Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 15.6.2022

§ 68 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

1. Sivistysjohtajan päätökset

25.05.2022 § 50 Irtisanoutuminen varhaiskasvatuksen asiantuntijan tehtävästä, xxxxx 1.2.2023 alkaen

01.06.2022 § 41 Varhaiskasvatuksen asiantuntijan valinta,​ Varhaiskasvatus,​ hallinto, xxxxx 6.6.2022 alkaen

02.06.2022 § 42 Virka-apulaisrehtori valinta ajalle 1.8.2022-​31.7.2025,​ Mikkolan koulu,xxxxx
 

2. Opetuspäällikön päätökset

27.05.2022 § 67 Koulunkäynninohjaaja valinta toistaiseksi voimassaolevaan tehtävään 8.8.2022 lukien,​ Kellokosken koulu, xxxxx

27.05.2022 § 66 Koulunkäynninohjaaja valinta toistaiseksi voimassaolevaan tehtävään 8.8.2022 lukien, Kellokosken koulu, xxxxx

01.06.2022 § 79 Koulunkäynninohjaaja valinta,​ Kolsan koulu, xxxxx,1.8.2021 alkaen

01.06.2022 § 80 Koulunkäynninohjaaja valinta,​ ​Jokelan yläaste, xxxxx 1.8.2022 alkaen

01.06.2022 § 77 Koulunkäynninohjaaja valinta,​ Mikkolan koulu, xxxxx8.8.2022 alkaen

01.06.2022 § 76 Koulunkäynninohjaaja valinta,​ Mikkolan koulu,xxxxx 8.8.2022 alkaen

01.06.2022 § 78 Koulunkäynninohjaaja valinta,​ Mikkolan koulu,xxxxx 8.8.2022 alkaen

31.05.2022 § 75 Koulunkäynninohjaaja valinta,​ Mikkolan koulu,xxxxx 8.8.2022 alkaen

31.05.2022 § 74 Koulunkäynninohjaaja valinta,​ Mikkolan koulu,xxxxx 8.8.2022 alkaen

31.05.2022 § 73 Koulunkäynninohjaaja valinta,​ Mikkolan koulu, xxxxx 8.8.2022 alkaen

31.05.2022 § 72 Koulunkäynninohjaaja valinta,​ Mikkolan koulu, xxxxx 8.8.2022 alkaen

31.05.2022 § 71 Koulunkäynninohjaaja valinta,​ Mikkolan koulu, xxxxx8.8.2022 alkaen

31.05.2022 § 70 Koulunkäynninohjaaja valinta,​ Mikkolan koulu, xxxxx8.8.2022 alkaen

31.05.2022 § 69 Koulunkäynninohjaaja valinta,​ Mikkolan koulu, xxxxx 8.8.2022 alkaen

31.05.2022 § 68 Koulunkäynninohjaaja valinta,​ Vaunukankaan koulu, xxxxx8.8.2022 alkaen

02.06.2022 § 85 Irtisanoutuminen koulunkäynninohjaajan tehtävästä,​ Kirkonkylän koulu, xxxxx 17.5.2022 alkaen

02.06.2022 § 81 Irtisanoutuminen englannin ja ruotsinkielen lehtorin tehtävästä, ​Tuusulan lukio, xxxxx1.8.2022 alkaen

02.06.2022 § 83 Irtisanoutuminen erityisopettajan tehtävästä,​ Mikkolan koulu, xxxxx 1.8.2022 alkaen

02.06.2022 § 84 Koulunkäynninohjaaja valinta,​ Hyrylän yläaste, xxxxx 1.8.2022 alkaen

02.06.2022 § 82 Koulunkäynninohjaaja valinta,​ Mikkolan koulu, xxxxx8.8.2022 alkaen

02.06.2022 § 86 Laaja-​alainen erityisopettaja valinta toistaiseksi voimassaolevaan tehtävään 1.8.2022 alkaen,​ Hyrylän yläaste, xxxxx

09.06.20022 § 87 Tutkimuslupa,​ONNI on turvallinen koulu 2022 – 2023 -​hanke


3. Varhaiskasvatuspäällikön päätökset

25.05.2022 § 49 Tutkimuslupa,​ Varhaiskasvatuksen sosionomin osaaminen ja toimenkuva kuntien asiantuntijoiden näkökulmasta

25.05.2022 § 48 Varhaiskasvatuksen opettaja valinta,​ Päiväkoti Martta Wendelin, 26.7.2022 alkaen xxxxx

30.05.2022 § 65 Varhaiskasvatuksen opettaja valinta,​ Mainingin päiväkoti, xxxxx1.8.2022 alkaen

02.06.2022 § 53 Varhaiskasvatuksen opettaja valinta,​ Päiväkoti Martta Wendelin / korjaus, 26.7.2022 alkaen xxxxx

02.06.2022 § 52 Irtisanoutuminen varhaiskasvatuksen opettajan tehtävästä,​ Mikkolan päiväkoti, xxxxx 1.8.2022 alkaen

02.06.2022 § 51 Irtisanoutuminen varhaiskasvatuksen opettajan tehtävästä,​ Mikkolan päiväkoti, xxxxx 6.8.2022 alkaen

03.06.2022 § 54 Monitoimilaitteen hankinta, ​Notkopuiston päiväkoti, Konica Bizhub C250i – värimonitoimilaite 890,​91€ ja siihen lisälaitteeksi DK-​516x aluskaappi 89,​09€ sekä turvatulostus, puitesopimustoimittaja Konica Minolta Oy:ltä, laitehankinta toteutetaan 3 StepIT Oy:n vuokraleasingillä (48 kk)


4. Ruokapalvelupäällikön päätökset

30.05.2022 § 6 Ruokapalvelutyöntekijä valinta toistaiseksi voimassaolevaan tehtävään 10.8.2022 lukien, xxxxx30.05.2022 § 5 Ruokapalvelutyöntekijä valinta toistaiseksi voimassaolevaan tehtävään 8.8.2022 lukien, xxxxx

30.05.2022 § 3 Ruokapalvelutyöntekijä valinta osa-​aikaiseen määräaikaiseen tehtävään 10.8.2022-​4.6.2023, xxxxx

03.06.2022 § 7 Rykmentinpuiston tuotantopäällikkö valinta toistaiseksi voimassaolevaan tehtävään 1.8.2022 alkaen, xxxxx


5. Rehtoreiden päätökset

27.05.2022 § 2 Timlärare 1.8.2022-​31.7.2023, ​Klemetskog skola, xxxxx

27.05.2022 § 1 Luokanopettajan tehtävään valinta ajalle 1.8.2022-​30.6.2023,​ Lepolan koulu,xxxxx

27.05.2022 § 2 Luokanopettajan tehtävään valinta ajalle 1.8.2022-​31.7.2023, ​Lepolan koulu,xxxxx

30.05.2022 § 2 Määräaikainen laaja-​alainen erityisopettaja,​ Kirkonkylän ja Tuomalan koulut, xxxxxajalle 1.8.2022-​31.7.2023

31.05.2022 § 3 Perusopetuksen lehtorin viransijaisuus 8.8.22-​4.6.23, ​Kellokosken koulu, xxxxx

31.05.2022 § 2 Koulunkäynninohjaajan valinta, ​Hyrylän yläaste, xxxxx ajalle 1.8.2022-​31.7.2023

31.05.2022 § 3 Koulunkäynninohjaajan valinta,​ Hyrylän yläaste, xxxxx ajalle 8.8.2022-​4.6.2023

03.06.2022 § 5 Matemaattisten aineiden (ma,​fy,​ke) päätoiminen määräaikainen tuntiopettaja ajalle 1.8.2022-​31.7.2023,​ Hyrylän yläaste,xxxxx

03.06.2022 § 4 Laaja-​alaisen erityisopettajan määräaikainen tehtävä ajalle 1.8.2022-​31.7.2023, Hyrylän yläastexxxxx

07.06.2022 § 4 Määräaikainen luokanopettaja,​ Vaunukankaan koulu, xxxxx ajalle 9.8.2022-​4.6.2023

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää olla ottamatta viranhaltijapäätöksissä mainittuja asioita käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, Kasvatus ja sivistyslautakunta
osoite: Kotorannankuja 10, Pl 60, 04301 Tuusula
sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi
puh. vaihde: 09 87 181

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä Tuusulan kunnan asiakaspalvelupisteeseen os. Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula. Avoinna ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-12.00.