Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 15.6.2022

§ 69 Tuusulan varhaiskasvatussuunnitelma 2022

TUUDno-2022-1273

Valmistelija

  • Hannamari Halinen, varhaiskasvatuspäällikkö, hannamari.halinen@tuusula.fi

Perustelut

Lainsäädännöllinen tausta ja määräykset

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 on Opetushallituksen varhaiskasvatuslain (580/2015) 9 §:n mukaan antama määräys, jota varhaiskasvatuksen järjestäjät ja muut palvelujen tuottajat ovat velvollisia noudattamaan paikallisia varhaiskasvatussuunnitelmia laatiessaan ja varhaiskasvatusta toteuttaessaan. Määräys uusista perusteista annettiin 18.10.2016 ja paikallinen suunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2017. Kunta, kuntayhtymä tai muu palveluntuottaja ei voi jättää noudattamatta tätä määräystä tai poiketa siitä. Paikallinen suunnitelma voi tarkentaa valtakunnallisia perusteita, mutta ei voi sulkea pois mitään lain, asetuksen tai varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden edellyttämää tavoitetta tai sisältöä.

Opetushallitus antoi määräyksen uusista varhaiskasvatussuunnitelman perusteista 19.12.2018. Uudet perusteet tulivat voimaan 1.1.2019 alkaen. Paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat päivitettiin kansallisten perusteiden mukaisesti ja otettiin käyttöön elokuussa 2019.

Opetushallitus määräsi 18.2.2022 uusista varhaiskasvatussuunnitelman perusteista. Perusteet uudistettiin vastaamaan varhaiskasvatuslain muutoksia ja perusteiden käsitteet, lähdeviitteet sekä sisältö on päivitetty uuden lain mukaisesti. Varhaiskasvatuksen järjestäjät ja yksityiset palveluntuottajat päivittävät omat paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmansa kansallisten perusteiden mukaisesti ja ne otetaan käyttöön elokuussa 2022.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet

Varhaiskasvatussuunnitelmakokonaisuus on kolmitasoinen. Se koostuu valtakunnallisesta varhaiskasvatussuunnitelman perusteista, paikallisista varhaiskasvatussuunnitelmista sekä lasten varhaiskasvatussuunnitelmista.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa painotetaan vahvasti inklusiivista toimintatapaa. Inklusiivisuus on käsitteenä laaja ja se tulee nähdä kaikkia lapsia koskevana ja varhaiskasvatuksen järjestämiseen liittyvänä periaatteena, arvona ja kokonaisvaltaisena tapana ajatella. Periaatteisiin kuuluu kaikkia lapsia koskevat yhtäläiset oikeudet, tasa-arvoisuus, yhdenvertaisuus, syrjimättömyys, moninaisuuden arvostaminen sekä sosiaalinen osallisuus ja yhteisöllisyys.

Perusteissa suurin muutos koskee lapsen tarvitsemaa tukea. Perusopetuksessa ja esiopetuksessa käytetty tuen 3-portaisuus on nyt käytössä myös varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on oikeus saada yleistä, tehostettua tai erityistä tukea siten kuin varhaiskasvatuslaissa on säädetty.  Oikea-aikaisella, yksilöllisesti kohdennetulla ja lapsen tarpeiden mukaisella tuella edistetään lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Samalla ehkäistään lapsen ongelmien kasvamista ja monimuotoistumista sekä riskiä syrjäytyä.

Lapsen tuki voi sisältää pedagogisia, rakenteellisia ja hoidollisia tuen muotoja. Lapsen tarvitsema tuki ja toimenpiteet kirjataan päiväkodissa tai perhepäivähoidossa olevan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Jokaisella lapsella on lähtökohtaisesti oikeus saada tukea omassa lapsiryhmässään erilaisin joustavin järjestelyin. Mikäli lapsen tuen tarpeet sitä edellyttävät, lapsella on oikeus osallistua varhaiskasvatukseen pienryhmässä tai erityisryhmässä. Lapsen kannalta on tärkeää, että tuki muodostaa johdonmukaisen jatkumon varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen aikana sekä lapsen siirtyessä perusopetukseen.

Lapselle annettavasta tehostetusta tai erityisestä tuesta tai tukipalveluista on varhaiskasvatuksen järjestäjän tehtävä viipymättä hallintopäätös, joka perustuu tuen tarpeen arviointiin. Hallintopäätösmenettelyssä noudatetaan hallintolakia. Ennen päätöksen tekemistä varhaiskasvatuksen järjestäjän on kuultava lapsen huoltajaa tai muuta laillista edustajaa. Myös huoltaja voi hakea tehostettua tai erityistä tukea lapselle.

Tuusulan varhaiskasvatussuunnitelma 2022

Tuusulassa varhaiskasvatussuunnitelma on kuntatasoinen suunnitelma, joka kattaa kaikki varhaiskasvatuspalvelut. Tarvittaessa toimintamuotokohtaiset tarkennukset on kirjattu varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Rakenteellisesti kunnan varhaiskasvatussuunnitelma on toteutettu niin, että ensin on valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, jonka jälkeen on kirjattu tarkennetut kuntakohtaiset käytänteet. Varhaiskasvatussuunnitelma on sähköisessä muodossa ja se julkaistaan kunnan www-sivuilla ja kunnan sisäisessä intranetissä.

Varhaiskasvatussuunnitelman laatimisessa on otettu huomioon kunnassa laaditut esi-, perus- ja valmistavan opetuksen opetussuunnitelmat, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, kotouttamissuunnitelma ja kunnan strategiset linjaukset.

Tuusulan varhaiskasvatussuunnitelmassa korostetaan varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti lapsen ja huoltajien osallisuutta, inklusiivisia toimintatapoja ja leikin merkitystä lapsen kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle. Kaikilla lapsilla on mahdollisuus tuntea kuuluvansa ryhmään ja yhteisöön ja jokainen lapsi voi kasvaa ja kehittyä omista lähtökohdistaan omaan yksilölliseen tahtiinsa. Leikki on varhaiskasvatuksessa tärkeä toimintamuoto ja lasten pitkäkestoisille leikeille annetaan mahdollisuus toimintaympäristöjä muokkaamalla. Aikuisella on vahva rooli leikin mahdollistajana ja rikastajana.

Lapsen tuen tarpeisiin vastaamisessa Tuusulassa toimitaan yhteistyössä lapsen huoltajien, lapsiryhmän henkilöstön, erityisesti varhaiskasvatuksen opettajan, konsultoivan varhaiskasvatuksen erityisopettajan, päiväkodin johtajan tai perhepäivähoidon ohjaajan ja lasta mahdollisesti kuntouttavien tahojen kanssa. Tehostetusta tai erityisestä tuesta hallintopäätöksen Tuusulassa tekee kasvun ja oppimisen tuen päällikkö.

Valmistelu

Tuusulan varhaiskasvatussuunnitelma päivitettiin ”vasu-työryhmän” johdolla. Työryhmässä oli mukana pk:n johtajia, pk:n varajohtaja ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Työryhmän puheenjohtajana toimi varhaiskasvatuksen asiantuntija Pirjo Lehtonen. Päivittämistyöhön osallistuivat varhaiskasvatuksen esihenkilöt ja varhaiskasvatuksen erityisopettajat, joiden kanssa pohdittiin Tuusulan varhaiskasvatuksen painotuksia ja kehittämisen kohteita. Varhaiskasvatuksen henkilöstöllä oli mahdollisuus osallistua työpajatyöskentelyyn, joka toteutettiin lauantaipäivän koulutuksena. Varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten huoltajien näkemyksiä varhaiskasvatuksen tärkeimmistä asioista ja yhteistyön muodoista kartoitettiin heille suunnatun kyselyn avulla. Lasten ajatuksia hyvästä päiväkotipäivästä, turvallisista ja mukavista varhaiskasvatuksen henkilöistä sekä lapsille mieluisista ympäristöistä ja sisätiloista saatiin esiin lapsihaastatteluiden avulla.

Päivitetty Tuusulan varhaiskasvatussuunnitelma otetaan käyttöön 01.08.2022. Päivitetyn vasun käyttöönottoa tuetaan eri tavoin. Vasun päivittämistyöryhmän valmistava lyhyt video esittelee oleellisimmat muutokset varhaiskasvatussuunnitelmassa ja nostaa esiin niitä asioita, joihin Tuusulassa halutaan erityisesti panostaa eli lasten ja huoltajien osallisuutta, inklusiivisia toimintatapoja ja leikin mahdollisuuksia kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemisessa. Varhaiskasvatuksen koulutuksia suunniteltaessa huomioidaan päivitetyn vasun painopisteet ja varhaiskasvatushenkilöstön osaamista hyödynnetään koulutuksia suunniteltaessa. Varhaiskasvatusyksiköiden pedagogisen toiminnan tueksi valmistetaan moniammatillisissa työryhmissä erilaista tukimateriaalia henkilöstön käyttöön.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää

  • hyväksyä Tuusulan kunnan varhaiskasvatussuunnitelman kuntakohtaiset osat
  • että pävitetty Tuusulan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2022 alkaen
  • oikeuttaa varhaiskasvatuspalveluiden tekemään tarvittaessa vähäisiä, teknisluontoisia muutoksia Tuusulan kunnan varhaiskasvatussuunnitelman kuntakohtaisiin osiin.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, Kasvatus ja sivistyslautakunta
osoite: Kotorannankuja 10, Pl 60, 04301 Tuusula
sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi
puh. vaihde: 09 87 181

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä Tuusulan kunnan asiakaspalvelupisteeseen os. Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula. Avoinna ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-12.00.