Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 20.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Lukion tuntiresurssin myöntämisen periaatteet 2021 alkaen

TUUDno-2021-915

Valmistelija

  • Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi

Perustelut

Koulutus- ja kirjastolautakunta on päätöksellään 14.3.2007 § 29 päättänyt lukion tuntiresurssien myöntämisen periaatteista. Voimassaolevien periaatteiden mukaisesti lukion osalta tuntiresurssi lasketaan seuraavasti: 

Hyrylän lukio 1,50 h/oppilas 

Jokelan lukio 1,60 h/oppilas 

Kellokosken lukio 1,65 h/oppilas 

Tuusulan lukion toiminnan kehittämisen ja oppilasmäärien kehityksen myötä eri toimisteiden yksikkökohtaiset kertoimet eivät toimi käytännössä, vaan tuntiresurssia joudutaan siirtämään toisinaan yksiöiden välillä. Yhteinen, koko Tuusulan lukiota koskeva kerroin, tuo joustavuutta resurssien käyttöön ja toiminnan järjestämiseen. 

Edellisinä lukuvuosina koko Tuusulan lukion kerroin on muodostunut jaettujen tuntien ja oppilasmäärän suhteessa seuraavasti: 

 

opiskelijat 

tunnit 

kerroin 

2016-17 

587 

908 

1,55 

2017-18 

585 

914 

1,56 

2018-19 

631 

978 

1,55 

2019-20 

652 

1052 

1,61 

2020-21 

685 

1065 

1,55 

 

Lukuvuoden 2019-20 muutos johtuu Kellokoskelle otetusta normaalia suuremmasta opiskelijamäärästä. Tämä on koulun tilat huomioiden mahdollista joka kolmas vuosi, mutta ei jokaisena lukuvuonna. Vertailu osoittaa tuntikertoimen olleen keskimäärin 1,55, jota esitetään koko Tuusulan lukion kertoimeksi. Tuntikertoimen kautta määritellään talousarvio sekä kurssien määrät. Lukio voi suunnittelun myötä käyttää kerrointa enemmän tai vähemmän tunteja siten, että annetut määrärahat riittävät toiminnan järjestämiseen. Kertoimen muutoksella ei ole kustannusvaikutuksia. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää 

  • hyväksyä uudet lukion tuntiresurssien myöntämisperiaatteet esityksen mukaisesti. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

 

Tämän asian käsittelyn jälkeen varhaiskasvatuspäällikkö Hannamari Halinen esitteli asiat

- Lapsen hoidon tuki

- Kaksivuotinen esiopetuskokeilu Tuusulassa.

 

Esittelyiden jälkeen kokouksessa pidettiin tauko klo 20.17-20.25.


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, Kasvatus ja sivistyslautakunta
osoite: Kotorannankuja 10, Pl 60, 04301 Tuusula
sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi
puh. vaihde: 09 87 181

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä Tuusulan kunnan asiakaspalvelupisteeseen os. Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula. Avoinna ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-12.00.