Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Talousseuranta kasvatus- ja sivistyslautakunta 5/2020

TUUDno-2020-534

Valmistelija

  • Terttu Turnbull-Smith, talouspäällikkö, terttu.turnbull-smith@tuusula.fi

Perustelut

Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan lautakunnalle tammi-huhtikuulta ja tammi-elokuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä.

Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain.

Toukokuun kuukausiraportti sisältää talouden toteutumisen ja henkilöstöindikaattorien toteutumisen ajanjaksolla 1.1. – 31.5.2020 ja vertailun vuoteen 2019.

Tammi-toukokuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 41,7 %. Lautakunnan alaisen toiminnan talous kehittyi tammi-toukokuussa ennusteen mukaisena. Tulojen toteuma oli 40,6 % (v2019: 43,7 %). Määrärahojen käyttöaste oli 39,7 % (v2019: 40,2 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 39,6 % (v2019: 39,7 %).

Valtuusto hyväksyi 8.6.2020 osavuosikatsauksessa esitetyt talousarviomuutokset. Kuluvan vuoden esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvauksien tuloarviot (2,7 milj.e) ja määrärahat (1,6 milj.e) siirrettiin sivistyksen toimialueen niitä koskeville palvelualueille yleisjohdon ja johdon tuen toimialueelta. Investointiosan irtaimeen omaisuuteen tehtiin 74 000 euron määrärahalisäys ja käyttötalouteen 13 000 euron vuokramäärärahojen vähennys Kirkonkylän koulun keittiön laitteiden lunastamiseksi kunnan omistukseen. Muutokset näkyvät ennustesarakkeessa.

Koronaviruksen vaikutus näkyi mm. päivähoitomaksujen ja iltapäivätoiminnan maksujen sekä koulukuljetuskustannusten ja elintarvikekustannusten vähenemisenä. Ennusteessa on huomioitu tulojen (380 te) ja menojen (350 te) väheneminen kevään osalta sekä ulkopuolista rahoitusta saaneiden hankkeiden jaksotus tuloihin ja menoihin (700 te).

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää merkitä kuukausiraportin 5/2020 tiedoksi.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.