vuonna 2030 puolet 25–34-vuotiaista on suorittanut korkeakoulututkinnon. Samanaikaisesti ylioppilastutkinto on digitalisoitunut, ylioppilastutkinnon lainsäädäntö muuttunut ja korkeakoulujen sisäänotto muuttuu niin, että se perustuu suurimmaksi osaksi ylioppilastutkinnon arvosanoihin. 

Valtioneuvosto hyväksyi 4.10.2018 asetuksen lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta. Asetus koskee sekä nuorten että aikuisten lukiokoulutusta sekä lukiokoulutukseen valmistavaa koulutusta. 
 
Opetushallitus on päättänyt 7.11.2019 lukion opetussuunnitelman perusteista nuorille tarkoitettua lukiokoulutusta varten. Lukion opetussuunnitelman perusteiden 2019 mukaan laadittu opetussuunnitelma otetaan käyttöön lukion aloittavilla opiskelijoilla 1.8.2021 lukien, ja käyttöönotto etenee vuosiluokka kerrallaan. 

 
Olennaisimmat muutokset lukion opetussuunnitelmassa ovat: 

  • Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet muodostavat oppiaineiden yhteiset tavoitteet 

  • Valtakunnalliset opinnot jäsennetään moduuleiksi, jotka toimivat raaka-aineina paikallisesti luotaville opintojaksoille 

  • Opintopisteinä määriteltävät opintojaksot voivat olla eri laajuisia ja eri oppiaineiden yhteisiä 

  • Nuorten lukiokoulutuksessa opiskellaan vähintään 150 opintopistettä nykyisen 75 kurssin sijaan 

  • Opinnot arvioidaan opintojaksoittain 

  • Opiskelijoille tarjotaan entistä kattavampaa ja pitkäkestoisempaa opinto-ohjausta sekä erityistä tukea sitä tarvitseville 

  • Yhteydet ympäröivään maailmaan, etenkin korkeakoulu-, kansainvälisyys- sekä työelämä- ja yrittäjyysyhteistyö, painottuvat entistä enemmän 

 

Tuusulan lukion opetussuunnitelmatyöhön ovat eri vaiheissa osallistuneet lukioiden opettajat ja myös oppilaskuntia on kuunneltu eri osioiden valmisteluissa. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää hyväksyä Tuusulan kunnan lukiokoulutuksen opetussuunnitelman 1.8.2021 alkaen. 

__________

Kokouksessa asiaa esitteli Tuusulan lukion rehtori Seppo Kärpänen. 

Todettiin, että viimeisimmässä opetussuunnitelman versiossa on tehty ohjaukseen liittyviä korjauksia. Lisäksi todettiin, että valtakunnalliset linjaukset on merkitty opetussuunnitelmaan kursivoiden. Muutetaan päivitetty versio opetussuunnitelmasta pöytäkirjan liitteeksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämän asian käsittelyn jälkeen talouspäällikkö Terttu Turnbull-Smith esitteli lukion kustannuksia.

 

 

 


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, Kasvatus ja sivistyslautakunta
osoite: Kotorannankuja 10, Pl 60, 04301 Tuusula
sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi
puh. vaihde: 09 87 181

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä Tuusulan kunnan asiakaspalvelupisteeseen os. Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula. Avoinna ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-12.00.