Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Rykmentinpuiston monitoimikampus, hankesuunnitelma

TUUDno-2020-1297

Valmistelija

 • Mikko Heikkilä, hankesuunnittelija, mikko.heikkila@tuusula.fi
 • Tiina Simons, kehittämispäällikkö, tiina.simons@tuusula.fi
 • Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi

Perustelut

Asiaselostus 

Tuusulan kunnan valtuusto on tehnyt 12.11.2018 § 124 päätöksen Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelmasta sekä 9.12.2019, § 172 päätökseen hyväksyä palveluverkkosuunnitelman päivitys.

Uudisrakennuksena toteutettava Rykmentinpuiston monitoimikampus on yksi sivistyksen toimialueen keskeisistä kunnallisista palvelutuotantohankkeista suunnittelukaudelle. 

Uudisrakennus tulee valmistuttuaan korvaamaan sisäilmaongelmaiset sekä tiloiltaan vanhentuneet Hyökkälän ja Hyrylän koulukeskukset sekä tiloiltaan vanhentuneen Mikkolan koulun perusopetuksen sekä vaativan erityisopetuksen. 

Hankesuunnitelma on laadittu yhteistyössä Tilapalveluiden ja Sivistyksen toimialueen sekä Hyrylän, Hyökkälän ja Mikkolan koulun kanssa. 

Suunnittelussa on käytetty pohjana Iloisen oppimisen Tuusula – oppimisympäristösuunnittelun suuntaviivat –julkaisua sekä huomioitu kuntalaisten toiveita, joita on kartoitettu työpajoissa ja asukasilloissa. 

Palveluverkkosuunnitelman 2019 - 2026 mukaan uutta koulua suunniteltaessa lähtökohtana on 3 –sarjainen alakoulu ja 8-sarjainen yläkoulu, jossa on yhteensä n. 920 oppilasta ja 44 esikoululaista sekä vaativaa erityisopetusta n. 150 oppilaalle. Kampuksen yhteyteen voidaan toteuttaa tiloja seurojen ja yhdistysten harrastustoiminnalle. Oppilasennusteen mukaan Rykmentinpuiston alueen oppilasmäärä on vuonna 2030 n. 900 oppilasta. 

Hyökkälän koulu on tällä hetkellä 2-sarjainen alakoulu ja 7-8- sarjainen koulu ja n. 670 oppilaan koulukeskus.

Hyrylän koulu on tällä hetkellä 6-7-sarjainen ja n. 410 oppilaan koulukeskus. 

Mikkolan koulu on tällä hetkellä 330 oppilaan koulu, jossa on 2- sarjainen yleisopetus (230 oppilasta) ja vaativassa erityisopetuksessa on n. 100 oppilasta. 

Hankkeen pääkonsultteina on hankesuunnitteluvaiheessa toiminut Arkkitehtitoimisto LPV Oy. Lisäksi hankesuunnitteluun on osallistunut useita eri osa-alueiden asiantuntijakonsultteja, kuten: rakenne, geo-tekniikka, akustiikka, av-järjestelmät, energiatehokkuus, hiilijalanjälki sekä kustannustieto. 

Uudisrakennuksen alustava bruttoala on n. 14 325 brm2, hyötyalan ollessa noin 10232 hym2. Tilatehokkuus on 8,04 m2 / oppilas. Koulutontin laajuus on noin 3,9 ha, josta rakennetun koulupihan osuus on noin 18000 m². Kampuksen yhteyteen rakennetaan vain noin puolet koulun tarvitsemista liikuntatiloista, loput liikuntatilat osoitetaan Tuusulan Urheilukeskuksesta.

Rykmentinpuiston koulukampus esitetään toteutettavaksi elinkaarihankkeena. Elinkaarimallissa suunnitteluratkaisun kehittäminen, toteutussuunnittelu, rakentaminen sekä kiinteistön ylläpito jäävät yksityisen palveluntuottajan vastuulle.  

Hankkeen tavoiteaikataulu: 

 • hankesuunnitelman päätäntä 8/2020 

 • elinkaarikilpailutus 10/2020 – 8/2021 

 • rakentamisen valmistelu 11/2021 – 2/2022 

 • rakentaminen 3/2022 – 3/2024 

 • kalustaminen ja toiminnan käynnistämisen valmistelut 4 – 5/2024 

 • käyttöönotto, tavoitteena 8/2024 
   

Hankkeen arvioidut rakentamiskustannukset ovat 40 064 000 euroa (alv 0%).  

Määrärahat: 

 • Vuodelle 2020, 100 000 euroa

 • Vuodelle 2021, 8 400 000 euroa 

 • Vuodelle 2022, 12 000 000 euroa 

 • Vuodelle 2023, 12 000 000 euroa 

 • Vuodelle 2024, 8 000 000 euroa 


Kustannusten jakautumista vuosille 2020-2024 sekä kustannusarviota tarkennetaan hankkeen edetessä.  

Lisäksi hankkeelle varataan (hinnat alv. 0%):  

 • Opetus- ja esitystilojen AV-järjestelmät 966 000 €  

 • irtokalustus noin 500€/henkilö (sisältää oppilaat ja henkilöstön)  

 • Leasing -kustannukset 200€/oppilas  

 • palvelukeittiö: ensikalusteet (astiat, ruokailu- ja ruoanvalmistusvälineet, ruoankuljetusvaunut ym. sekä siivouslaitteet), yhteensä 70 000 euroa  

 • siivous noin 50 000 euroa  

 

Teams-kokouksen välityksellä asiaa esitteli arkkitehti Annika Marttinen, Arkkitehtitoimisto LPV Oy:stä. Hankesuunnittelija Mikko Heikkilä oli paikalla Teams-kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

 • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää 

 • osaltaan hyväksyä Rykmentinpuiston monitoimikampuksen hankesuunnitelman 

 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa 

 • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että  
   

VALTUUSTO päättää 

 • hyväksyä Rykmentinpuiston monitoimikampuksen hankesuunnitelman 

 • oikeuttaa tilapalvelupäällikön käynnistämään elinkaarikilpailutuksen.  

__________

Puheenjohtajan avattua keskustelun, jäsen Alanko esitti asian palauttamista uudelleen valmisteluun. Jäsen Alangon perusteluina oli, että Tuusulassa tarvitaan myös pienempiä kouluja. Suutarintien kerrostaloissa tulee asumaan paljon ihmisiä, joten esim. Hyökkälän koulu olisi oivallisella paikalla. Jäsen Weckman kannatti jäsen Alangon esitystä.

Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja esitti toimitettavaksi nimenhuutoäänestyksen. Äänestysesitykseksi hyväksyttiin puheenjohtajan esitys, jonka mukaan esittelijän ehdotusta äänestävät ”jaa” ja jos ”ei” voittaa, jäsen Alangon palautusesitys on tullut lautakunnan päätökseksi.

Suoritetussa äänestyksessä jäsen Alangon esitystä kannattivat jäsenet Alanko, Weckman, Raevuori, esittelijän ehdotusta kannattivat jäsenet Åvall, Udd, Nätkynmäki, Väänänen, Laitila, Hellgren, Tuhkunen, Salonen. Jäsen Ahonen äänesti tyhjää.

Puheenjohtaja totesi äänestyksen päättyneen äänin 8-3, 1 tyhjä, 1 poissa, lautakunnan päättäneen asiasta esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

 

Päätös

.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päätti äänin  8-3, 1 tyhjä, 1 poissa,

 • osaltaan hyväksyä Rykmentinpuiston monitoimikampuksen hankesuunnitelman 

 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa 

 • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että  
   

VALTUUSTO päättää 

 • hyväksyä Rykmentinpuiston monitoimikampuksen hankesuunnitelman 

 • oikeuttaa tilapalvelupäällikön käynnistämään elinkaarikilpailutuksen.  

 

Jäsenet Alanko ja Weckman jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen: "Tuusulassa tarvitaan mieluummin useita pienempiä kouluja hajautetusti kuin keskittämällä muutamaan suureen kampukseen. Tehdyllä päätöksellä Hyrylän keskustan lähelle ei jää yhtään koulua".

 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.