Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Henkilöstöjohtajan päätökset:

01.06.2020 § 40 Kesäkerhojen vastuuohjaajien palkkiot 2020

Sivistysjohtajan päätökset:

26.05.2020 § 27 Tutkimuksen hankinta, Etäopetuksen onnistumiset ja oivallukset, #Uuttakoulua - hanke, Helsingin yliopistolle maksetaan 14 450€ (alv 0%) ja Tampereen yliopistolle 9 324€ (alv 0%), yhteensä 23 774€ (alv 0%)

27.05.2020 § 28 Poikkeustilan jälkeen noudatettavat Tuusulan perusopetuksen opetussuunnitelmien mukaiset lukuvuosisuunnitelmat 2019-2020

04.06.2020 § 29 Sivistyksen toimialueen kalustetilaus neuvotteluhuoneeseen ja ryhmätyötilaan kunnantalon 2. kerrokseen, Isku Oy:ltä 15 230 (alv 0%) euron yhteishintaan.

09.06.2020 § 30 Chromebook-latausasemien hankinta sivistyksen toimialueelle, tilauksen yhteishinta on 747€ (alv 0%). Tilaus tehdään puitetoimittajan Lyreco Finland Oy:n kautta.

09.06.2020 § 31 iPad-latausasemien hankinta sivistyksen toimialueelle, tilauksen yhteishinta on 6 713€ (alv 0%). Tilaus tehdään puitetoimittajan Lyreco Finland Oy:n kautta

09.06.2020 § 32 Sivistyksen toimialueen kalustetilaus neuvotteluhuoneeseen ja ryhmätyötilaan kunnantalon 2. kerrokseen, hankintapäätöksen kumoaminen

09.06.2020 § 33 Tietokoneiden ja Chromebookien hankinta sivistyksen toimialueelle, tilauksen yhteishinta on 158 705, 00€ (alv 0%). Tilaus tehdään puitetoimittajan Dustin Finland Oy:n kautta

09.06.2020 § 34 Tuusulan kunnan koulunkäynninohjaajaresurssin jakaminen lukuvuonna 2020-21

09.06.2020 § 35 Tablet-laitteiden hankinta sivistyksen toimialueelle, tilauksen yhteishinta on 93 025, 00€ (alv 0%). Tilaus tehdään puitetoimittaja Dustin Finland Oy:n kautta

Opetuspäällikön päätökset: 

02.06.2020 § 56 Irtisanoutuminen perusopetuksen lehtorin virasta, Kaarina Lappalainen, Kellokosken koulu

02.06.2020 § 57 Opettajan siirtäminen Kalliomaan koulun laaja-alaisen erityisopettajan virkaan 1.8.2020 alkaen, Terhi Ahonen 

02.06.2020 § 58 Päätoimisen tuntiopettajan (vieraat kielet) virkaan valinta 1.8.2020 alkaen toistaiseksi, Hyökkälän koulu, FM Mia Tihinen

02.06.2020 § 59 Päätoimisen tuntiopettajan (ruotsi, ranska) virkaan valinta 1.8.2020 alkaen toisaiseksi, Hyökkälän koulu, FM Mia Jyrkinen

02.06.2020 § 60 Resurssiopettajan määräaikaiseen viransijaisuuteen valinta ajalle 1.8.2020- 26.5.2021, Vaunukankaan koulu, ylioppilas Tea-Carita Mellin

03.06.2020 § 62 Koulutuspalveluiden hankinta, Osaa ja Opi! - hanke, Tuusulan Opisto, HAMK:n tarjouksen mukaisesti hintaan 16 500€ (alv 0 %)

08.06.2020 § 63 Laaja-alaisen erityisopettajan virkaan valinta 1.8.2020 alkaen, Kolsan koulu, FM/erityisopettaja Satu Inkala

08.06.2020 § 64 Koulunkäynninohjaajan tehtävään valinta 3.8.2020 alkaen, Mikkolan koulu, koulunkäynninohjaaja Eevastiina Hawksley

08.06.2020 § 65 Koulunkäynninohjaajan tehtävään valinta 3.8.2020 alkaen, Mikkolan koulu, lähihoitaja Suvi Vuollet

Varhaiskasvatuspäällikön päätökset:

26.05.2020 § 28 Tutkimuslupa, Surun kohtaaminen osana tunnekasvatusta varhaiskasvatuksessa

28.05.2020 § 29 Varhaiskasvatuksen taidepedagogin tehtävään valinta 3.8.2020 alkaen, tuettu varhaiskasvatus, taiteen maisteri Outi Kekkonen

28.05.2020 § 30 Varhaiskasvatuksen taidepedagogin tehtävään valinta 3.8.2020 alkaen, tuettu varhaiskasvatus, taiteen maisteri Jenna Ihalainen

28.05.2020 § 31 Varhaiskasvatuksen perheohjaajan tehtävään valinta 3.8.2020 alkaen, tuettu varhaiskasvatus, sosionomi Noora Toivonen

01.06.2020 § 32 Ryhmäavustajan tehtävään valinta 3.8.2020 alkaen toistaiseksi, tuettu varhaiskasvatus, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Reeta Hellsten

01.06.2020 § 33 Ryhmäavustajan tehtävään valinta 3.8.2020 alkaen toistaiseksi, tuettu varhaiskasvatus, lähihoitaja Tiina Pessa

01.06.2020 § 34 Ryhmäavustajan tehtävään valinta 3.8.2020 alkaen toistaiseksi, tuettu varhaiskasvatus, lähihoitaja Julia Kornilova

01.06.2020 § 35 Ryhmäavustajan tehtävään valinta 3.8.2020 alkaen toistaiseksi, tuettu varhaiskasvatus, lähihoitaja Minna Häkkänen

Kasvun ja oppimisen tuen päällikön päätökset:

28.05.2020 § 3 Opiskeluhuollon psykologin tehtävään valinta 3.8.2020 alkaen, kasvun ja oppimisen tuki/psykologipalvelut, psykologian maisteri Niina Korkolainen

Rehtoreiden päätökset:

26.05.2020 § 1 Päätoimisen tuntiopettajan valinta ajalle 1.8.2020-31.7.2021 Nahkelan koulu, kasvatustieteen kandidaatti Elina Meriläinen

26.05.2020 § 1 Luokanopettajan valinta ajalle 1.8.2020-24.5.2021, Vaunukankaan koulu, KM Ulla Sirviö-Hyttinen

27.05.2020 § 5 Laaja-alaisen erityisopettajan valinta ajalle 1.8.20-31.7.21, Kellokosken koulu, KM Pia Akkala

28.05.2020 § 6 Apulaisrehtori Riihikallion koulu 3.8.2020-6.6.2021, KM, FM Minna Järvi

29.05.2020 § 7 Luokanopettaja 10.8.2020-6.6.2021, Riihikallion koulu, fil.yo Satu Eskelinen

29.05.2020 § 10 Erityisopetuksen resurssiopettaja Riihikallion koulu 1.8.2020-31.7.2021, KM Satu Leskinen

29.05.2020 § 9 Luokanopettaja (tuntiopettaja) Riihikallion koulu 1.8.2020-31.7.2021, KM Merja Jylänki

29.05.2020 § 11 Päätoiminen tuntiopettaja (S2) Riihikallion koulu 1.8.2020-31.7.2021, HK Irma Ollikainen

01.06.2020 § 9 Erityisluokanopettajan valinta ajalle 1.8.2020 - 31.7.2021, Mikkolan koulu, erityisluokaopettaja Marja Mäkelä

02.06.2020 § 10 Laaja-alaisen erityisopettajan valinta Mikkolan kouluun ajalle 1.8.2020-31.7.2021, KM / laaja-alaisen erityisopettaja Mervi Kantanen-Viitala

02.06.2020 § 11 Erityisluokanopettajan valinta, Mikkola koulu, ajalle 1.8.2020-31.7.2021, KM / erityisluokanopettaja Mila Hietala

03.06.2020 § 12 Luokanopettajan valinta ajalle 10.8.2020-5.6.2021 Mikkolan koulu, artenomi (amk) Mia Åström

03.06.2020 § 10 Laaja-alaisen erityisopettajan tehtävään valinta ajalle 1.8.2020-31.7.2021, Lepolan koulu, FM, erityisopettaja Ilona Huttunen

08.06.2020 § 1 Luokanopettaja 1.8.2020-31.7.2021 Paijalan koulu, yo Charlotte Malkakorpi

10.06.2020 § 13 Päätoimisen tuntiopettajan valintapäätös ajalle 1.8.2020-31.7.2021, Mikkolan koulu, merkantti Mikko Piippo

10.06.2020 § 14 Erityisluokanopettajan valinta ajalle 1.8.2020-31.7.2021, Mikkolan koulu, lähihoitaja Caritta Lammenperä

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää olla ottamatta viranhaltijapäätöksissä mainittuja asioita käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, Kasvatus ja sivistyslautakunta
osoite: Kotorannankuja 10, Pl 60, 04301 Tuusula
sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi
puh. vaihde: 09 87 181

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä Tuusulan kunnan asiakaspalvelupisteeseen os. Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula. Avoinna ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-12.00.