Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 16.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

1. Sivistysjohtajan päätös:

03.02.2021 § 5 Muutos Tuusulan lukion lukuvuosisuunnitelmaan 2020-​2021,​ osittaisen etäopetuksen järjestäminen ajalla 10.2.-​12.4.2021
 

2. Opetuspäällikön päätökset

26.01.2021 § 4 Irtisanoutuminen peruskoulun lehtorin virasta 7.2.2021 lukien, Joni Niemi, Riihikallion koulu

03.02.2021 § 6 Tutkimuslupa,​ What matters -​kysely koskien nuorten ostotottumuksia,​ kiinnostusten alueita ja kuosimaailmaa

03.02.2021 § 7 Tutkimuslupa,​ Eri toimijoiden käsitykset venäjä äidinkielenä opetuksen tavoitteista

26.01.2021 § 1 Irtisanoutuminen luokanopettajan virasta 1.8.2021 lukien, Hannele Vuola, Paijalan koulu

27.01.2021 § 2 Irtisanoutuminen koulunkäynninohjaajan tehtävästä 1.1.2021 alkaen, IIna Linkosuonio

 

3. Kasvun ja oppimisen tuen päällikön päätös:

26.01.2021 § 1 Perheohjaajien työnohjauksen hankinta v. 2021, työnohjaaja Bodil Gröniltä hintaan 2 240€ (alv 0%)
 

4. Rehtoreiden päätöksiä:

26.01.2021 § 1 Koulunkäynninohjaajan valinta Hyökkälä, ylioppilas Claudia Grönvall ajalle 18.1.-​5.6.2021

29.01.2021 § 2 Koulunkäynninohjaajan valinta,​ Hyökkälän koulu, ylioppilas Elina Kujala ajalle 28.1.-​5.6.2021

25.01.2021 § 2 Koulunkäynninohjaajan sijaisen valinta ajalle 18.1.-​28.3.2021,​ Kirkonkylän koulu, koulunkäynninohjaaja Anita Karenius

26.01.2021 § 1 Koulunkäynninohjaajan tehtävään valinta ajalle 11.1.2021-​6.6.2021,​ Kolsan koulu, koulunkäynninohjaaja Johanna Raimala

29.01.2021 § 3 Perusopetuksen lehtorin valinta ajalle 10.2.-​6.6.21,​ Kellokosken koulu, yo-​merkonomi Petteri Karttunen 

27.01.2021 § 1 Perusopetuksen lehtorin valinta ajalle 10.2.-​6.6.2021,​ Kellokosken koulu, FM Tuuli Reijonen

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää olla ottamatta viranhaltijapäätöksissä mainittuja asioita käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, Kasvatus ja sivistyslautakunta
osoite: Kotorannankuja 10, Pl 60, 04301 Tuusula
sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi
puh. vaihde: 09 87 181

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä Tuusulan kunnan asiakaspalvelupisteeseen os. Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula. Avoinna ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-12.00.