Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 14.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 124 Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisten tulosyksiköiden käyttösuunnitelmien vahvistaminen vuodelle 2019

TUUDno-2018-1602

Valmistelija

 • Virpi Lehmusvaara, kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi
 • Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi
 • Hannamari Halinen, varhaiskasvatuspäällikkö, hannamari.halinen@tuusula.fi
 • Terttu Turnbull-Smith, talouspäällikkö, terttu.turnbull-smith@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan valtuusto päätti kokouksessaan 10.12.2018 kunnan taloussuunnitelmasta vuosille 2019-2023 sekä vuoden 2019 talousarviosta. Päätöksen perusteella lautakunta päättää tulosalueiden määrärahojen jaosta tulosyksiköittäin.  

Talousarvio on kasvatus- ja sivistyslautakunnan osalta yhteensä 

tuotot      4 951 000 € 

kulut    83 607 642 € 

netto    78 656 642 € 

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisen toiminnan kokonaismenot kasvavat 4,9 % (3,9 milj. euroa) ja tuotot laskevat 7,0 % (0,4 milj. euroa) vuoden 2018 talousarvioon verrattuna. Toimintakate kasvaa vuoden 2018 toimintakatteeseen verrattuna 5,7 % (4,3 milj. euroa). Toimintamenojen lisäys sisältää eläkemenoperusteisten maksujen ja työterveyshuollon maksujen määrärahasiirron henkilöstöpalveluista toimialalle (n. 1,5 milj. euroa) sekä kolmen perhetyöntekijän henkilöstömäärärahojen siirron sosiaali- ja terveystoimesta. 

Valtuusto linjasi johtamisen rakennemallin ja johtamisjärjestelmän uudistamistyön jatkovalmistelua siten, että 1.1.2019 lukien siirrytään yhden toimialan malliin, joka jakaantuu toimialueisiin ja edelleen palvelualueisiin. Lautakunnat käsittelevät käyttösuunnitelmat vielä vanhan organisaation mukaisena joulukuussa 2018. Uuden organisaation mukainen muutettu talousarvio käsitellään lautakunnassa maaliskuussa 2019. 

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaiset tulosalueet ovat kasvatus- ja sivistystoimen kehittämis- ja hallintoyksikkö ja kasvun ja oppimisen palvelut.  

 

 

 

 

 Esitykset määrärahoista:   

 1000 €   
     

lautakunnan esitys 

         valtuuston päätös 

Kehittämis- ja hallintoyksikkö 

     730 

    730 

Kasvun ja oppimisen palvelut 

82 299 

82 878  

Yhteensä 

83 029 

83 608 

  

Käyttösuunnitelmaan kuuluu osamääräraha ja osatuloarvio sekä suunnitelman kirjallinen osuus. 

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan tulosyksiköt ovat varhaiskasvatuspalvelut, opetus, lukio, kansalaisopisto ja taiteen perusopetus, kasvun ja oppimisen tuki ja toimialan kehittämis- ja hallintoyksikkö. Tulosyksiköiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2019 ovat liitteenä.  

Valtuuston päätös sisältää seuraavat henkilömuutokset kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaiseen toimintaan: 

Opetus 

Oppilaan oppimisen tukea vahvistetaan palkkaamalla kaksi laaja-alaista erityisopettajaa ja kaksi erityisluokanopettajaa 1.8.2019 alkaen. 

Oppilaanohjausta vahvistetaan perustamalla kolme uutta oppilaanohjaajan virkaa 1.8.2019 alkaen. 

Koulusihteerien määrää lisätään yhdellä uudelleen sijoituksen myötä 1.1.2019 lukien. 

Varhaiskasvatuspalvelut 

Lastentarhanopettajien määrää kasvatetaan palkkaamalla rekrytoinnissa lastenhoitajien sijaan neljä lastentarhanopettajaa. 

Kansalaisopisto ja taiteen perusopetus 

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteeseen nojaten palkataan liikuntapalveluiden ja kansalaisopiston liikunnan kehittämiseen liikunnansuunnittelija 1.1.2019 lukien 

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaista toimintaa koskeva investointiohjelma vv. 2019 – 2023 on liitteenä. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Tiina Simons, kehittämispäällikkö, tiina.simons@tuusula.fi

  Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää 

 • hyväksyä tulosyksiköiden käyttösuunnitelmat liitteen mukaisesti 

 • merkitä valtuuston hyväksymän investointiohjelman tiedokseen 

 

Päätös

Puheenjohtajan avattua keskustelun, lautakunta päätti yksimielisesti tehdä seuraavat muutokset käyttösuunnitelman tekstiosuuteen:

 • ruokapalvelut sivistyksen toimialueen alle, ei oppimisen palvelualueen alle
 • Riihikallion koulun väistötilat 450 oppilaalle
 • tavoitteet ja toimenpiteet –tauluko 9.2. Riihikallion ja Ruotsinkylän koulujen väistötilat

 

Lautakunta päätti

 • hyväksyä tulosyksiköiden käyttösuunnitelmat muutetun liitteen mukaisesti 

 • merkitä valtuuston hyväksymän investointiohjelman tiedokseen 

 

Opetuspäällikkö Torvinen ja jäsen Weckman saapuivat kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.