Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 10.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 114 Jokelan keskustan yleissuunnitelma, lausunto

TUUDno-2020-2153

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Vilma Karjalainen, kaavasuunnittelija, vilma.karjalainen@tuusula.fi

Perustelut

Asiaselostus

Tuusulan kuntastrategian kauden 2018–2021 tavoitteisiin on kirjattu Jokelan keskustan tiivistäminen rataan tukeutuen sekä taajaman vetovoimatekijöiden vahvistaminen. Vetovoimatekijöiden vahvistaminen näkyy Jokelassa esimerkiksi taajaman kehittämisenä puutarhakaupunki-idean pohjalta, sekä tiilitehtaan alueen ja lampiympäristöjen potentiaalin huomioimisena. Jokelan keskustan yleissuunnitelma vastaa osaltaan kuntastrategian tavoitteisiin.

Jokelan keskustan yleissuunnitelma kartoittaa Jokelan keskustan kehittämiskohteita sekä tiivistämisen paikkoja, esittää mahdollisuuksia rakennuttajille sekä maanomistajille ja tarjoaa kunnalle suuntaviivat taajaman kehittämistä varten. Yleissuunnitelma toimii kaavoitusta ohjaavana viitesuunnitelmana, ja kasaa yhteen ajankohtaista tietoa Jokelan nykytilanteesta sekä -rakenteesta. Suunnitelman keskeisimmät periaatteet perustuvat Jokelassa ja Jokelan keskustassa aiemmin laadituille suunnitelmille.

Yleissuunnitelma pyrkii huomioimaan Jokelan suurimmat vahvuudet: rautatieaseman tuoman potentiaalin, identiteetin puutarhakaupunkina, vihreyden ja lammet osana rakennettua ympäristöä, sekä upean teollisuushistoriallisen miljöön.

Useat esitetyistä rakentamisen paikoista ovat tällä hetkellä rakentamattomia ja kunnan omistuksessa, mikä mahdollistaa tarvittavien kaavamuutosten laatimisen. Yleissuunnitelman yhteydessä on kuitenkin ehdotettu korkeampaa ja urbaanimpaa rakentamista myös joillekin jo rakennetuille tonteille. Yleissuunnitelma linjaa kunnan tahtotilaa ja taajamakuvallisia tavoitteita, eikä sellaisenaan velvoita kaavamuutoksiin.

Yleissuunnitelma tutkailee keskustan tiivistymisen ylärajoja – Miltä keskusta voisi tulevaisuudessa näyttää? Millainen olisi aktiivisen radanvarsitaajaman vehreä ja tiivis keskus? Yleissuunnitelmassa esitetty rakentaminen mahdollistaisi Jokelaan n. 2300 uutta asukasta.

Ehdotus

Esittelijä

Henna Lindström, yleiskaavasuunnittelija, henna.lindstrom@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää

 • ehdottaa kunnanhallitukselle, että

KUNNANHALLITUS päättää

 • asettaa Jokelan yleissuunnitelman julkisesti nähtäville kommenttien esittämistä varten.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Vilma Karjalainen, kaavasuunnittelija, vilma.karjalainen@tuusula.fi

Perustelut

Kuntakehityslautakunta havaitsi yleissuunnitelman aineistossa vähäisiä asiavirheitä, jotka on asianmukaista korjata ennen nähtäville asettamista. Korjattavaksi esitetään: 

 • s. 17 todetaan, että entinen tulitikkutehdas, nykyinen vankila on kunnan omistuksessa, vaikka tämä ei pidä paikkaansa, korjataan tieto.
 • E-Osuusliikkeen talo: baaria/ravintolaa ja kirpputoria ei ole enää. Entinen ravintolan puoli on tyhjänä ja kirpputorin paikalla toimii Koti-kirkko. Korjataan tiedot s 20 ja s 48.
 • s 37 luetellaan lakkautettuja seisakkeita. Lakkautettuja Tuusulan alueella myös Takojan ja Huikon seisakkeet, lisätään maininta näistä.
 • Koululammelle on rakennettu uimapaikka, tarkistetaan asian ilmaisumuoto tekstissä. s. 66
 • Kevyen liikenteen yhteys Kartanon alueen läpi Perttuun on olemassa, jopa talvikunnossapito. Muutetaan ilmausta niin, että puhutaan yhteyden parantamisesta. s.70

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 •  asettaa Jokelan yleissuunnitelman julkisesti nähtäville kommenttien esittämistä varten, kunhan aineistossa olevat vähäiset asiavirheet on ensin korjattu.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi
 • Tiina Simons, kehittämispäällikkö, tiina.simons@tuusula.fi
 • Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi
 • Hannamari Halinen, varhaiskasvatuspäällikkö, hannamari.halinen@tuusula.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on 21.09.2020 § 347 päättänyt asettaa Jokelan keskustan yleissuunnitelman julkisesti nähtäville kommenttien esittämistä varten. Yleissuunnitelma on nähtävillä 26.11.2020-15.01.2021. Tuusulan kunnan kuntasuunnittelu/kaavoitus on pyytänyt kasvatus- ja sivistyslautakunnan lausuntoa Jokelan keskustan yleissuunnitelmasta. Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 15.01.2021 klo 16.00. 

Tuusulan kuntastrategian kauden 2018–2021 tavoitteisiin on kirjattu Jokelan keskustan tiivistäminen rataan tukeutuen sekä taajaman vetovoimatekijöiden vahvistaminen. Vetovoimatekijöiden vahvistaminen näkyy Jokelassa esimerkiksi taajaman kehittämisenä puutarhakaupunki-idean pohjalta, sekä tiilitehtaan alueen ja lampiympäristöjen potentiaalin huomioimisena. Jokelan keskustan yleissuunnitelma vastaa osaltaan kuntastrategian tavoitteisiin.

Jokelan keskustan yleissuunnitelma kartoittaa Jokelan keskustan kehittämiskohteita sekä tiivistämisen paikkoja, esittää mahdollisuuksia rakennuttajille sekä maanomistajille ja tarjoaa kunnalle suuntaviivat taajaman kehittämistä varten. Yleissuunnitelma toimii kaavoitusta ohjaavana viitesuunnitelmana, ja kasaa yhteen ajankohtaista tietoa Jokelan nykytilanteesta sekä -rakenteesta. Suunnitelman keskeisimmät periaatteet perustuvat Jokelassa ja Jokelan keskustassa aiemmin laadituille suunnitelmille.

Yleissuunnitelma pyrkii huomioimaan Jokelan suurimmat vahvuudet: rautatieaseman tuoman potentiaalin, identiteetin puutarhakaupunkina, vihreyden ja lammet osana rakennettua ympäristöä, sekä upean teollisuushistoriallisen miljöön.

Useat esitetyistä rakentamisen paikoista ovat tällä hetkellä rakentamattomia ja kunnan omistuksessa, mikä mahdollistaa tarvittavien kaavamuutosten laatimisen. Yleissuunnitelman yhteydessä on kuitenkin ehdotettu korkeampaa ja urbaanimpaa rakentamista myös joillekin jo rakennetuille tonteille. Yleissuunnitelma linjaa kunnan tahtotilaa ja taajamakuvallisia tavoitteita, eikä sellaisenaan velvoita kaavamuutoksiin.

Yleissuunnitelma tutkailee keskustan tiivistymisen ylärajoja – Miltä keskusta voisi tulevaisuudessa näyttää? Millainen olisi aktiivisen radanvarsitaajaman vehreä ja tiivis keskus? Yleissuunnitelmassa esitetty rakentaminen mahdollistaisi Jokelaan n. 2300 uutta asukasta.


Kasvatus- ja sivistyslautakunnan lausunto:

Yleissuunnitelmassa oleva tavoite Jokelan keskustan tiivistämisestä rataan tukeutuen sekä taajaman vetovoimatekijöiden vahvistaminen on kannatettavaa myös kasvatus- ja sivistyslautakunnan näkökulmasta. Taajaman kehittämistä on hyvä tehdä puutarhakaupunki-idean pohjalta, tämä vahvistaa varmasti alueen ja Tuusulan vetovoimaa. 

Sivistyksen sekä Kasvun ja ympäristön toimialueet ovat valmistelleet Jokelan koulukeskuksen strategisen kehittämissuunnitelman, jonka eri kehittämisvaihtoehdot ovat tulossa ennakkovaikutusten arviointiin ja päätöksentekoon vuoden 2021 aikana. 

Strategisessa kehittämissuunnitelmassa tavoitteena on Jokelan koulukeskuksen kehittämispotentiaalin tunnistaminen ja toteutuksen arviointi toiminnallisesti, teknisesti sekä taloudellisesti. Lopputulemana halutaan uutta opetussuunnitelmaa tukeva, yhteisopettajuutta ja koko henkilöstön yhteystyötä kehittävä, tiloiltaan tehokas, miellyttävä ja kannustava oppimisympäristö. Kehittämissuunnitelmassa on selvitetty Jokelan koulukeskuksen kiinteistön tekniset ja toiminnalliset edellytykset koulun kehittämiseksi joko:  
 

 • yläkoulu- ja lukiokampuksena  

 • vuosiluokat 5-9 -kouluna ja lukiona  

 • yhtenäiskouluna ja lukiona 
   

Eri kehittämisvaihtoehdot vaikuttavat alueen palveluihin opetuksen ja varhaiskasvatuksen osalta. Tämä on hyvä huomioida Jokelan keskustan yleissuunnitelmassa.  

Ehdotus

Esittelijä

 • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää antaa Jokelan keskustan yleissuunnitelmasta asiaselostuksessa esitetyn lausunnon.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

 

Asiaa esitteli kaavoituspäällikkö Anne Olkkola ennen kokousta klo 17-17.30.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.