Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Koulukuljetusperiaatteiden muutokset ja Koululiitu-ohjelman käyttöönotto

TUUDno-2020-1469

Valmistelija

 • Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi
 • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Perustelut

Taustaa

Tuusulan sivistyksen toimialueella tulee ajankohtaiseksi uusi koulukuljetuskilpailutus syksyllä 2021. Tuusulassa koulukuljetusten piirissä on noin 800 esi-ja peruskoulun oppilasta.

Tuusulan koulukuljetusopas/kuljetusperiaatteet on päivitetty edellisen kerran kasvatus- ja koulutuslautakunnassa 22.4.2014 § 35. Tämän jälkeen Tuusulan kunnassa on tehty erillisiä päätöksiä teiden vaarallisuusluokittelussa. Tieosuuksia on arvioitu erikseen ja pyydetty niihin viranomaisarvioita. Poliisiviranomainen ei enää anna kunnille erillisiä arvioita teiden vaarallisuudesta. Tulevaisuuden suunnittelua varten ja koulukuljetuspalvelun tasapuolista järjestämistä varten on syytä ottaa käyttöön reaaliaikainen ohjelma, joka päivittyy säännöllisesti.

Ramboll Oy:ltä tilattiin selvitys keväällä 2020 koskien Tuusulan kunnan vaarallisten teiden luokittelua ja uusia kuljetusperiaatteita. Ramboll Oy:n Teemu Kinnunen esitteli tehtyä selvitystä kasvatus- ja sivistyslautakunnalle 19.5.2020.

 

Koululiitu-ohjelman käyttöönotto

Lähtökohtana Tuusulassa teiden luokittelussa on Koululiidun mukainen vaarallisuusluokittelu 1.8.2021. Koululiitu-ohjelma toimii laskentakaavalla, joka huomioi seuraavat asiat: tien toiminnallinen luokka, arkipäivän keskivuorokausiliikenne yhteensä / raskas liikenne, nopeusrajoitukset, piennarleveydet, päällystetyn pientareen leveys, tien reunan käyttömahdollisuus, asutus, näkemäprosentti 300 m matkalla, kevyenliikenteen väylät, teiden valaistus ja hoitoluokka, tien päällyste, tien ylitystapa.

Ohjelma asettaa tien osat keskinäiseen järjestykseen turvattomuutensa mukaan, jotta koulumatkojen turvallisuuden arviointi on
• Tasapuolinen kaikille oppilaille
• Objektiivinen
• Eri ikäisten oppilaiden väliset erot huomioitavissa

Ohjelma saa tietonsa tierekisteristä, joka on Väylä-viraston ylläpitämä tietokanta maanteiden ominaisuuksista.

Menetelmässä käytettävä laskentakaava perustuu kolmen toisiaan täydentävään lähtökohtaan

 1. Tilastollinen vaarallisuus, eli eri tekijöiden laskennallinen merkitys lasten
  liikenneonnettomuuksissa
 2. Lasten kokema vaarallisuus eli liikenne-psykologien näkemys muuttujien
  keskinäisistä painoarvoista
 3. Kuntien ja poliisin kokemusperäinen tieto vaarallisuuden arvioinnista
   

Koulukuljetusperiaatteet

Tuusulan kunnan esiopetusoppilaiden ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetusoppaaseen on koottu kuljetuksia koskeva informaatio sekä Tuusulan koulukuljetusperiaatteet.

Koulukuljetusperiaatteita ehdotetaan päivitettäväksi 1.8.2021 alkaen seuraavasti: 

 • Koulumatkan kestoa arvioitaessa käytetään laskennan perusteena arvioitua koulumatkan kävelynopeutta 0-2 luokan oppilaat 15 min/km ja 3-9 luokan oppilaat 12 min/km.
 • Koulumatkan vaarallisuuden arvioinnissa käytetään arviointiperusteena Koululiitu –menetelmää.
 • Esikoululaisten turvattomuuden arvioinnissa Koululiitu -menetelmällä käytetään 10 pistettä alempia raja-arvoja kuin 1.luokan oppilailla.
 • Tuusulassa käytetään koko vuoden talviajan suosituksen mukaista 5 pistettä alhaisempaa raja-arvoa.
 • Kulkeminen turvatonta tieosaa alle 100 metrin matkan lähimmälle bussipysäkille, pyörätielle tai turvalliselle väylälle ja tien ylittäminen esimerkiksi linja-autopysäkille tai kotiliittymästä tien yli pyörätielle arvioidaan tarvittaessa koulutoimen hallinnossa Koululiitun käyttösuosituksien mukaisesti.
 • Kahden kodissa asuvien lasten kuljetukset: mikäli oppilas asuu kahden eri huoltajan kanssa Tuusulan kunnan alueella eri osoitteissa kokonaiset vuoroviikot maanantaista perjantaihin ja maksuttoman kuljetuksen myöntämisen ehdot täyttyvät lapsen molemmista osoitteesta, oppilaalle järjestetään koulukuljetus molemmista kodeista. Jos kuljetuksen myöntämisen ehdot eivät täyty oppilaan virallisesta asuinosoitteesta, ei kuljetusta järjestetä toisen huoltajan luota, vaikka kuljetusehdot täyttyisivätkin siitä osoitteesta.
   

Lisätään vanhemmille suositukset turvallisen koulumatkan opettamisesta:

 • Koululaiselle suositellaan kulkemista jalan tai pyörällä. Itse kuljettu koulumatka opettaa havainnoimaan liikennettä ja liikkumaan turvallisesti, sen takia opastetaan lapsia liikkumaan aina kun se liikenteen kannalta on riittävän turvallista.
 • Vanhemmilla on ensisijainen vastuu lapsen liikenneturvallisuuskoulutuksesta, vanhempien tehtävänä on opastaa lastaan asianmukaiseen käyttäytymiseen ja turvallisuuteen liikenteessä.
 • Vanhemmat käyvät koulun aloittavan lapsen kanssa läpi koulumatkan. Vanhemmat opettavat lapselle turvallisimman mahdollisen koulureitin. Vanhemmat opastavat lapsia koulumatkan mahdollisissa vaaranpaikoissa kuten tien ylityksissä.
 • Vanhemmat huolehtivat, että oppilaat käyttävät asianmukaisia turvalaitteita koulumatkoillaan, heijastinta pimeässä, pyöräilykypärää pyöräillessä tai potkulaudalla liikkuessa ja sekä etu- että takavaloja pimeällä pyöräillessä.
 • Jos koulumatka on alle viisi kilometriä, mutta koetaan esimerkiksi huonolle kelillä liian pitkäksi pyöräillä tai kävellä, niin selvitetään ensisijaisesti voisiko koulumatkan tehdä julkisen liikenteen kyydissä.
 • Jos lapsi tuodaan autolla kouluun, vanhemmat noudattavat kaikkia koulun antamia ohjeita saattoliikenteestä.
 • Vanhemmat huolehtivat myös, ettei mahdollinen saattaminen autolla vaaranna muiden turvallisuutta.
 • Vanhemmat opettavat koulukuljetuksissa kulkemisen periaatteet, että oppilas on ajoissa kuljetuspaikalla, oppilas on pukeutunut sään mukaisesti, oppilas käyttää pimeällä heijastinta ja että käyttää kuljetuksessa ollessaan turvavyötä.
   

Liitteenä on voimassaoleva koulukuljetusopas sekä luonnos päivitetystä koulukuljetusoppaasta. Muutosehdotukset on merkitty punaisella värillä.

Linkki Tuusulan kunnan alueen vaarallisten tieosuuksien tarkasteluun Koululiitu-ohjelmalla sisältyy koulukuljetusoppaaseen.

https://koululiitu.fi/public.php?kunta=858

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää  

- hyväksyä päivitetyn Tuusulan kunnan koulukuljetusoppaan sisältäen uudet koulukuljetusperiaatteet

- ottaa käyttöön Koululiitu-ohjelman koulumatkojen vaarallisuuden arvioinnissa syyslukukaudesta 2021 alkaen (koulukuljetuspäätöksien teon osalta koskien lukuvuoden 2021-2022 kuljetuksia keväällä 2021).

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi lautakunta päätti yksimielisesti pyytää risteysalueen Maisalantie-Myllykyläntie-Lahelantie ja Linjatien Kaukolantien ja Vanhan Lahdentien välisen tieosuuden uudellentarkastelua. 


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, Kasvatus ja sivistyslautakunta
osoite: Kotorannankuja 10, Pl 60, 04301 Tuusula
sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi
puh. vaihde: 09 87 181

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä Tuusulan kunnan asiakaspalvelupisteeseen os. Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula. Avoinna ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-12.00.