Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 18.1.2022

§ 5 Tuusulan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2021-2025, lausunto

TUUDno-2022-82

Valmistelija

  • Katja Elo, kehittämispäällikkö vs., katja.elo@tuusula.fi
  • Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi
  • Hannamari Halinen, varhaiskasvatuspäällikkö, hannamari.halinen@tuusula.fi
  • Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi

Perustelut

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on asiakirja, joka kokoaa keskeiset lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet ja toimenpiteet. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on Hyvinvointisuunnitelman 2021-25 liite. LANUPE-ryhmä pyytää sivistyksen lautakunnilta lausuntoa Tuusulan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta. Lausunnot huomioidaan suunnitelman viimeistelyssä. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma etenee hyväksymiskäsittelyyn kunnanhallitukseen ja valtuustoon Tuusulan hyvinvointisuunnitelman liitteenä alkuvuodesta 2022.


Johdannoksi

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman avulla ohjataan, johdetaan ja kehitetään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointityötä kunnassa. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa käsitämme nuoret Nuorisolain määrittelemällä tavalla alle 30-vuotiaiksi.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (lastensuojelulaki 12 §) laaditaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnitelmassa tarkastellaan lasten ja nuorten palveluja kokonaisuutena. Suunnitelman sisältö on laaja-alainen ja koskee lapsen ja nuoren kasvuoloja, niiden epäkohtien ehkäisemistä, vanhemmuuden tukea sekä lasten ja nuorten palveluja.

Hyvinvointisuunnitelman vuositavoitteet, toimenpiteet ja arviointi tehdään poikkihallinnollisessa lasten, nuorten ja perheiden palveluiden LANUPE-yhteistyöryhmässä.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumista raportoidaan alueellisen hyvinvointisuunnitelman raportoinnin yhteydessä vuosittain ja laajemmin valtuustokausittain (Laaja hyvinvointikertomus). Keskeisiä seurannan ja arvioinnin kohteita ovat lasten ja nuorten hyvinvoinnin muutokset, palvelujärjestelmän toimivuus ja kasvuympäristön tilanne sekä suunnitelman tavoitteiden toteutuminen.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen on kuntatyön lisäksi alueellisesti vahvasti organisoitua ja yhteistä työtä Keusoten kanssa. Lisäksi siirtyminen hyvinvointialueisiin edellyttää tiivistä kunnan ja Keusote-alueen yhteistyötä jo valmisteluvaiheessa. Keusoten alueellinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on tuotu osaksi Tuusulan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa. Tarkoituksena on selkiyttää yhdyspintatyön rakennetta, tavoitteita, toimenpiteitä ja vastuita sekä Keusotessa että Tuusulassa.

Alueellista lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumista raportoidaan alueellisen hyvinvointisuunnitelman raportoinnin yhteydessä vuosittain. Myös Keski-Uudenmaan alueellinen Lape-ryhmä seuraa lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumista.  Keskeisiä seurannan ja arvioinnin kohteita ovat lasten ja nuorten hyvinvoinnin muutokset, palvelujärjestelmän toimivuus ja kasvuympäristön tilanne sekä suunnitelman tavoitteiden toteutuminen.


Kasvatus- ja sivistyslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja sivistyslautakunta toteaa, että lasten ja nuorten erillisen hyvinvointisuunnitelman laatiminen on erittäin tärkeää. Lautakunta pitää hyvänä, että lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on laadittu monialaisissa työryhmissä ja yhteistyössä myös alueellisesta toiminnasta vastaavan Keusoten kanssa. Lasten ja nuorten terveyttä koskevien tuoreiden tutkimustulosten sisällyttäminen suunnitelmaan antaa ajankohtaista tilannekuvaa. Lautakunta toivoo, että pitkään jatkuneen koronatilanteen vaikutuksia ja lasten, nuorten ja lapsiperheiden tilannetta tuetaan kunnassa matalan kynnyksen toimin monialaisesti ja palveluiden järjestämistä resursoidaan riittävästi. Lautakunta pyytää seuraamaan suunniteltujen toimien toteuttamista säännöllisesti. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää

  • antaa Tuusulan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta 2021-2025 asiaselostuksessa esitetyn lausunnon.