Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 20.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Koulu- ja askartelutarvikkeet 2022–2024 (2026), liittyminen Hansel Oy:n tulevaan kilpailutukseen ja sopimukseen

TUUDno-2021-869

Valmistelija

 • Inkeri Kontiola, hankintasuunnittelija, inkeri.kontiola@tuusula.fi
 • Satu Grenfors, hallintosihteeri, satu.grenfors@tuusula.fi

Perustelut

Toimivalta

Tuusulan kunnanvaltuuston 10.12.2018 § 150 hyväksymän hallintosäännön toimivaltasäännösten mukaan kunnan talousarvion ja alaisensa yksikön käyttösuunnitelman puitteissa tehtävistä hankinnoista päättää toimialan lautakunta, kun hankinnan kokonaisarvo ylittää 200 000€ (alv 0 %)
sopimuskaudella.
 

Taustaa

Tuusulan kunta on liittynyt 27.2.2018 § 17 kasvatus- ja sivistyslautakunnan päätöksellä KL-Kuntahankinnat Oy:n puitesopimukseen Koulu- ja askartelutarvikkeet KLKH132. KL-Kuntahankinnat on solminut sopimuksen koulu- ja askartelutarvikkeiden toimittamisesta ajalle 25.1.2018-24.1.2022. Toimittajana on Staples Finland Oy.

Tuusulan kunnassa koulu- ja askarteluvälineitä hankitaan pääasiassa koulujen ja päiväkotien tarpeisiin. Tilaajaa sitomaton arvio hankinnasta on vuositasolla noin 200 000 euroa (alv 0 %). 


Yhteishankintayksikkö

Julkisten hankintojen osaaminen on syyskuun 2019 alusta koottu yhteen yhtiöön. Jatkossa kaikki julkishallinnon yhteishankinnat kilpailuttaa Hansel Oy. Omistus- ja yritysjärjestelyn myötä Hansel Oy:n omistajat ovat 2.9.2019 alkaen valtiovarainministeriö (65 %) ja Suomen Kuntaliitto ry (35 %).

Hansel Oy on hankintalain (1397/2016) mukainen yhteishankintayksikkö, jolta kunta-asiakkaat voivat tietyin edellytyksin hankkia sen kilpailuttamia tavaroita ja palveluja järjestämättä omaa tarjouskilpailua.

Hankintalain 4 §:n mukaan yhteishankintayksiköllä tarkoitetaan lain 5 §:ssä tarkoitettua hankintayksikköä, joka tarjoaa yhteishankintatoimintoja ja mahdollisesti hankintojen tukitoimintoja sen suoraan tai välillisesti omistaville hankintayksiköille tai sellaisille hankintayksiköille, joiden oikeudesta käyttää yhteishankintayksikön toimintoja on erikseen säädetty. Edellytyksenä on, että yhteishankintayksikkö toimii edellä mainittujen tehtävien hoitamiseksi, ja että se on nimenomaisesti perustettu hoitamaan näitä tehtäviä, taikka näiden tehtävien hoitaminen on säädetty tai määrätty yhteishankintayksikön toimialaksi.
 

Koulu- ja askartelutarvikkeet 2022-2024 (2026)

Kuntahankintojen Koulu- ja askartelutarvikkeet puitejärjestely päättyy tammikuussa 2022. Hansel Oy on alkanut valmistella hankinnasta uutta kilpailusta. Tavoitteena on, että uusi puitesopimus on asiakkaiden käytettävissä tammikuussa 2022, kun Kuntahankintojen puitesopimus päättyy.

Liittyminen Hanselin yhteishankintaan on mahdollista 31.5.2021 saakka. Tulevaa puitesopimusta voivat hyödyntää ennakkoon liittyneet asiakkaat. 

Tulevan yhteishankinnan kautta tulee olemaan mahdollista hankkia laaja valikoima hankinnan
kohteena olevia tuotteita mm. seuraavista tuoteryhmistä:
 

 • Koulutarvikkeet: vihkot, kynät, kumit, teroittimet, viivaimet, kopiopaperit, kansiot, nitojat, kirjamuovit jne.
 • Kuvataidetarvikkeet: siveltimet, maalit ja maalaustarvikkeet, piirustus- ja maalauspaperit, värikynät, liidut jne.
 • Askartelutarvikkeet: askartelupaperit ja -kartongit, askartelumateriaalit, sakset, liimat, savet, askartelumassat, helmet, kankaat, langat, ompelutarvikkeet jne.
   

Yhteishankinta tulee sisältämään hankinnan kohteena olevat tuotteet sekä niiden tilaamiseen ja toimittamiseen liittyvät palvelut. 

Yhteishankinta kohdennetaan erityisesti päiväkotien, koulujen ja esim. palvelutalojen tarpeisiin.

Sopimuskausi on 25.01.2022 - 24.01.2024 + 2 vuoden optio. Toimintamalli on yhden toimittajan malli.
 

Hyödyt Tuusulan kunnalle
 

 • Valmiiksi kilpailutetut hinnat asiakkaiden yleisimmin käyttämille tuotteille
 • Laaja valikoima vastuullisesti tuotettuja tuotteita
 • Prosessisäästöissä usean kuukauden työpanos
 • Hansel valvoo hintatason toteutumista ja saatavuutta koko sopimuskauden ajan
 • Hansel vastaa sopimushallinnasta koko sopimuskauden ajan
 • Hansel toimii asiakkaiden tukena koko sopimuskauden ajan
   

Hansel Oy on voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, jonka tavoitteena on säästää yhteiskunnan varoja lisäämällä tuottavuutta valtion, kuntien, korkeakoulujen ja seurakuntien hankintatoimeen. Toiminta rahoitetaan sopimustoimittajilta perittävällä palvelumaksulla, joka perustuu tehtyihin hankintoihin. Palvelumaksu on keskimäärin 1 % hankinnan arvosta.

Ehdotus

Esittelijä

 • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää

 • että Tuusulan kunta liittyy Hansel Oy:n tulevaan tarjouskilpailuun  Koulu- ja askartelutarvikkeet 2022-2024 (2026), ja tarjouskilpailun perusteella solmittavaan sopimukseen koko sopimuskauden ajaksi. 

 • valtuuttaa hankintasuunnittelijan täyttämään sähköisen sitoumuksen verkkopalvelussa Hansel Oy:n yhteishankintaan liittymisestä tähän yhteishankintasopimukseen.. 

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.