Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 20.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 LISÄPYKÄLÄ: Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu 2021-2024 (lisäpykälä)

TUUDno-2021-598

Valmistelija

  • Hannamari Halinen, varhaiskasvatuspäällikkö, hannamari.halinen@tuusula.fi

Perustelut

Perustelut

Lainsäädännöllinen tausta

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu lain (1046/2020) tarkoituksena on toteuttaa elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun kestävä kokeilu kaksivuotisesta esiopetuksesta.

Kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa, kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta, selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita, perheiden palveluvalintoja sekä saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

Kokeilukunnat ja kokeilun kohdejoukko

Kokeilulain 4 §:n mukaan ”opetus- ja kulttuuriministeriö poimii ositettuna satunnaistamisena kokeiluun osallistuvat kunnat tai kuntayhtymät (kokeilukunta), joiden tehtävänä on järjestää kaksivuotista esiopetusta 5 §:n mukaan poimituissa toimipaikoissa.” Kokeilukunnat on päätetty päätöksellä VN/583/2021.

Kokeilulain 4 §:n mukaan Vuonna 2021 alkavan kokeilun kohdejoukkoon kuuluvat ne kokeilukuntien alueella asuvat lapset, jotka ovat syntyneet vuonna 2016. Vuonna 2022 alkavan kokeilun kohdejoukkoon kuuluvat ne kokeilukuntien alueella asuvat lapset, jotka ovat syntyneet vuonna 2017. Kohdejoukkoon ei kuitenkaan kuulu lapsi, joka aloittaa viisivuotiaana esiopetuksen perusopetuslain 7 tai 8 §:n mukaisen opetuksen järjestäjän opetuksessa.

Kokeilutoimipaikat, koe- ja verrokkiryhmä ja otanta-aineisto

Kokeilulain 5 §:n mukaan ”opetus- ja kulttuuriministeriö poimii ositettuna satunnaistamisena kokeilukuntien esiopetuksen toimipaikoista ne toimipaikat, joissa kokeilukunnan tulee järjestää kaksivuotista esiopetusta (kokeilutoimipaikat).”Kokeilutoimipaikat on päätetty päätöksellä VN/7615/2021. Kunnassa kokeilutoimintaa järjestäviksi toimipaikoiksi on poimittu satunnaisotannalla noin 40 prosenttia kunnan kokeiluun kelpoisista esiopetuksen toimipaikoista. Tuusulassa kokeilutoimipaikat ovat Kolsan päiväkoti ja Lahelan tertun päiväkoti. 

Kokeilulain 5 §:n mukaan ne kohdejoukkoon kuuluvat lapset, jotka ovat kokeilutoimipaikoissa varhaiskasvatuksessa tai jotka eivät ole varhaiskasvatuksessa kokeilutoimipaikassa, mutta asuvat kokeilutoimipaikan alueella, muodostavat koeryhmän. Koeryhmä on muodostunut kokeilulain mukaisen satunnaisotannan ja opetus- ja kulttuuriministeriön tekemien päätösten mukaan. Ne kohdejoukkoon kuuluvat lapset, jotka eivät kuulu koeryhmään, muodostavat verrokkiryhmän. Kunnalla ei ole mahdollisuutta oikaista kokeilulakiin ja opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksiin perustuvaa lapsen koeryhmään kuulumista koskevaa päätöstä.

Päätös lapsen ottamisesta kaksivuotiseen esiopetukseen

Kokeilukunnan on ilmoitettava koeryhmään kuuluvan lapsen huoltajalle tai tämän muulle lailliselle edustajalle mahdollisuudesta hakea kokeilutoimipaikassa järjestettävään kaksivuotiseen esiopetukseen. Ilmoituksen on sisällettävä tiedot 2 momentissa tarkoitetusta velvollisuudesta, mahdollisuudesta päättää kaksivuotiseen esiopetukseen osallistumisesta kokeilutoimipaikassa, kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelman perusteista, vaikutuksista kasvun ja oppimisen tukeen sekä oppilashuoltoon, koulumatkaetuuteen, varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin, lastenhoidon tukiin ja perusopetukseen valmistavaan opetukseen osallistumisesta sekä muista vastaavista tarpeellisista seikoista. Kaksivuotiseen esiopetukseen osallistuminen kokeilutoimipaikassa edellyttää lapsen huoltajan tai muun laillisen edustajan hakemusta. Kokeilukunnan tulee hyväksyä hakemus, jos lapsi kuuluu koeryhmään. Kokeilukunta tekee päätöksen lapsen ottamisesta kokeilutoimipaikassa järjestettävään kaksivuotiseen esiopetukseen.

Koeryhmään kuuluvan lapsen huoltajan tai muun laillisen edustajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu kaksi vuotta kestävään kokeilutoimipaikassa järjestettyyn esiopetukseen tai muuhun kaksivuotisen esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Kokeilukunnan tulee lapsen huoltajan tai tämän muun laillisen edustajan tekemästä ilmoituksesta tehdä päätös kaksivuotiseen esiopetukseen osallistumisen päättymisestä kokeilutoimipaikassa.

Kokeilun laajuus ja opetussuunnitelma

Kaksivuotista esiopetusta annetaan kahtena vuotena yhteensä vähintään 1 400 tuntia, vähintään 700 tuntia kumpanakin vuotena

Opetushallitus päättää kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetuksen tavoitteista, oppimisen alueista ja niiden keskeisistä sisällöistä sekä kodin ja esiopetuksen yhteistyön ja oppilashuollon keskeisistä periaatteista ja opetustoimeen kuuluvan oppilashuollon tavoitteista (kokeilun opetussuunnitelman perusteet). Kokeilun opetussuunnitelman perusteissa tulee erityisesti huomioida, että siirtyminen varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja esiopetuksesta alkuopetukseen tapahtuu kasvun ja oppimisen polun jatkuvuus ja eheys turvaten. Kokeilun opetussuunnitelman perusteet ovat valmistuneet tammikuussa 2021.

Kokeilukunnan tulee hyväksyä tässä laissa tarkoitettua opetusta varten paikallinen opetussuunnitelma heinäkuun 2021 loppuun mennessä.

Kokeilua koskevia tarkentavia säännöksiä

Perusopetuslain 32 §:stä poiketen ensisijainen koulumatkaetuus on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus.

 

Liitteet

Päätös kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun kokeilukunnista VN/583/2021

Päätös kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun kokeilukunnista VN/583/2021 Liite 1

Päätös kaksivuotisen esiopetuksen kokeilutoimipaikoista ja -toimipaikkojen alueista VN/7615/2021

Ohje kokeilutoimintaa järjestäville kokeilukunnille perheiden tavoittamisesta VN/3673/2021

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu 2021-2024 esite huoltajille

Laki kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta 1046/2020 https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20201046

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asia käsiteltiin kokouksessa § 43 jälkeen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.