Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Oikaisuvaatimus opetuspäällikön viranhaltijapäätökseen 02.06.2020 § 60, Resurssiopettajan määräaikainen viransijaisuus ajalle 1.8.2020-26.5.2021

TUUDno-2020-1375

Valmistelija

 • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Perustelut

Filosofian maisteri Lotta Gyasi-Mensah on tehnyt säädetyssä määräajassa (4.6.2020) oikaisuvaatimuksen opetuspäällikön päätökseen resurssiopettajan valinnasta (päätös 2.6.2020 § 60, TUUDno-2020-1375).  

Lotta Guasi-Mensah pyytää oikaisuvaatimuksessaan selvitystä tehtävään valitun Tea-Carita Mellinin kelpoisuudesta ja hän haluaa tietää valintaan vaikuttaneet perustelut ja selvittää yksityiskohtaisimmin muiden hakijoiden tutkintojen laadut ja pätevyydet.  

Valinnan tehtävään on tehnyt opetuspäällikkö Markus Torvinen ja haastattelut ovat suorittaneet Vaunukankaan koulun vararehtori Heli Suokko-Rajala ja luokanopettajat Sanna Suotula ja Kaisa Perttala.  

Liitteenä ovat opetuspäällikkö Markus Torvisen ja Vaunukankaan koulun selvitys määräaikaisen resurssiopettajan valinnasta sekä Lotta Guasi-Mensahin oikaisuvaatimus ja päätös valinnasta.  

Sivistysjohtaja toteaa selvitysten perusteella, että hakuprosessissa ei ole riittävästi määritelty resurssiopettajuutta ja tästä syystä hakijoille on voinut tulla epäselvyyttä, mihin tehtävään he ovat hakeneet. Tärkeää on se, että hakijat haastatellaan siten, että peruskoulun opetukseen kelpoiset ovat etusijalla.   

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää kumota tehdyn valinnan ja laittaa tehtävän uudelleen hakuun. Haussa tulee olla selvästi esillä se, mitä resurssiopetus koskee, mitä osaamista hakijalta edellytetään ja kuinka monta tuntia resurssiopetus on.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä kirjallisesti.

Valitusviranomainen

Päätökseen haetaan muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi

Valitusaika ja tiedoksisaanti

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu kuitenkin vielä seuraavan arkipäivän virka-ajan päättymiseen.

Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:

 • Jos päätös on luovutettu asianosaiselle tai tämän edustajalle tiedoksisaantipäivä ilmenee tiedoksiannosta laaditusta kirjallisesta todistuksesta
 • Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee saantitodistuksesta
 • Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemäntenä päivänä postituspäivästä, jollei muuta ilmene
 • Jos päätös on annettu tiedoksi muulle henkilölle kuin asianosaiselle tai tämän edustajalle (sijaistiedoksianto), katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä sijaistiedoksiantoa koskevan tiedoksisaantitodistuksen osoittamasta päivästä

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava seuraavat asiat:

 • päätös johon muutosta haetaan
 • valittajan nimi ja kotikunta
 • postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta, mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteilla muutosta vaaditaan

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

 • valituksenalainen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiamiehen valtakirja, mikäli asiamiehenä ei toimi asianajaja tai yleinen oikeusavustaja
 • mahdolliset asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa hallinto-oikeudelle.

Valituksen voi toimittaa henkilökohtaisesti, postitse tai maksettuna postilähetyksenä, sähköisellä tiedonsiirtomenetelmällä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Valituksen on saavuttava viranomaiselle virka-aikana ennen 30 päivän valitusajan päättymistä.

Oikeuslaitoksen Internet-sivuilla on tarkemmat ohjeet asiakirjojen toimittamisesta sähköisesti: http://www.oikeus.fi/fi/index/oikeuslaitos/asiakirjojentoimittaminen.html

Lisätietoja

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 260 euroa. Saman lain 5 §:ssä on määritelty niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.