Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 15.6.2022

§ 62 Muut asiat

Perustelut

- hankintapäätöksissä soveltuvuus- ja kelpoisuusehtojen täyttymistä toivotaan tiedoksi lautakunnan jäsenille esim. yritysten taloustietojen/vakavaraisuuden osalta


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.