Ikäihmisten neuvosto, kokous 22.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Keskusteluasiat

Valmistelija

  • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Perustelut

Ikäihmisiä koskettavasta teemasta jutun kirjoittaminen lehteen. 

Ehdotus

Ikäihmisten neuvosto päättää

  • keskustella kirjoitettavista juttuaiheista.

Päätös

Ikäihmisten neuvosto päätti

  • lähettää Keski-Uusimaa lehteen seuraavan kannanoton
     

Ikäihmisten hyvinvointi rakentuu kotikunnan arjessa 

Tuusulan ikäihmisten neuvosto toteaa näin kunnallisvaalien alla, että ikäihmisten hyvinvointi rakentuu kotikunnan arjessa. Neuvosto kannustaa kuntaa ikäystävällisyyteen ja huolehtimaan ikääntyneiden asukkaidensa hyvinvoinnista ja terveydestä niin palveluissa, asumisessa, kansalaisten vaikutusmahdollisuuksissa kuin elinympäristössäkin. 

Neuvosto toteaa, että ikäihmisten hyvinvointia edistävät kulttuuri-, sivistys-, liikunta-, ja liikennepalvelut ovat tärkeitä investointeja ikäihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Palveluiden on oltava saavutettavia ja käyttäjille edullisia. 

Kunta ei saa neuvoston mielestä unohtaa vastuutaan ihmisten hyvinvoinnista, vaikka Sote-palvelut ovat siirtyneet Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle. Jokaisen ikäihmisen tulee voida luottaa siihen, että hän saa kaikki tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut lähipalveluina oikea-aikaisesti. Kotihoidon resurssit on taattava ja omaishoitajien jaksamisesta on huolehdittava riittävin tukipalveluin. Neuvosto näkee ympärivuorokautisen hoidon kriteerit niin tiukkoina, että osa ikäihmisistä tuntee olevansa kotinsa vankina. Palveluita kilpailutettaessa on huolehdittava siitä, että laatukriteereillä on riittävä painoarvo. 

Neuvosto painottaa, että kuntien etu on ikääntyneiden aktiivisuus kuntalaisina, kuluttajina ja vapaaehtoistyön tekijöinä. Se tukee kunnan elinvoimaa, yhteisöllisyyttä ja asukkaiden terveyttä. Kuntien kannattaa tukea kansalaistoimintaa ja eläkeläisjärjestöjen toimintaedellytyksiä. Ikäihmisten neuvoston hyödyntäminen jo asioiden valmisteluvaiheessa parantaa päätöksenteon laatua ja demokratiaa. 

Kuntien digitaalisten palveluiden rinnalla on oltava mahdollisuus kasvokkaiseen ja puhelinpalveluun. Kuntien on järjestettävä opastusta digilaitteiden käyttöön ja otettava ikääntyneet mukaan digitaalisten palveluiden kehittämiseen. Lisäksi kunnassa pitäisi selvittää, kuinka paljon digitaalisia välineitä ikäihmisillä on tosiasiassa mahdollisuus käyttää. Ikäystävällinen kunta kannustaa myös yrityksiä, kuten postia ja pankkeja, tarjoamaan edelleen lähipalveluita alueellaan, ja on osaltaan tässä työssä tukena. Teknologian käyttöönotto ei saa heikentää tai korvata ihmissuhteita ja inhimillisiä kontakteja. 

Lopuksi Tuusulan Ikäihmisten neuvosto katsoo, että kunnan on varmistettava, että ikääntyneille asukkaille on riittävästi sopivia esteettömiä asuntoja. Ihmisillä on oltava tietoa asuntojen korjausavustuksista. Ikääntyneitä ei saa eristää muista asukkaista, vaan tarvitaan monisukupolvisia yhteisöllisiä asumismuotoja. Kunnan elinympäristön on liikennejärjestelyineen, puistoineen ja virkistysalueineen oltava ikääntyneille turvallista ja viihtyisää.
 

  • Ikäihmisten neuvosto keskusteli koronarokotuksista ja päätti laatia Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle huolenilmaisun: Tuusulan ikäihmisten neuvosto esittää huolensa siitä, että riskiryhmän (65-69-vuotiaiden) rokotettavien ajanvaraus on avattu jo viikonloppuna ennen ilmoitettua ajankohtaa. Ikne toivoo myös, että rokotukseen liittyvät ohjeet ovat selkokieliset. 
  • Ikäihmisten neuvosto toivoo, että Erja Sarenius-Salmenkiven laatima kansalaisaloite: Ikäihmisten subjektiivinen oikeus hoitoon, hoivaan ja huolenpitoon käytäisiin allekirjoittamassa. 
  • Ikäihmisten neuvosto keskusteli Vanhustenviikon juhlan järjestämisestä ja sen budjetista. Neuvosto päätti, että järjestävällä yhdistyksellä on käytettävänään noin 2500 euroa juhlan järjestämistä varten.