Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 15.6.2022

§ 71 Muutokset esiopetussuunnitelman ja kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelmien perusteisiin 1.8.2022 alkaen

TUUDno-2022-1288

Valmistelija

  • Hannamari Halinen, varhaiskasvatuspäällikkö, hannamari.halinen@tuusula.fi

Perustelut

Opetushallitus on täsmentänyt useita opetussuunnitelmien perusteita ja määräyksiä, joiden tavoitteena on vahvistaa oppilaan ja opiskelijan oikeusturvaa ja oppimisympäristön turvallisuutta. Täsmennykset mahdollistavat nykyistä tehokkaammat ja oikea-aikaiset keinot puuttua kiusaamiseen, syrjintään, häirintään ja väkivaltaan esiopetuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa.

Täsmennykset perustuvat muutoksiin, jotka on tehty perusopetuslakiin, lakiin ammatillisesta koulutuksesta ja lukiolakiin. Lait edellyttävät jatkossa, että lapsen ja nuoren etu otetaan ensisijaisesti huomioon aina, kun opetusta tai koulutusta suunnitellaan, järjestetään tai siitä päätetään.

Muutokset tulevat voimaan 1.8.2022. Esi- ja perusopetuksen sekä koulutuksen järjestäjien on päivitettävä paikalliset opetussuunnitelmat siten, että ne vastaavat annettuja määräyksiä ja ovat käytössä elokuun alkuun mennessä. Tuusulassa muutokset päivitetään paikalliseen opetussuunnitelmaan ja liitteisiin niin, että ne ovat käytössä 1.8.2022.

 

Muutokset Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin 2014 (tulivat voimaan 01.01.2015):

Ammatillisen koulutuksen tai lukiokoulutuksen opettajalla ja rehtorilla on jatkossa velvollisuus ilmoittaa oppimisympäristössä tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta, syrjinnästä tai väkivallasta sekä niistä epäillyn, että niiden kohteeksi joutuneen oppilaan tai opiskelijan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. Vastaava velvoite koskee myös esiopetuksen ja perusopetuksen opettajaa ja rehtoria.

Luku 3: Kasvua ja oppimista tukeva toimintakulttuuri / Hyvinvointi ja turvallinen arki. Esiopetuksessa pidetään huolta koko yhteisön fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta turvallisuudesta. Lasta tulee suojata väkivallalta, kiusaamiselta ja muulta häirinnältä. Lapsella on oikeus saada lohdutusta sitä tarvitessaan. Esiopetuksessa ei sallita kiusaamista, väkivaltaa eikä häirintää. Kiusaaminen tunnistetaan, siihen puututaan ja sitä ehkäistään tietoisesti ja suunnitelmallisesti osana toimintakulttuurin kehittämistä. Olennaista kiusaamisen ennaltaehkäisyssä on tukea lasten vertaissuhteita ja yhteisön hyvinvointia. Henkilöstöllä on keskeinen rooli lasten sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen harjoittelun ja kehittymisen tukemisessa. Lasten kanssa opetellaan tunnistamaan ja ratkaisemaan ristiriitoja rakentavasti. Aikuisen läsnäolo ja antama ohjaus vuorovaikutustilanteissa on tärkeää. Häirintä-, kiusaamis- tai väkivaltatilanteista keskustellaan lasten huoltajien kanssa ja etsitään yhdessä ratkaisuja.

Luku 5: Oppilashuolto / Oppilashuoltosuunnitelmaan sisällytettävä Suunnitelma lasten suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä ja Toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa.

  

Muutokset Kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluopetussuunnitelman perusteisiin 2021 (voimassa 01.02.2021-31.05.2024):

Ammatillisen koulutuksen tai lukiokoulutuksen opettajalla ja rehtorilla on jatkossa velvollisuus ilmoittaa oppimisympäristössä tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta, syrjinnästä tai väkivallasta sekä niistä epäillyn, että niiden kohteeksi joutuneen oppilaan tai opiskelijan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. Vastaava velvoite koskee myös esiopetuksen ja perusopetuksen opettajaa ja rehtoria

Esiopetussuunnitelman perusteisiin 2014 tehdyt muutokset lukuihin 3 ja 5 ovat jo mukana Kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluopetussuunnitelman perusteissa 2021

Lainsäädännöllistä kehittämistyötä on edistetty osana eri hallinnonalojen yhteistä kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän vastaista toimenpideohjelmaa, jonka tavoitteena on vahvistaa koulujen, oppilaitosten ja muun yhteiskunnan kykyä puuttua kiusaamiseen ja ehkäistä siitä aiheutuvaa kärsimystä. Ohjelmasta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tuusulassa tarkennukset jalkautetaan esiopetusyksiköihin päiväkodin johtajien kautta elokuusta 2022 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää

  • hyväksyä muutokset lisättäväksi Tuusulan esiopetussuunnitelmaan ja kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelmaan ja niiden liitteisiin 1.8.2022 alkaen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, Kasvatus ja sivistyslautakunta
osoite: Kotorannankuja 10, Pl 60, 04301 Tuusula
sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi
puh. vaihde: 09 87 181

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä Tuusulan kunnan asiakaspalvelupisteeseen os. Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula. Avoinna ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-12.00.