Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 16.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Kasvatus- ja sivistyslautakunnan vuoden 2020 käyttösuunnitelman seuranta ja toimintakertomus

TUUDno-2021-322

Valmistelija

  • Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi
  • Hannamari Halinen, varhaiskasvatuspäällikkö, hannamari.halinen@tuusula.fi
  • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi
  • Terttu Turnbull-Smith, talouspäällikkö, terttu.turnbull-smith@tuusula.fi

Perustelut

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 13.1.2020 kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisten palvelualueiden ja palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat.  Talousarvion määrärahat ovat sitovia valtuustoon nähden toimialuetasolla siten, että yleissitovuutena toimialueen toimintakate eli määrärahan ja tuloarvion erotus. Talousarvio on lautakuntiin nähden sitova palvelualue -tasolla, mutta talousarvion toteutumista raportoidaan myös palveluyksikkö -tasoisesti.  Lautakunnalle raportoidaan tuloarvioiden ja määrärahojen sekä toiminnan tavoitteiden toteutuminen.   

Lautakunnan alaisen toiminnan osalta vuonna 2020 toimintatuottoja kertyi 13,6 milj. euroa, toimintakulut olivat 90,0 milj. euroa ja toimintakate 76,4 milj. euroa (v 2019: 77 milj. euroa).  

Koronaviruksen vaikutus näkyi maksutuottojen n. 0,7 milj. euron vähentymisenä edelliseen vuoteen verrattuna. Vastaavasti kustannukset jäivät palvelujen ostojen, aineiden ja tarvikkeiden, hoidon tukien sekä muiden kulujen osalta 0,9 milj. alle budjetoidun. Henkilöstömenojen 0,9 milj. euron budjettialitukseen vaikutti mm. lomapalkkavarauksen muutos (-0,2 milj. euroa), henkilöstökorvausten kasvu (+0,2 milj. euroa) sekä henkilösivukulujen budjetoitua pienempi toteuma (-0,8 milj. euroa).  

Kehittämishankkeisiin ja koronasta aiheutuviin kustannuksiin saatuja valtion erityisavustuksia toteutui n. 1 milj. euroa.  

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan vuoden 2020 toimintakertomus, tuloarvioiden, käyttötalous- ja investointimäärärahojen toteutuminen sekä tavoitteiden seurantaraportti ja sivistyksen toimialueen vuoden 2020 toimintakertomus ovat liitteenä.    

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää   

  • hyväksyä kasvatus- ja sivistyslautakunnan toimintakertomuksen, palvelualueiden ja palveluyksiköiden käyttösuunnitelmien ja investointien toteutumisen vuodelta 2020   

  • merkitä tiedoksi v. 2020 tavoitteiden seurantaraportin ja sivistyksen toimialueen vuoden 2020 toimintakertomuksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.