Ikäihmisten neuvosto, kokous 5.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Resiinakuja, asemakaavan muutos, kaavanumero 3668, lausunnon antaminen

TUUDno-2023-1845

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Timo Mattila, kaavasuunnittelija, timo.mattila@tuusula.fi

Perustelut

Taustaa

Resiinakujan kaavamuutostyön tavoitteena on poistaa vaade maanalaisesta pysäköinnistä korttelissa 6006 ja muuttaa Resiinakujan katualue korttelin pysäköintialueeksi. Olemassa olevat kulkuyhteydet naapurikiinteistöille säilytetään pysäköintialueen kautta.

Aloite kaavamuutokselle on tullut korttelin 6006 yksityiseltä maanomistajalta jättämällään kaavamuutoshakemuksella. Kaavamuutoshakemus ja kaavatyö on hyväksytty kunnan kaavoitusohjelmaan kunnanhallituksen kokouksessa 21.8.2023.

Maanalaisen pysäköinnin poistolla tavoitellaan edullisempaa lähtökohtaa tontin rakentumiselle. Rakennushankkeen toteutuminen toisi Jokelaan uusia kerrostaloasuntoja ja muutos osaltaan toteuttaa kunnan strategiaa kaikkien kolmen kuntakeskuksen kehittämisestä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo ja mielipiteet

Osalliset voivat esittää mielipiteensä kaavan tavoitteista, vaikutuksista ja mitä kaavatyössä tulisi ottaa huomioon. Mielipiteen voi jättää kirjallisena osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolon 2.11. - 1.12.2023 aikana. Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on esitettävä viimeistään 1.12.2023.

Kirjalliset mielipiteet pyydetään jättämään

 • Tuusulan kunnan verkkosivuilla olevan sähköisen asiointilomakkeen kautta. Anna palautetta tästä -lomake löytyy hankkeen verkkosivulta hankkeen nimellä osoitteesta www.tuusula.fi/kaavatvireilla.

tai

 • kirjeitse joko osoitteeseen Kaavoitus, PL 60, 04301 Tuusula tai TuusInfon toimipisteeseen niiden aukioloaikoina. Mielipiteessä on ilmoitettava kaava nimi ja kaavan numero ”Resiinakuja, nro 3668”.

 

Kaavan materiaali ja sähköinen asiointilomake ovat nähtävillä hankkeen nimellä Tuusulan kunnan verkkosivulla osoitteessa www.tuusula.fi/kaavatvireilla. Nähtävilläolon aikana materiaaliin voi tutustua myös Jokelan TuusInfossa. Jokelan TuusInfo palvelee Jokelan kirjastossa osoitteessa Keskustie 20, 05400 Jokela. TuusInfon palvelupisteiden aukioloajat ovat Tuusulan kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.tuusula.fi/tuusinfo.

Puhelinpäivistys

Asemakaavan valmistelun aikana järjestetään puhelinpäivystys, joka on avoin kaikille. Puhelinpäivystys järjestetään 21.11.2023 klo 13-15. Kaavasuunnittelija on tällöin tavoitettavissa numerossa 040 314 3529.

Hallintosäännön maankäyttöä ja rakentamista koskevan toimivaltataulukon mukaan kuntakehityslautakunta päättää asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkisesta nähtäville asettamisesta (jos sisältää alustavia luonnoksia).

Lisätietoja kaavahankkeesta

Kaavasuunnittelija Timo Mattila p. 040 314 3529.

Ehdotus

Esittelijä

Anne Olkkola, kaavoituspäällikkö, anne.olkkola@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää

 • asettaa Resiinakujan (kaavanumero 3668) osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkisesti nähtäville MRA 30§:n mukaisesti mielipiteiden esittämistä varten.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
 

Valmistelija

Annukka Luoderanta, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, annukka.luoderanta@tuusula.fi

Perustelut

Resiinakuja, asemakaavan muutos nro 3668, osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tuusulan kunta on asettanut tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkisesti nähtäville MRL 63 § ja MRA 30 §:n mukaisesti ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 2.11. - 1.12.2023. Lausunto pyydetään toimittamaan 1.12.2023 mennessä.

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Jokelassa Resiinakujalla.

Kaavan tavoitteet

Kaavamuutostyön tavoitteena on poistaa vaade maanalaisesta pysäköinnistä korttelissa 6006 ja muuttaa Resiinakujan katualue korttelin pysäköintialueeksi. Olemassa olevat kulkuyhteydet naapurikiinteistöille säilytetään pysäköintialueen kautta.

​​​​Suunnittelun taustatietoa

Aloite kaavamuutokselle on tullut korttelin 6006 yksityiseltä maanomistajalta. Kaavamuutoshakemus ja kaavatyö on hyväksytty kunnan kaavoitusohjelmaan kunnanhallituksen kokouksessa 21.8.2023. Kaavamuutostyön tavoitteena on poistaa vaade maanalaisesta pysäköinnistä korttelissa 6006 ja muuttaa Resiinakujan katualue korttelin  pysäköintialueeksi. Olemassa olevat kulkuyhteydet naapurikiinteistöille säilytetään pysäköintialueen kautta.

Maanalaisen pysäköinnin poistolla tavoitellaan edullisempaa lähtökohtaa tontin rakentumiselle. Rakennushankkeen toteutuminen toisi Jokelaan uusia kerrostaloasuntoja ja muutos osaltaan toteuttaa kunnan strategiaa kaikkien kolmen kuntakeskuksen kehittämisestä.

Yksityisessä omistuksessa oleva kortteli 6006 on rakentumaton ja tällä hetkellä metsittynyttä niittymaata. Resiinakujan katualue on Tuusulan kunnan omistuksessa ja rakentunut.
Alue sijoittuu Jokelan keskustaan ja sen kaupallisten palveluiden läheisyyteen. Ympäröivä naapurusto on pääosin rakentunutta. Naapurikortteleista löytyy liike- ja toimistotilaa sekä asuinkerrostaloja. Jokelan rautatieasema sijaitsee heti Jokelantien toisella puolen. Eteläinen kortteli 6007 on rakentumaton.

 

Resiinakuja, asemakaavan muutos nro 3668, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan lausunto

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta katsoo, että kaavamuutos on perusteltu Jokelan taajaman kehittämisen ja kunnan strategian toteuttamisen kannalta.

Lautakunta huomauttaa, että pysäköintialueen ja alueen liikennejärjestelyjen suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota sujuvaan liikkumiseen ja erityisesti liikenneturvallisuuteen. Korttelin 6006 kahdella sivulla on jalankululle ja pyöräilylle varattu tie. Mikäli näitä käytetään ajoväylänä pysäköintialueelle, jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallinen liikkuminen tulee varmistaa. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota esteettömään ympäristöön. Lisäksi kulkuyhteyden naapurikiinteistölle pysäköintialueen läpi tulee olla selkeä ja turvallinen kaikille liikkujille.

Ehdotus

Esittelijä

Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

 • antaa asiaselostuksen mukaisen lausunnon Resiinakujan asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti

 • antaa asiaselostuksen mukaisen lausunnon Resiinakujan asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta.

Valmistelija

Timo Mattila, kaavasuunnittelija, timo.mattila@tuusula.fi

Perustelut

Asiaselostus

Asemakaavan muutos koskee korttelia 6006 ja Resiinakujaa Jokelan Resiinakujalla. Kaavaratkaisu mahdollistaa korttelin 6006 pysäköinnin maanpäällisenä korttelin ja Resiinakujan alueilla. Resiinakuja katualueena lakkaa ja se muuttuu korttelin 6006 pysäköintialueeksi. Naapurikiinteistöjen kulut kiinteistöilleen säilyvät ajoyhteytenä pysäköintialueen kautta.

Aloite kaavamuutokselle on tullut korttelin 6006 yksityiseltä maanomistajalta jättämällään kaavamuutoshakemuksella ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa. Kaavamuutoshakemus ja kaavatyö hyväksyttiin kunnan kaavoitusohjelmaan kunnanhallituksen kokouksessa 21.8.2023.

Maanalaisen pysäköinnin poistolla tavoitellaan edullisempaa lähtökohtaa tontin rakentumiselle. Rakennushankkeen toteutuminen toisi Jokelaan uusia kerrostaloasuntoja ja muutos osaltaan toteuttaa kunnan strategiaa kaikkien kolmen kuntakeskuksen kehittämisestä.

Kortteli 6006 on yksityisomistuksessa ja katualue Tuusulan kunnan omistuksessa. Kortteli 6006 on rakentumaton ja Resiinakujan katualue rakentunut.

Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 2 855 m2. Kaavamuutos ei vaikuta kaavamuutosalueen rakennusoikeuteen. Alueen rakennusoikeus säilyy 3000 k-m²:ssä.

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kunnalle kustannuksia.

Asemakaavaratkaisu on periaatteiltaan Jokelan osayleiskaavan ja tulevan yleiskaava 2040:n mukainen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 2.11.–1.12.2023 ja siitä esitettiin viranomaisilta viisi lausuntoa ja muilta osallisilta yksi kirjallinen mielipide. Resiinakujan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli mukana Jokelan kuntalaisillassa 30.11.2023.

Ehdotus

Esittelijä

Anne Olkkola, kaavoituspäällikkö, anne.olkkola@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää

 • hyväksyä Resiinakujan (kaavanumero 3668) osallistumis- ja arviointisuunnitelman mielipiteisiin ja lausuntoihin laaditut vastineet
 • ehdottaa kunnanhallitukselle, että

kunnanhallitus päättää

 • asettaa Resiinakujan asemakaavan muutosehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville muistutusten ja lausuntojen esittämistä varten.


Lisäksi kuntakehityslautakunta päättää

 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Timo Mattila, kaavasuunnittelija, timo.mattila@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • asettaa Resiinakujan asemakaavan muutosehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville muistutusten ja lausuntojen esittämistä varten.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 

Kokouskäsittely

Kaavoituspäällikkö Anne Olkkola selosti asiaa kokouksessa. 

Perustelut

Tuusulan kunnanhallitus on päättänyt 18.12.2023 (§ 504) asettaa asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville MRA 27 §:n mukaisesti ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. Kaavaehdotus on nähtävillä 18.1. - 19.2.2024. Lausunto pyydetään toimittamaan 19.2.2024 mennessä ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen kaavoitus@tuusula.fi.

Aloite kaavamuutokselle on tullut korttelin 6006 yksityiseltä maanomistajalta jättämällään kaavamuutoshakemuksella. Kaavamuutoshakemus ja kaavatyö on hyväksytty kunnan kaavoitusohjelmaan kunnanhallituksen kokouksessa 21.8.2023.

Resiinakujan kaavamuutostyön tavoitteena on poistaa vaade maanalaisesta pysäköinnistä korttelissa 6006 ja muuttaa Resiinakujan katualue korttelin pysäköintialueeksi. Olemassa olevat kulkuyhteydet naapurikiinteistöille säilytetään pysäköintialueen kautta.

Maanalaisen pysäköinnin poistolla tavoitellaan edullisempaa lähtökohtaa tontin rakentumiselle. Rakennushankkeen toteutuminen toisi Jokelaan uusia kerrostaloasuntoja ja muutos osaltaan toteuttaa kunnan strategiaa kaikkien kolmen kuntakeskuksen kehittämisestä.
 

Resiinakuja, asemakaavan muutosehdotus, kaavanumero 3668, ikäihmisten neuvoston lausunto

Kaavamuutoksen tavoitteena on poistaa vaade maanalaisesta pysäköinnistä korttelissa 6006 ja muuttaa Resiinakujan katualue korttelin pysäköintialueeksi.

Kaavamuutoksen kohteena oleva alue on tällä hetkellä korttelin 6006 osalta rakentumatonta ja metsittynyttä niittymaata. Resiinakujan katualue on rakentunut. Alue sijoittuu Jokelan keskustaan ja sen kaupallisten ja julkisten palveluiden läheisyyteen. Jokelan rautatieasema sijaitsee heti suunnittelualueen itäpuolella Jokelantien toisella puolen. Naapurikortteleissa on I-II kerroksisia liike- ja toimistorakennuksia sekä II - III kerroksisia asuinkerrostaloja. Suunnittelualueen eteläinen naapurikortteli Asemapäällikönkujan toisella puolen on rakentumaton.

Kaava-alue sijoittuu itäosastaan kaakkois-luoteissuuntaiseen Järvenpäästä Jokelan kautta Hyvinkäälle kulkevaan Jokelantiehen, joka on vilkkaasti liikennöity. Ikäihmisten neuvosto painottaa, että alueelle suunniteltavanpysäköintialueen ja siihen liittyvien katu- ja viheralueiden suunnittelussa on otettava erityisesti huomioon ikäihmisten liikkuminen ja erityisesti jalankulkijoiden ja ajoneuvojen esteetön ja turvallinen kulkeminen. Pysäköintialueen ja katualueen kulkureittien selkeyteen, esteettömyyteen ja turvallisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Pysäköintialueen suunnittelussa on huomioitava ikäihmisten tarvitsema tila autoon nousemisessa ja autosta poistuttaessa ja alueelle on rakennettava tarpeeksi LE-pysäköintipaikkoja. Alueen suunnittelussa on huomioitava ikäihmisten turvallisen ja esteettömän liikkumisen mahdollistava lumenpoisto. Ikäihmisille tärkeitä viheralueita ja mahdollisuus jalankulkuun tulee säilyttää.

Jokelantien itäpuolella kulkee Helsingistä Tampereelle kulkeva junarata. Kaava-alue sijaitsee aivan Jokelan aseman vieressä ja kävelymatka sinne on alle 100 metriä. Neuvosto korostaa, että turvallinen jalankulkijoiden liikkuminen kaava-alueelta asemalle sekä muut radan alueen turvallisuustekijät tulee huomioida. Kulku viereisiin kortteleihin pysäköintialueen kautta vaikuttaa turvattomalta. Katualueelle on varattava turvallinen kulku, josta pääsee helposti myös rollaattorin kanssa ylittämään pysäköintialueen. Katualueelle on hyvä lisätä yksi suojatie keskeiselle paikalle.

Ehdotus

Esittelijä

 • Minna Mielonen, vapaaehtoistyön koordinaattori, minna.mielonen@tuusula.fi

Ikäihmisten neuvosto päättää

 • antaa asiaselostuksen mukaisen lausunnon Resiinakujan asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.