Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 20.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Anttilan tilakeskuksen rannan virkistyskäyttösuunnitelmaehdotus, lausunto

TUUDno-2020-1790

Valmistelija

 • Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi
 • Hannamari Halinen, varhaiskasvatuspäällikkö, hannamari.halinen@tuusula.fi
 • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi
 • Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, risto.kanerva@tuusula.fi
 • Ulla Kinnunen, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, ulla.kinnunen@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnan kasvu ja ympäristö/kaavoitus pyytää lausuntopynnössään 24.3.2021 kasvatus- ja sivistyslautakunnan lausuntoa Anttilan tilakeskuksen rannan virkistyskäytön kehittämissuunnitelmasta.  Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 6.5.2020 klo 16.00.


Alueen suunnittelun taustaa

Anttilan tilakeskuksen alue osallistui vuonna 2019 kansainväliseen Europan 15 -arkkitehtuurikilpailuun, jonka voitti portugalilaisen työryhmän ehdotus Anttila Farm Incubator, suunnittelijoinaan Joana Gil Ribeiro (PT) ja Rui Cunha (PT) ja Carolina Gil Ribeiro (PT). 

Tuusulan kaavoitus päätti kilpailutuomariston suosituksen mukaisesti antaa rannan virkistyskäytön suunnittelun kilpailussa toiseksi sijoittuneelle 60°North -ryhmälle, johon kuuluvat Natalia Vera Vigaray (ES), Emmanuel Laux (DE), Patxi Martín Domínguez (ES) ja Josep Garriga Tarrés (ES).

Nyt nähtäville asetettava kehittämissuunnitelma ja siitä saatava palaute toimivat jatkosuunnittelun pohjana asemakaavoitukselle, puistosuunnitelmalle sekä virkistystoimintojen toteutukselle. Nähtäville asetettava kehittämissuunnitelma ei ole toteutussuunnitelma, vaan visio tulevasta.
 

 • Vuorovaikutuksen avulla saadaan kartoitettua asukkaiden, yritysten, kunnan eri toimialojen sekä muiden viranomaisten mielipiteet
 • Saatavan palautteen pohjalta voidaan ratkaista, mitä osioita suunnitelmasta halutaan tai voidaan toteuttaa
 • Mikäli yhtenäisiä reittiosuuksia halutaan toteuttaa nopeammin, voidaan ne toteuttaa ulkoilureittitoimituksella
 • Suunnitelma toimii tausta-aineistona asemakaavoitukselle, puistosuunnitelmalle sekä toteutukselle.
   

Kehittämissuunnitelman sisältö tiivistettynä

Kehittämissuunnitelmassa todetaan Anttilan tilakeskuksen tukeutuvan vahvasti Tuusulanjärveen. Rannan upeat maisemat ja alueelle suunnitellut oleskelupaikat, luontopolut sekä palvelut ovat tulevaisuudessa asukkaiden, Sarvikalliolla ulkoilevien, järven pyörällä kiertävien sekä matkailijoiden käytössä. Suunnitelmassa esitetään alueelle monenlaisia oleskelulavoja tai -paikkoja, jotka muodostavat alueelle omia toiminnallisia saarekkeitaan, jotka yhdistyvät toisiinsa kattavan polkureitistön ja pitkospuureittien avulla. Keinotekoiselle niemelle osoitetaan mm. ravintolaa ja terassia, saunaa ja infopistettä.

Suunnittelussa tuodaan esille Anttilan koetilan historiaa, hyödynnetään alueen maisemaelementtejä sekä vaalitaan luontoarvoja. Suunnitteluperiaatteena on, että rakentamisesta jää mahdollisimman vähäinen jalanjälki ja että rakentaminen nivoutuu ympäristöönsä sulavasti. 

Virkistystoimintojen toteutus esitetään vaiheistettavan siten, että alueen kehittäminen ja aktivoiminen lähtevät liikkeelle pienin askelin: syksyllä on tarkoitus rakentaa piknik- ja grillipaikka nykyisen kasvihuoneen ja rannan väliselle niitylle. Jatkossa rakentamista esitetään tehtävän yhteistyössä asukkaiden ja eri toimijoiden kanssa, jolla vahvistetaan yhteisön sitoutumista alueen kehittämiseen ja rakentamiseen.

Suuri osa rannasta ja siellä jo olevasta reitistä sekä venepaikat ovat Paijalan osakaskunnan ja vesiosakaskunnan omistuksessa. Olemassa olevia venepaikkoja voidaan myöhemmin täydentää suunnitelmassa esitellyllä venelaiturilla. Nykyisen venevajan tilalle on esitetty venevajaa, jossa veneitä voi kunnostaa, järjestää kursseja tai tavata muita veneilijöitä. Osakaskunnan alueella kulkeva rantareitti on osoitettu suunnitelmassa luonnonmukaiseksi jätettäväksi rannan suuntaiseksi kävelyreitiksi.

Tämän nähtävilläoloaineiston liitteenä on myös suunnitelman pohjalta laadittu laituri- ja uimapaikkaselvitys, jossa arvioitiin niiden toteuttamismahdollisuuksia ja -kustannuksia. Selvityksen perusteella oleilu ja toiminnot veden äärellä voidaan toteuttaa monen tasoisina: kohteeseen voidaan tehdä pelkkä uimapaikka siivoamalla vesialue ja ranta sekä tasoittamalla pohjaa hieman. Sinne voidaan myös tehdä ruoppausten, kelluvan saaren ja laiturin päähän suunnitellun uima-altaan avulla tasokkaampi uimaranta. Laiturit voidaan toteuttaa myös osa kerrallaan ja niitä voidaan täydentää tarpeen mukaan myöhemminkin.

Reittiyhteyksien parantaminen on keskeisessä roolissa alueen virkistystoimintojen kehittämisessä: alueelle osoitetaan erikseen reittejä pyöräilyyn, kävelyyn sekä luonnon kokemiseen: rantaan kulkevia reittejä lisätään siten, että järven eteläosan asuinalueet yhdistyvät alueelle Rantaniityntien kevyen liikenteen väylältä suunnitellun reitin ja Hankkijanojan yli rakennettavan uuden sillan kautta tilakeskukselle ja siitä edelleen Sarvikallion suuntaan. Pyöräilyreitti kulkee Anttilan tilakeskuksen tulevan asutusalueen läpi – kävelijöitä ja hidasta liikkumista varten on oma rantareittinsä, joka alueella on jo nyt olemassa Paijalan osakaskunnan mailla. Uudet reitit ja luontopolut suunnitellaan rakennettavan mahdollisimman luonnonmukaisista materiaaleista.
 

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan lausunto:
 

 • Kehittämissuunnitelma on kunnianhimoinen ja ajatus yksi kerrallaan toteutettavista kohteista konkretisoi suunnitelmaa  

 • Kuntalaisten ja maanomistajien osallistaminen on tärkeää alueen kehittämisessä 

 • Venepaikkoja kuntalaisille ja kyläyhteisön käyttöön on osoitettu suunnitelmassa, mikä on kannatettavaa 

 • Yhteydet Tuusulanjärven länsipuolella parantuvat huomattavasti suunnitelmaa toteutettaessa ja on samalla osa Tuusulanjärven reitistön parannustyötä 

 • Maaseutumainen lähestymistapa on loistava kaikessa suunnittelussa 

 • On hienoa, että suunnitelmassa on otettu tavoitteeksi alueen ympärivuotinen käyttö 

 • Näemme Anttilan tilakeskuksen rannan jatkossa hyvänä oppimisympäristönä.  

 

Kuntakehitykseltä lainattua ja muokattua: 

Kunnianhimoinen Anttilan rannan vai Anttilanrannan kehittämissuunnitelma tuo esille kehittämisalueen vahvan sitoutumisen Tuusulanjärveen ja alueen kulttuurihistoriaan. Rannan upeat maisemat ja alueelle suunnitellut oleskelupaikat, luontopolut sekä palvelut ovat tulevaisuudessa asukkaiden,  ulkoilijoiden, järveä pyörällä kiertävien sekä alueella matkailevien käytössä. Suunnitelmassa esitetään alueelle monenlaisia oleskelualueita, jotka yhdistyvät toisiinsa kattavan ja monipuolisen reitistön  avulla. Alueelle osoitetaan paikat myös ravintolalle, saunalle ja infopisteelle. 

Suunnittelussa tuodaan esille Tusuulanjärven historiaa, hyödynnetään alueen erilaisia  maisema-elementtejä sekä vaalitaan luontoarvoja. Suunnitteluperiaatteena on, että rakentamisesta jää mahdollisimman vähäinen jalanjälki ja että rakentaminen nivoutuu ympäristöönsä sulavasti. Alueen vahvuutena tuodaan esille alueen maaseutumainen luonne ja maanviljelysmaisema. Avoimet peltomaiset kuuluvat tuusulalaiseen kulttuuriympäristöön. 

Toimintoja esitetään toteutettavaksi yksi kerrallaan. Jo alueelle toteutettu piknik- ja grillipaikka toimii alueen kehittämisen näyteikkunana. Alueen kehittäminen osallistaen kuntalaisia ja maanomistajia vahvistaa heidän sitoutumista projektiin ja lisää näin sen toteutumismahdollisuuksia. Uusien venepaikkojen osoittaminen kehittämisalueelle kuntalaisten ja kyläyhteisön käyttöön on asukkaille  tarpeellinen lisäys alueen palveluihin.    

Kehittämissuunnitelmassa olevat uudet yhteydet Tuusulanjärven länsipuolen reitistön kehittämiseksi ja parantamiseksi kehittyvät hankkeen myötä. On hienoa, että suunnitelmassa tuodaan esiin alueen käyttö ympärivuotisesti.

Ehdotus

Esittelijä

 • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää antaa Anttilan tilakeskuksen rannan virkistyskäytön kehittämissuunnitelmasta asiaselostuksessa esitetyn lausunnon.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.