Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 20.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisen toiminnan neljännesvuosiraportti 1.1.-31.3.2021

TUUDno-2021-890

Valmistelija

  • Terttu Turnbull-Smith, talouspäällikkö, terttu.turnbull-smith@tuusula.fi
  • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi
  • Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi
  • Hannamari Halinen, varhaiskasvatuspäällikkö, hannamari.halinen@tuusula.fi
  • Tiina Simons, kehittämispäällikkö, tiina.simons@tuusula.fi

Perustelut

Valtioneuvosto on antanut kuntalain nojalla asetukset kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta (524/2020) sekä annetun asetuksen 12 ja 13 §:ssä on säännökset kunnan neljännes- ja puolivuosikatsausten sisällöstä. Neljännesvuosikatsauksessa on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä kuvataan keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Neljännesvuosikatsauksen laadinnassa on noudatettava kirjanpitolaissa säädettyjä yleisiä tilinpäätösperiaatteita. 

Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan lautakunnalle jatkossa neljännesvuosittain tammi-maaliskuulta, tammi-kesäkuulta ja tammi-syyskuulta sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain. 

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 11.1.2021 §5 kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisten  palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat. Olennaiset tapahtumat ja talousarvion toteutumat, vuositavoitteiden seuranta sekä investointien toteutuminen ajalta 1.1.-31.3.2021 ovat liitteenä. 

Yleisiä tilinpäätösperiaatteita noudattaen neljännesvuosiraportoinnissa hankerahoitus on jaksotettu sekä kirjattu maksu- ja myyntituottojen saamiset.  

Tammi-maaliskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 25 %. Lautakunnan alaisen toiminnan sitovan toimintakatteen toteuma oli 23,7 %, 18,9 milj. euroa (v2020: 24,6 %, 18,8 milj. euroa).  

Ennusteessa on huomioitu, että varhaiskasvatuksen toimintatuottojen kertymä on ensimmäisenä vuosineljänneksenä n. 60 tuhatta euroa talousarvioita pienempi ja että kotikuntakorvausten nettovaikutus on n. 535 tuhatta euroa budjetoitua parempi. Kotikuntakorvausten netto on kuluvana vuonna +1,6 milj. euroa (v. 2020: +1,0 milj. euroa).

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää 

  • merkitä neljännesvuosiraportin tiedoksi 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.