Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 15.6.2022

§ 64 Toiminta-avustusten myöntäminen yleishyödyllistä työtä tekeville seuroille ja yhdistyksille vuodelle 2022

TUUDno-2022-1244

Valmistelija

 • Hannamari Halinen, varhaiskasvatuspäällikkö, hannamari.halinen@tuusula.fi
 • Katja Elo, kehittämispäällikkö, katja.elo@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnan toiminta-avustukset yleishyödyllistä työtä tekeville seuroille ja yhdistyksille vuodelle 2022 ovat olleet haettavissa 1.3. – 30.4.2022 välisenä aikana.  

Avustuksen tarkoituksena on tukea ja järjestää toimintaa kotona oleville perheille. Toiminnan oletetaan syntyvän vähäisin kustannuksin eikä sen oleteta sisältävän merkittäviä vaatimuksia toimintatilojen osalta. Avustus on harkinnanvarainen ja hakuaika ilmoitetaan vuosittain. Avustuksista päätetään kasvatus- ja sivistyslautakunnassa. Yhdistykset liittävät hakemuksiin edellisen vuoden toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastuskertomuksen sekä kuluvan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion.  

Avustettavan toiminnan kriteerit:  

 • Jakoperusteina toimivat kunnan strategiassa olevat painopisteet  

 • Yhdistyksen toiminnan kehittyminen (laajuus ja vaikuttavuus) ja jäsenmäärä  

 • Yhdistyksen kehittäminen (osallisuus ja innovatiivisuus)  

 • Toiminta tukee paikallista vapaan kansalaistoiminnan tarjontaa ja kuntalaisten hyvinvointia  

 • Toiminta on kaikille avointa, edullista ja helposti saavutettavaa  

 • Toiminnan tulee tapahtua Tuusulassa tai kohdentua tuusulalaisille  

 • Toimintaa ei tueta muulla kunnan avustuksella  


Vuodelle 2022 varhaiskasvatuspalveluihin avustuksiin on varattu 2890 €.  

Avustushakemus määräaikaan mennessä tuli Mannerheimin lastensuojeluliiton Jokelan paikallisyhdistykseltä. Yhdistys on liittänyt hakemukseen edellisen vuoden toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastuskertomuksen sekä kuluvan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion. Toiminta-avustushakemus liitteineen on lautakunnan jäsenten luettavissa Casem-kokoustyötilassa.  

Jokelan yhdistys hakee 2000 € avustusta säännöllisen toiminnan ylläpitämiseen ja järjestämiseen ja ilmaistapahtuman järjestämiseen Jokelan alueella asuville lapsille ja lapsiperheille. Jäseniä on 210. Yhdistyksen edellisen kauden tulos lievästi alijäämäinen. Yhdistyksen talous on hyvä.   

Alla olevaan taulukkoon on kirjattu yhteenveto yhdistysten avustushakemuksista vuosina 2020 – 2021 ja päätösesitys vuodelle 2022.  

Mannerheimin lastensuojeluliiton kaikki paikallisyhdistykset toimivat aktiivisesti lasten ja lapsiperheiden hyväksi ja täyttävät avustuskriteerit tasavertaisesti. Kun kunta myöntää avustusta yleishyödylliselle yhdistykselle, on yhdistyksen tehtävä tilitys avustuksen käytöstä toimittamalla kunnalle tilinpäätöstiedot ja toimintakertomus samalta vuodelta, jolle avustus on myönnetty.    

                                        

   

Haku 2020  

Päätös 2020  

Haku 2021  

Päätös  2021  

Haku 2022 

Ehdotus  2022 

Etelä-Tuusula  

1000  

824  

0  

0  

Jokela  

1500  

1120  

1500  

1500  

2 000 

2 000

Kellokoski  

2000  

945  

1500  

1390  

Ehdotus

Esittelijä

 • Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää 

 • myöntää toiminta-avustusta Mannerheimin lastensuojeluliiton Jokelan paikallisyhdistykselle 2 000€

 • edellyttää ko. yhdistystä tekemään kunnalle tilityksen avustuksen käytöstä toimittamalla vuoden 2022 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

 • jättää myöntämättä avustusta 890 euroa, koska hakijoita ei ollut kuin yksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, Kasvatus ja sivistyslautakunta
osoite: Kotorannankuja 10, Pl 60, 04301 Tuusula
sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi
puh. vaihde: 09 87 181

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä Tuusulan kunnan asiakaspalvelupisteeseen os. Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula. Avoinna ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-12.00.