Ikäihmisten neuvosto, kokous 30.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Lausuntopyyntö Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuljetusten hankinnasta, ikäihmisten neuvoston lausunto

TUUDno-2021-1918

Valmistelija

  • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Perustelut

Keusote on kilpailuttamassa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuljetuksia ja muita tarpeen mukaisia kuljetuspalveluja. Kuljetuspalvelu sisältää palvelukuvauksen vaatimusten mukaisen palvelun, kuljettajan ja ajoneuvon. Kuljetuspalvelua koskeva hankinta on tarkoitus toteuttaa dynaamisena hankintajärjestelmänä, jossa ensivaiheessa kilpailutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon erilaisia reittikuljetuksia (esim. työkeskus- harrastus- tai muut ryhmäkulje-tukset), kiireettömiä potilassiirtokuljetuksia ja vammaispalvelulakiin perustuvat työ- ja opis-kelumatkat erityisesti silloin kun ne toteutuvat ryhmäkuljetuksina. Hankinta ei pidä sisällään sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain perusteella myönnettyjä vapaa-ajan matkoja (nämä kilpailutetaan myöhemmin), terveydenhuoltolain perusteella myönnettäviä ensihoidon kulje-tuksia ja Kelan vastuulle kuuluvia terveydenhuollon kuljetuksia. 

Hankinta tullaan toteuttamaan sote-palveluhankintana, jolloin on tärkeää huomioida palvelun käyttäjien erityistarpeet ja kuuleminen. Vanhus- ja vammaisneuvostojen edustajat ovat olleet mukana hankintatyöryhmän työskentelyssä kevään aikana. Ennen tarjouspyynnön julkaisua pyydetään neuvostojen näkemystä palvelukuvauksen sisällöstä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Ikäihmisten neuvosto päättää

  • keskustella lausunnon antamisesta ja antaa lausunnon kokouksessaan. 

Päätös

Ikäihmisten neuvosto päätti antaa alla olevan lausunnon. 

Tuusulan ikäihmisten neuvoston lausunto Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuljetusten hankinnasta

Ikäihmisten neuvosto antaa lausunnon, vaikka Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä ei ole toimittanut lausuntopyyntöä Tuusulassa toimiville neuvostoille. Neuvoston sihteeri on saanut lausuntopyynnön toisen kunnan kautta. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuljetusten hankinta on erityisen tärkeä vammaisneuvostolle ja sen vuoksi ikäihmisten neuvosto pyytää, että lausuntopyyntö toimitettaisiin myös Tuusulan vammaisneuvostolle.  

1. Neuvoston nimi ja paikkakunta: Tuusulan ikäihmisten neuvosto

2. Mitkä ovat sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisissa työ- ja opiskelumatkoissa palvelun laadun kannalta tärkeitä asioita?
Tärkeintä on se, että palvelun tarvitsija/asiakas saa palvelun siihen aikaan, kun hän on sen tilannut ja että palvelu toimii moitteettomasti silloin kun asiakas palvelua tarvitsee. Palvelussa käytettävän ajoneuvon tulee vastata asiakkaan tarpeita niin varustetason kuin kuljettajan pätevyyden osalta. Reitit tulee suunnitella niin, että matkasta ei saa tulla ajallisesti liian pitkä.

3. Millaisia toiveita asiakkailla on avustamis- ja saattamispalveluille ja ovatko niitä koskevat kuvaukset palvelukuvauksessa sopivia?
Palvelun tarjoajalla tulee olla mahdollisuus osoittaa asiakkaalle sama tuttu kuljettaja, joka luo turvallisuuden tunnetta ja jouhevoittaa matkustamista. Kuljetuksen tilaaminen tulee olla helppoa ja se tulee pystyä tekemään puhelimitse ei ainoastaan netin kautta. Tilaus tulee voida tehdä puhelimitse helposti ilman monia valintanäppäimiä tekemällä. 

4. Ovatko ajoneuvojen kuvaukset tarkoituksenmukaisia? Mikäli eivät ole, miten niitä olisi hyvä korjata?
Kuljetuskalusto tulee olla sellainen, että asiakas saa asianmukainen auton kuljetusta varten. Kaluston tulee olla turvallinen ja asianmukainen. Tilaa tulee olla riittävästi, jotta matkustamiseen voidaan taata väljyys. Autoon tulee olla helppo mennä sisään.  

5. Mitä muuta haluatte sanoa?
Keskeistä kuljetuspalvelujen tilaamisessa on myös se, miten ja mistä palvelu tilataan. Keskitetystä palvelun tilaamisesta on sekä hyviä että huonoja kokemuksia. Tärkeintä on se, että asiakas saa tarvitsemansa palvelun ajallaan ja hän voi luottaa palvelun toimivuuteen koko kuljetustarpeen ajan.