Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 16.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Lahelan monitoimikampus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma, lausunto

TUUDno-2020-2937

Perustelut

Perustelut
Kuntakehityslautakunnan ilmoituksella 16.12.2020 on päätetty asettaa Lahelan monitoimikampuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville ja siitä on pyydetty kasvatus- ja sivistyslautakunnan lausunto. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 12.1. - 11.2.2021 ja lausunnot tulee toimittaa 11.2.2021 mennessä. Lausunnon jättämiseen on saatu jatkoaika 20.2.asti.

Tavoitteet
Uuden monitoimikampuksen suunnittelu Lahelanpellon alueella käynnistyy. Kaavatyössä tutkitaan kunnan maalle sijoittuvan monitoimikampuksen, joka sisältää yhtenäiskoulun, päiväkodin, esiopetuksen sekä harraste- ja vapaa-ajan toimintaa sekä siihen liittyvien piha-alueiden sijoittuminen Lahelanpellon alueelle sekä liikenneyhteydet monitoimikampukselle. Kaavatyö mahdollistaa uuden palveluverkkosuunnitelman mukaisen koulu- ja päiväkotiverkon toteutumisen. 

Suunnittelualue sijoittuu Hyrylän ydinkeskustan länsipuolelle, Lahelanpelto II ja Hämeentien väliselle alueelle. Etäisyys Hyrylän keskustaan on noin 2 kilometriä (linnuntietä), nykyisen tieverkoston kautta noin 3 kilometriä. Suunnittelualue on pääosin rakenta-maton ja käsittää viljelyskäytössä olevia peltoalueita sekä talousmetsää. Lahelanpellon keskellä sijaitsee muutama talouskeskus ja asuinpientaloja sekä Tuusulan Seudun Vesilaitoksen vedenottamo. Alustava suunnittelualue käsittää osaa Lahelanpelto II asuinalu-eesta, mutta pääosin alue on asemakaavoittamaton. Lahelanpelto II alueen kunnallistekninen- ja katuverkosto on toteutettu ja asuinrakentaminen on käynnistymässä.

Tuusulan kunnan tavoitteena on osoittaa alueita uudenlaisen oppimisympäristön mukaisille monitoimikampuksille, taata riittävät virkistysalueet, –reitit ja suojeltavien arvojen säilyminen sekä tutkia ajoneuvo- ja kevyen liikenteen verkon ratkaisut suunnittelualueella.

Suunnittelun taustaa

Asemakaavatyö on osa Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelman mukaista kunnan kouluverkon toteuttamista. Lahelan monitoimikampus (aikaisemmin nimetty Lahelanpelto III) on kaavoitussuunnitelmassa vuosille 2021-2025 merkitty kaavoituksen kärkihankkeeksi. Kärkihankkeet ovat kaavoja, joiden valmisteluun panostetaan ensisijaisesti.

Suunnittelualue on suurelta osin rakentamaton. Alueen keskellä on asuinkeskittymä, talouskeskuksia ja asuinpientaloja. Rakentamaton alue on viljelyksessä olevaa peltoa ja talousmetsää, osa Tuusulanjoen reuna-aluetta. Tieverkkona alueen rakennetuille kiinteistöille toimii Lähteentie ja rakentamattomalle alueelle Lahelanorsi. Lähialueella sijaitsee myös Tuusulan Seudun Vesilaitoksen vedenottamo.

Suunnittelualueen pellot ja metsät ovat kunnan omistuksessa, vedenottamo alue Tuusulan Seudun Vesilaitos kuntainliiton omistuksessa. Muilta osin alueet ovat yksityisessä omistuksessa.

Kaavoitus on tullut vireille kunnan aloitteesta. Kunta valmistelee asemakaavan perusteella mahdollisesti kyseeseen tulevan maankäyttösopimuksen tontinomistajien kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan lausunto:

Lahelan monitoimikampus on yksi Tuusulan palveluverkkosuunnitelman mukaan rakentuvista monitoimikampuksista ja keskeinen osa Etelä-Tuusulan uutta palveluverkkoa. Valmistuessaan Lahelan monitoimikampus korvaa Vaunukankaan ja Ruotsinkylän sisäilmaongelmaiset alakoulut sekä Vaunukankaan päiväkodin. Oppilaita ohjautuu kouluun myös Mikkolan ja Hyrylän koulujen oppilaista. Myös Nahkelan alueen oppilaita voi tulla valmistuvaan kampukseen. 

Tulevan monitoimikampuksen suunniteltu koko on noin 600 perusopetusikäistä ja noin 100-150 varhaiskasvatusikäistä. Kasvatus- ja sivistystoimi näkee eteläisemmän, tulevan Lahelanorren viereisen tontin parempana vaihtoehtona alueen oppilaiden kannalta keskeisemmän sijainnin sekä liikenteellisesti paremman saavutettavuuden vuoksi. 

Kun valitaan lopullinen montoimikampuksen sijainti, on huomioitava oppilaiden saattoliikenne koululle tai esimerkiksi Lahelantien varteen ja oppilaiden reitit lähiluontoon. Ristikiventien osalta kevyen liikenteen väylää on jatkettava siten, että turvallinen koulureitti Lahelantieltä Nahkelantielle varmistuu  Lahelan monitoimikampukselle. 

Varhaiskasvatuksen osalta kampuksen sijainnissa tulee huomioida varhaiskasvatuksen/ päiväkotitoiminnan luonne käyttäjä -näkökulmasta. Rakennuksen saavutettavuus eri suunnista tultaessa. Lapset tuodaan ja haetaan päiväkodista päivittäin. Liikenteellisesti tulee siis huomioida rakennukselle/alueelle liikkuminen autolla turvallisesti, kampuksen luo pysäköinti, mutta myös kevyenliikenteen väylien kehittäminen päiväkodin saavuttamiseksi ekologisemmilla keinoilla.  

Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöä on myös piha-alueen ulkopuolelle sijoittuva luonto. Varhaiskasvatusikäisten kanssa olisi tärkeää, että yhteys luontoon onnistuisi myös pienimpien lasten kanssa turvallisesti. 

Hankkeessa tulee hyödyntää ja huomioida Tuusulanjokilaakson maisema-alue ja sen arvo virkistys- ja opetuskäytössä ja luontokohteena. Kaavasuunnittelussa tulee ottaa huomioon, että kampus-alueella on riittävät aluevaraukset ulos rakennettavan oppimis- ja liikkumisympäristön suunnitteluun. Asuinalueiden ja palveluiden välisten yhteyksien ja kulkureittien suunnittelu tulee olla olennainen osa asemakaavan valmistelua. Kaavasuunnittelun yhteydessä tulee osoittaa, miten liitteen kuvassa esitetyt, suuntaa-antavat yhteystarpeet huomioidaan alueen kokonaissuunnittelussa ja miten ne varmistetaan suunnittelualueella. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää antaa Lahelan monitoimikampuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta asiaselostuksen mukaisen lausunnon.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.