Ikäihmisten neuvosto, kokous 29.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Uimahallikäytäntöjen yhtenäistäminen lähikunnissa, ikne 29.4.2019

TUUDno-2019-846

Valmistelija

  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Liikunta edistää ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä. Liikunta lisää mielen virkeyttä, fyysistä kuntoa ja ennaltaehkäisee vammojen syntymistä. Vesiliikunta on yksi liikunnan muodoista, joka sopii erityisen hyvin ikäihmisille. Se on turvallinen ja tehokas tapa liikkua. Uiminen sekä muut vesiurheilulajit parantavat hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoa ja lihaskestävyyttä.  Vedessä olo myös virkistää ja rentouttaa. Liikunnan ja vesiliikunnan mahdollisuuksien edistäminen lisää ikäihmisten toimintakykyä. Ikäihmisten parantunut hyvinvointi ja kunto lisäävät myös edellytyksiä selvitä arjesta ja asua kotona pidempään. Ikäihmisten liikunnan edellytysten parantaminen tuo näin ollen myös säästöjä kunnalle talouden näkökulmasta.  

Tuusulan ikäihmisten neuvosto esittää, että vesiliikunnan edellytyksiä parannettaisiin Tuusulassa, Keravalla ja Keusote-alueen kunnissa yhteistyössä. Alueen asukkaat ovat tottuneet arjessaan ylittämään kuntarajat ja niiden merkitys arjen palveluiden saatavuuden kannalta on entisestään vähenemässä. Asukkaat käyttävät mieluiten palveluita, jotka ovat omaa kotia lähimpänä tai oman arjen ja kulkemisten kannalta otollisilla paikoilla. Tämä pätee myös vesiliikuntaan. Oman kunnan alueella sijaitseva uimahalli ei kuitenkaan aina ole lähin uimahalli. Tuusulalaisia maantieteellisesti lähellä olevat uimahallit ovat Hyrylässä sijaitsevan kunnan oman uimahallin lisäksi Järvenpään, Keravan, Nurmijärven (Rajamäen) ja Hyvinkään uimahallit.  

Nykytilanteessa lähikuntien uimahalleilla on jokaisella erilaiset käytännöt muun muassa ikäihmisiksi luokittelussa uimahallimaksujen osalta. Osassa alennukseen ovat oikeutettuja yli 65-vuotiaat oman kunnan asukkaat, osassa alennuksen saa näyttämällä eläkeläiskorttia. Ikäihmisten liikkumista edistäisi, jos he pystyisivät käyttämään lähintä uimahallia riippumatta minkä kunnan alueella se sijaitsee ja saamaan samat eläkeläisedut kuin omassa kunnassa. Olisiko mahdollista tutkia, voisiko lähikuntien käytännöt ja maksut yhtenäistää? Ikäihmisille aiheutuvat kustannukset myös pienenisivät, kun välimatka uimahallille lyhenisi. Tämä säästäisi myös luontoa. Esimerkiksi kellokoskelaisilla on lyhyempi matka Järvenpäähän uimaan ja jokelalaisilla Hyvinkäälle uimaan kuin Hyrylään. 

Asian valmisteluun ehdotetaan nimettäväksi kuntien liikuntapalveluista työryhmä. 

Ehdotus

Ikäihmisten neuvosto päättää

  • tehdä aloiteen kuntien uimahallikäytäntöjen yhtenäistämiseksi

Päätös

Tuusulan ikäihmisten neuvosto 

  • teki aloitteen kuntien uimahallikäytäntöjen yhtenäistämiseksi kuvaustekstin pohjalta. Aloitteeseen lisättiin
    • erityisuintirannekkeiden ehtojen yhtenäistäminen
    • alennuksen saamisiän lisäksi eläkeläisyys
    • perusteluihin kunnon ylläpitäminen heti eläkkeelle jäämisen jälkeen. Olisi tärkeää, että kuntoilu jatkuisi saumattomasti sen jälkeen kun työ päättyy ja työn aiheuttama kuntoa ylläpitävä vaikutus häviää.