Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 15.6.2022

§ 70 Koulukuljetusperiaatteiden muutos, täydennys esiopetuskuljetuksen myöntämiseen

TUUDno-2022-1286

Valmistelija

  • Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi
  • Hannamari Halinen, varhaiskasvatuspäällikkö, hannamari.halinen@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnan esiopetusoppilaiden ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetusoppaaseen on koottu kuljetuksia koskeva informaatio sekä Tuusulan koulukuljetusperiaatteet.

Voimassaolevien kuljetusperiaatteiden mukaan esiopetusoppilaalla ei ole kuljetusoikeutta jos hänellä on esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta. Tähän linjaukseen esitetään tarkennusta oikeuskäytännössä esiin tulleen linjauksen mukaisesti. 

Koulukuljetusperiaatteita ehdotetaan päivitettäväksi 1.8.2022 alkaen seuraavasti: 

"Varhaiskasvatusyksikössä esiopetuksessa olevalla oppilaalla on oikeus kuljetukseen, jos hän kulkee kotoa suoraan esiopetukseen tai esiopetuksesta suoraan kotiin, jos esiopetusaika on määritelty varhaiskasvatusyksikössä ja muut kuljetuksen myöntämisen ehdot täyttyvät (matkan pituus tai vaaralliseksi luokiteltu tie)."

Liitteenä on voimassaoleva koulukuljetusopas sekä luonnos päivitetystä koulukuljetusoppaasta. Muutosehdotus on merkitty punaisella värillä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää  

  • täydentää koulukuljetusperiaatteita siten, että varhaiskasvatusyksikössä esiopetuksessa olevalla oppilaalla on oikeus kuljetukseen, jos hän kulkee kotoa suoraan esiopetukseen tai esiopetuksesta suoraan kotiin, jos esiopetusaika on määritelty varhaiskasvatusyksikössä ja muut kuljetuksen myöntämisen ehdot täyttyvät (matkan pituus tai vaaralliseksi luokiteltu tie)
  • hyväksyä päivitetyn Tuusulan kunnan koulukuljetusoppaan 1.8.2022 alkaen liitteen mukaisesti.

 

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, Kasvatus ja sivistyslautakunta
osoite: Kotorannankuja 10, Pl 60, 04301 Tuusula
sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi
puh. vaihde: 09 87 181

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä Tuusulan kunnan asiakaspalvelupisteeseen os. Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula. Avoinna ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-12.00.