Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 14.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 128 Kasvatus- ja sivistyslautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen vuonna 2019

TUUDno-2018-1600

Valmistelija

  • Virpi Lehmusvaara, kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Perustelut

Kuntalain (410/2015) 140 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Vastaava säännös on hallintosäännön 129 §:ssä.

Hallintosäännön 128 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Simons, kehittämispäällikkö, tiina.simons@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää, että

  • kasvatus- ja sivistyslautakunnan pöytäkirjan tarkastavat kaksi erikseen valittavaa pöytäkirjantarkastajaa, jotka valitaan aakkosjärjestyksessä. Pöytäkirjantarkastajaksi ei valita puheenjohtajaa.
  • kasvatus- ja sivistyslautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa kuntalain 140 §:n ja hallintosäännön 129 §:n mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin