Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 10.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 117 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Sivistysjohtajan päätökset:

30.11.2020 § 69 Muutos Tuusulan lukion lukuvuosisuunnitelmaan lukuvuodelle 2020-2021, Tuusulan lukion opiskelijoiden etäopiskelujakso 2.12.- 31.12.2020

26.11.2020 § 68 Oman auton käyttöoikeuden myöntäminen työtehtävien suorittamiseen, Kasvun ja oppimisen tuen yksikön henkilöstö

07.12.2020 § 71 Toimialuesihteerin tehtävään valinta 14.12.2020 alkaen toistaiseksi, sivistyksen toimialuexxxxx

Opetuspäällikön päätös:

01.12.2020 § 88 Tuusulan opiston kieltenopettajan viran täytön keskeyttäminen

08.12.2020 § 89 Täydennys Hyökkälän koulun lukuvuosisuunnitelmaan 2020-2021, JOPO-luokan TET-harjoittelu viikoilla 50-51

 

Tuusulan opiston rehtorin päätökset:

03.12.2020 § 2 Tuntiopettajien matkakustannusten korvaus syyslukukaudella 2020

03.12.2020 § 3 Vapaaoppilaspaikan myöntäminen Tuusulan kuvataidekouluun lukuvuodelle 2020-2021

03.12.2020 § 4 Vapaaoppilaspaikan myöntäminen Tuusulan kuvataidekouluun lukuvuodelle 2020-2021

03.12.2020 § 5 Vapaaoppilaspaikan myöntäminen Tuusulan kuvataidekouluun lukuvuodelle 2020-2021

03.12.2020 § 6 Vapaaoppilaspaikan myöntäminen Tuusulan kuvataidekouluun lukuvuodelle 2020-2021

 

Rehtoreiden päätökset:

01.12.2020 § 9 Hyökkälän koulun iltavahtimestarin valinta ajalle 21.12.2020-13.6.2021xxxxx

08.12.2020 § 10 Koulunkäynninohjaajan toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään valinta 1.12.2020 alkaen, Hyökkälän kouluxxxxx

25.11.2020 § 6 Lukion resurssiopettajan (2) määräaikaiseen tehtäävään valinta ajalle 19.10.2020-6.6.2021xxxxx04.12.2020 § 4 Valmistavan luokan opettajan tehtävään valinta ajalle 4.12.2020-6.6.2021, Kolsan kouluxxxxx

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää olla ottamatta viranhaltijapäätöksissä mainittuja asioita käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, Kasvatus ja sivistyslautakunta
osoite: Kotorannankuja 10, Pl 60, 04301 Tuusula
sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi
puh. vaihde: 09 87 181

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä Tuusulan kunnan asiakaspalvelupisteeseen os. Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula. Avoinna ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-12.00.