Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 10.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 111 Talousseuranta kasvatus- ja sivistyslautakunta 11/2020

TUUDno-2020-534

Valmistelija

  • Terttu Turnbull-Smith, talouspäällikkö, terttu.turnbull-smith@tuusula.fi

Perustelut

Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan lautakunnalle tammi-huhtikuulta ja tammi-elokuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain.

Marraskuun kuukausiraportti sisältää talouden toteutumisen ja henkilöstöindikaattorien toteutumisen ajanjaksolla 1.1. – 30.11.2020 ja vertailun vuoteen 2019.

Tammi-marraskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 91,7 %. Lautakunnan alaisen toiminnan talous kehittyi tammi-marraskuussa ennusteen mukaisena. Tulojen toteuma oli 93,0 % (v2019: 88,4 %). Määrärahojen käyttöaste oli 88,4 % (v2019: 90,3 %). Kuluvan vuoden toteumasta puuttuu vielä marraskuun lopulla maksetut palkat n. 0,9 milj. euroa. Sitovan toimintakatteen toteuma oli 87,6 %, (v2019: 90,6 %).

Koronaviruksen vaikutus näkyi mm. päivähoitomaksujen ja iltapäivätoiminnan maksujen sekä koulukuljetuskustannusten, elintarvikekustannusten, hoidon tukien ja palvelujen ostojen vähenemisenä.

Ennusteessa on huomioitu em. tulojen (580 te) ja menojen (1180 te) väheneminen ja ulkopuolista rahoitusta saaneiden hankkeiden jaksotus tuloihin ja menoihin (950 te).

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää merkitä kuukausiraportin 11/2020 tiedoksi.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.