Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 14.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 125 Erityisavustus 5-vuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeiluun, aloite

TUUDno-2018-1609

Valmistelija

 • Hannamari Halinen, varhaiskasvatuspäällikkö, hannamari.halinen@tuusula.fi
 • Virpi Lehmusvaara, kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi
 • Vesa Joronen, varhaiskavatuksen ohjaaja, vesa.joronen@tuusula.fi

Perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä on haettavissa erityisavustusta 5-vuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeiluun. Hallitus päätti keväällä 2018 kehysriihessä jatkaa vuosina 2019 -2020 viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilua yhdessä halukkaiden kuntien kanssa. Parhaillaan on käynnissä elokuussa 2018 alkanut maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu vuosille 2018 -2019.

 

5-vuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeilulla on tavoite lisätä ja edistää 5-vuotiaiden osallistumista varhaiskasvatukseen. Maksuttomasta kokeilusta on järjestetty valtakunnallinen kokeilu kaudelle 2018-19 siihen hakeutuneiden kuntien kanssa. Nyt kokeiluun haetaan lisää kuntia.

 

Erityisavustusta ajalle 1.8.2019- 31.7.2020 voivat hakea kunnat. Avustusta ei voida myöntää yksityishenkilöille eikä yksityisille varhaiskasvatusta järjestäville yrityksille, yhteisöille tai säätiöille. Yksityiset varhaiskasvatuspalvelujen tuottajat voivat olla kokeilussa mukana sopimalla asiasta kunnan kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän avustuksen määrä kattaa 40 prosenttia toteutuneesta asiakasmaksutulojen vähenemisestä. Yksityiset varhaiskasvatuspalvelujen tuottajat voivat olla kokeilussa mukana, mikäli kunta hankkii varhaiskasvatuksen ostopalveluna taikka kunnan myöntämä palvelusetelin arvo tai yksityisen hoidon tuen kuntalisän määrä mahdollistavat sen, että varhaiskasvatus on 5-vuotiaan lapsen osalta perheelle 20 tunnin osalta maksutonta.

 

Avustuksella tuettavan kokeilun tavoitteena on:

 • selvittää, miten maksuttomuus vaikuttaa 5-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen osallistumisasteeseen,
 • selvittää kokeilun vaikutusta perheen nuorempien lasten varhaiskasvatuksen osallistumisasteeseen
 • selvittää maksuttoman varhaiskasvatuksen kustannusvaikutuksia,
 • edistää vanhempien työllistymistä,
 • kehittää 5-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen toimintamalleja ja pedagogiikkaa sekä eheää jatkumoa esiopetukseensekä
 • varhaiskasvatuksen palveluohjauksen kehittäminen

 

 

Varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamiseen tulee pyrkiä, sillä varhaiskasvatus ehkäisee syrjäytymistä, tasaa lasten kotitaustaeroja, lisää koulutuksellista tasa-arvoa ja tukee kasvua, kehitystä ja oppimista. Kunnan panostus varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nousuun luovat myös myönteistä kuntakuvaa.


Vaikka maksuttomalla varhaiskasvatuksella on paljon myönteisiä vaikutuksia, liittyy sen järjestämiseen huomioon otettavia reunaehtoja. Kunnan mahdollinen valikoituminen kokeiluun ja siihen osallistuminen luovat varhaiskasvatuspalvelun asiakasperheille odotusarvon maksuttoman varhaiskasvatuksen jatkumosta kokeilun jälkeenkin. Lainsäädännössä tapahtuvien mahdollisten muutosten aikataulusta koskien 5-vuotiaiden maksutonta varhaiskasvatusta ei tässä kohtaa ole tarkempaa tietoa. Tämä tarkoittaa sitä, että kunnan tulisi varautua seuraavien talousarviovuosien osalta maksuttomuuden aiheuttaman asiakasmaksukertymän vähenemään ilman valtion kompensaatiota.

 

 

Nykytilanne

 

Tuusulassa on Facta Kuntarekisterin mukaan 453 lasta, jotka ovat syntyneet vuonna 2014. Palveluihin osallistumisaste on näiden tänä vuonna neljävuotiaiden osalta 88-97%. Pienempi luku kertoo kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa, kerhoissa ja perhepäivähoidossa olevien 4-vuotiaiden määrän ja suurempi luku sisältää myös seurakunnan kerhoihin osallistuvat lapset.

 

Varhaiskasvatuspalveluissa 2014 syntyneet lapset sijoittuvat seuraavalla tavalla lokakuun tilanteen mukaan:

 • Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa päiväkodissa 2014 syntyneitä on 276
 • Kunnallisessa perhepäivähoidossa 2014 syntyneitä on 9
 • Yksityisellä palveluntuottajalla 2014 syntyneitä on 96
 • Kunnallisissa kerhoissa 2014 syntyneitä on 17
 • Seurakunnan kerhopalveluissa 2014 syntyneitä on 43
 • Kotihoidon tukea saavia 2014 syntyneitä on 26

 

Kunnallinen varhaiskasvatus

 

Mikäli kunnallista varhaiskasvatusta käyttävät 2014 syntyneet lapset käyttäisivät ensi syksynä palveluita samoilla palvelutarpeen ehdoilla kuin nyt, heistä saatu maksukertymä olisi n. 49 000€/kk. Kun heidän varhaiskasvatusmaksuissaan hyvitettäisiin 5-vuotiaille ilmainen 20h varhaiskasvatuksen osuus, maksukertymä olisi n.36 000€/kk. Kuukausitasolla maksujen menetystä olisi n. 13 000€, josta erityisavustus korvaisi 40% (5200€). Vuositasolla tämä tarkoittaisi (13 000€ x 11kk=143 000€, josta 40% korvaus olisi 57 200€) 85 800€ maksukertymän pienenemistä varhaiskasvatuksessa kunnallisen varhaiskasvatuksen osalta. Vuodelle 2019 kohdistuisi 39000€ vähemmän maksukertymää ja vuodelle 2020 tulisi 46 800€ vähemmän.

 

 • Avustusta saa käyttää vain kompensoimaan 5-vuotiaille järjestettävän 20 tunnin maksuttoman varhaiskasvatuksen aiheuttamaa asiakasmaksutulojen vähenemistä. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän avustuksen määrä kattaa 40 prosenttia toteutuneesta asiakasmaksutulojen vähenemisestä
   
  Yksityinen varhaiskasvatus
   
  Tuusulassa yksityisten palveluntuottajien varhaiskasvatusta käyttää 96 vuonna 2014 syntynyttä lasta. Jotta nämä lapset olisivat kunnassa tasa-arvoisessa asemassa suhteessa kunnan omia palveluita käyttäviin, tulisi heidän maksuttomuuttaan myös tukea kunnan toimesta. Tämä tarkoittaisi esiopetuskorvausta vastaavan korvauksen maksamista yksityisessä palvelussa oleville 5-vuotiaille. Tämän maksukustannus olisi n. 9200€/kk ja (9200€ x 12kk=) 110 400€/vuosi. Tästä summasta kunta ei voi saada korvausta. Vuodelle 2019 lisäkustannukset olisivat 46 000€ ja vuodelle 2020 kustannukset lisääntyisivät 64 400€. Yksityisiä tukemalla vaikutetaan asiakkaiden pysymiseen yksityisen palveluntuottajan asiakkaana kunnalliseen palveluun siirtymisen sijaan.
   
  Yksityisen osallistuessa kokeiluun, se edellyttää Kelan sopimuksen uudistamista. Siihen liittyen päätös tulisi tehdä viimeistään huhtikuussa.
   
  Kerhopalveluihin osallistuminen
   
  Kunnallisissa kerhoissa on tällä hetkellä 17 vuonna 2014 syntynyttä ja seurakunnan kerhoissa 43 lasta. Kaikkien näiden lasten tullessa kunnallisten palveluiden piiriin, 5-vuotiaiden maksuttomaan varhaiskasvatukseen, tarvitaan miltei kahdeksan kasvattajaa lisää. Yhden kasvattajan laskennallinen palkkasumma on n. 45 000€/vuosi, eli yhteensä henkilöstömenojen kasvussa tulisi varautua 360 000€, josta vuodelle 2019 tulisi varata n. 150 000€ ja vuodelle 2020 summa olisi 210000€. Mikäli seurakunnan ja varhaiskasvatuksen omia kerhopalveluita käytettäisiin vähemmän, tulisi kunnalliselle puolelle hakeville lapsille olla kasvattajien lisäksi myös tilat.
   
  Kokeilun vaikutukset
   
  Kokeilun myötä varhaiskasvatuspalveluiden piiriin tulisi arviolta lisää 5-vuotiaita lapsia 20-30 lasta.
  Kokonaisuudessaan kustannusvaikutukset olisivat ajalle 1.8.2019-31.7.2020 yhteensä 556 200€. Vuodelle 2019 kohdistuisi 235 000€ ja vuodelle 2020 ne olisivat 321 200€. Vuoden 2019 talousarviossa ei ole varattu rahaa 5–vuotiaiden maksuttomuuteen.
   
  Muuta varhaiskasvatuksen tuotoissa ja kustannuksissa huomioitavaa
   
  1.8.2019 alkaen on suunniteltu, että 20h subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus tullaan laajentamaan. Subjektiivista varhaiskasvatusta kunnallisissa palveluissa käyttää tällä hetkellä 63 lasta. Lasten palveluntarpeen muutokset kokonaisuudessaan syksylle 2019 selviää keväällä ryhmiä muodostettaessa. Myös näiden lasten sijoittuminen palveluihin kokoaikaisesti lisää kustannuksia. Yksityisellä puolella 20h varhaiskasvatusta käyttävien osalta muutos lisää yksityisenhoidon tuen kuluja.
   

   

Ehdotus

Esittelijä

 • Tiina Simons, kehittämispäällikkö, tiina.simons@tuusula.fi


Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää, että Tuusulan kunnan varhaiskasvatuspalvelut eivät hae erityisavustusta 5-vuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeiluun vuonna 2019. Vuoden 2020 talousarvion valmistelun yhteydessä tarkastellaan asiaa uudelleen, mikäli 5-vuotiaiden maksuttomuus on uudessa hallitusohjelmassa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Asiaa koskeva valtuustoaloite on jätetty 10.12.2018. Lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä lautakunnan selvityksen asian johdosta ja katsoa Laura Åvallin esittämän Tuusulanjärven Kokoomus ry:n aloitteen 10.12.2018 § 163 tulleen käsitellyksi.