Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 20.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Peltokaaren päiväkodin rakentamisen kiirehtiminen, aloite

TUUDno-2021-544

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Emmi Sirniö esitti hänen ja Karita Mäensivun seuraavan aloitteen: 

"Jokelassa on tällä hetkellä kova puute varhaiskasvatuspaikoista. Paikkoja ei saa omasta lähi päiväkodista, eikä välttämättä edes omalta kylältä. Tämä on monelle vanhemmalle, varsinkin autottomalle, iso ongelma. Kunta aikoo kevään aikana pohtia, miten varhaiskasvatuspaikkoja saadaan lisättyä, esim vuokraamalla tiloja tai yksityisellä päiväkodilla. 

Mielestämme kuitenkin kunnan pitäisi panostaa varhaiskasvatuspaikkoihin rakentamalla uusi päiväkoti sinne, missä sitä eniten kaivataan. Tähän Peltokaaren päiväkoti olisi paras vaihtoehto. Peltokaaressa on jo varauduttu uuden päiväkodin rakentamiseen ja sieltä löytyy kaavasta y-tontti, johon päiväkodin voisi rakentaa.

Lepolan päiväkoti, joka on lähimpänä Peltokaaren uutta asuinaluetta, on Jokelan päiväkodeista kaikista täysin ja Peltokaareen rakentuu koko ajan lisää omakotitaloja ja kunnan vuokrataloja, joihin varmasti muuttaa paljon lapsiperheitä. Lähipalvelut ovat tärkeitä kaikille kuntalaisille, joten uusi päiväkoti Peltokaareen vastaisi hyvin kuntalaisten toiveita. Tämä olisi myös loistava keino markkinoida Peltokaaren aluetta uusille perheille. Peltokaaressa on edelleen paljon tontteja vapaana, joten se, että kunta panostaa kyseiseen alueeseen ja tekee alueesta valmiimpaa, on loistava vetovoimatekijä. 

Tällä aloitteella haluamme siis, että kunta reagoisi Jokelan varhaiskasvatuspaikkojen puuttumiseen mahdollisimman nopeasti ja alkaisi suunnitella ja toteuttaa Peltokaaren päiväkodin rakentamista heti."

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Hannamari Halinen, varhaiskasvatuspäällikkö, hannamari.halinen@tuusula.fi
  • Tiina Simons, kehittämispäällikkö, tiina.simons@tuusula.fi

Perustelut

Vastaus aloitteeseen: 

Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelma on hyväksytty 18.12.2018 kunnanvaltuustossa ja sen päivitykset 9.12.2019 ja 7.12.2020. Osana palveluverkkosuunnitelman etenemistä toteutetaan ennakkovaikutusten arviointi palveluverkkosuunnitelman vaikutuksista Jokelan alueella.  Ennakkovaikutusten arvioinnissa (EVAUS) tuotetaan tietoa päätöksenteon tueksi siitä, mitä vaikutuksia mahdollisilla palveluverkon muutoksilla on. Ennakkovaikutusten arviointi tehdään suhteessa Tuusulan kunnan hyväksyttyyn palveluverkkosuunnitelmaan. 

Maaliskuussa 2021 on käynnistynyt Tuusulan kunnassa ennakkovaikutusten arviointi Jokelan alueen palveluverkosta. Varhaiskasvatuspalveluiden arviointi ja Peltokaaren päiväkodin mahdollinen  rakentuminen on yksi osa tätä kokonaisuutta.  

Varhaiskasvatuksen paikkatilanne Jokelan alueella muuttui syksyllä 2020, kun lasten ja kasvattajien välinen suhdeluku muuttui 1:8:sta 1:7:ään. Tästä syystä paikkojen kokonaismäärä alueella väheni. Lisäksi syksyllä 2020 perhepäivähoitajien osalta tapahtui ennakoimattomia toiminnan päättymisiä/eläköitymisiä. 

Peltokaaren päiväkodin rakennuttaminen ja sen toteuttamistapa tullaan arvioimaan Jokelan alueen kokonaisuutta suunniteltaessa. Vaihtoehtoina on rakentamisen yksityinen tai kunnan toteutus, samoin toiminnan toteutuksen osalta toimijana kunta tai yksityinen. 

Varhaiskasvatus ja tilapalvelut kartoittavat Jokelasta mahdollisia lisätiloja, jotka voimme ottaa käyttöön ja varmistaa paikkojen riittävyys Jokelan alueella tulevaan syksyyn 2021.  

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää

  • hyväksyä esitetyn selvityksen aloitteen johdosta
  • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että VALTUUSTO päättää katsoa Emmi Sirniön esittämän, hänen ja Karita Mäensivun allekirjoittaman aloitteen 8.3.2021 § 37 tulleen käsitellyksi.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.