Ikäihmisten neuvosto, kokous 14.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Hyvinvointikertomus 2017 - 2018 ja -suunnitelma 2019 - 2021

TUUDno-2019-39

Valmistelija

  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Kuntalain 1§ mukaan kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Vuonna 2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntia raportoimaan valtuustolle vuosittain kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä niitä edistävistä toimenpiteistä. Tämän lisäksi valtuustolle on laadittava kerran valtuustokaudessa laajempi hyvinvointikertomus. Hyvinvointikertomuksen pohjalta asetetaan paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat hyvinvoinnin edistämisen painopisteet ja niihin liittyvät toimenpiteet.

Tuusulan viimeisin laaja hyvinvointikertomus laadittiin valtuustokaudesta 2013-2017 ja se hyväksyttiin valtuustossa 8.5.2017. Käynnissä olevalle valtuustokaudelle ei vielä ole laadittu hyvinvointisunnitelmaa. Hyvinvointisuunnitelman laadinta on tarkoitus tehdä osallistavassa prosessissa ja työ käynnistetään tammikuussa 2019 laatimalla hyvinvointikertomus vuosista 2017-2018. 

Kehittämispäällikkö Heidi Hagman esittelee asiaa kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Ikäihmisten neuvosto päättää

  • käydä läpi ja keskustella hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman laadinnan tavasta ja aikataulusta sekä ikäihmisten neuvoston osallistumisesta työhön.

Päätös

Ikäihmisten neuvosto keskusteli

  • hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman laadinnan tavasta ja aikataulusta sekä ikäihmisten neuvoston osallistumisesta työhön.

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.