Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 27.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleisssuunnitelma

TUUDno-2020-397

Valmistelija

  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi
  • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnan kasvu ja ympäristö/kaavoitus pyytää lausuntopyynnössään 24.3.2021 hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan lausuntoa Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleissuunnitelmasta. Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 6.5.2020 klo 16.00.


Asiaselostus

Tuusula käynnisti vuonna 2017 projektin Tuusulanjärven ja -joen ranta-alueiden virkistyskäytön kehittämiseksi. Tuusulanjärveä kiertävän yhtenäisen reitistön suunnittelu ja toteutus on ollut kuluvan valtuustokauden (2017-2021) tärkeä tavoite. Tuusulanjärven virkistyskäytön yleissuunnitelmatyö tilattiin konsulttityönä Swecolta tammikuussa 2020. Osana työtä Sweco toteutti myös Tuusulanjärven ja lähialueiden virkistys- ja matkailureittien tarveselvityksen. Selvityksen perusteella erityisen suuri tarve on hyvin opastetuille, jatkuville, palveluja sisältäville ja teemoitetuille reiteille. Tarve on ylikunnallinen ja kuntien kaikkia alueita koskeva. Lähivirkistysreittien ympärivuotinen käyttö ja tarve uusille reiteille on vahvassa kasvussa.  Nykyisille reiteille toivotaan ulkoilijan peruspalveluita, parempaa joukkoliikenteen saavutettavuutta sekä matkailupalveluja. 

Yleissuunnitelmassa on osoitettu Tuusulanjärveä kiertävä reitistö, joka johtaa vierailijan tutustumaan alueen monipuoliseen luontoon, maisemiin, kulttuurikohteisiin ja liikuntapaikkoihin. Suunnitelmakartalle on yhdistetty alueelle eri aikoina laadittujen kaavojen, virkistyskäyttösuunnitelmien, selvitysten sekä puistosuunnitelmien aineistoja.

Yleissuunnitelmakartalla osoitetaan virkistysreitistö ja siihen kytkeytyvät olemassa olevat virkistyskohteet. Lisäksi esitetään virkistykseen kehittämiskohteet sekä reittiverkoston täydennystarpeet. Tämän lisäksi suunnitelmaa esittelevään raporttiin on koottu erilaisten selvitysten, kuten luonto-, maisema- ja kulttuuriselvitysten tuloksia sekä muita lähtötietoja, kuten esimerkiksi karttakoosteita nykyisistä palvelukohteista, pysäköintipaikoista ja venevalkamista sekä muista järveä ympäröivistä nykyisistä jalankulun ja pyöräilyn reiteistä. 

Yleissuunnitelmatyö on pitänyt sisällään laajan lähtöaineiston koonnin lisäksi reittitarkastelua, jossa on selvitetty Tuusulanjärveä ympäröivät jalankulun, pyöräilyn, ulkoilun sekä maastopyöräilyn reitit. Reittien jatkuvuutta on tutkittu joukkoliikenteen pysäkeiltä ja pysäköintialueilta alueen eri kohteisiin sekä yhteyksien jatkuvuutta eri palveluiden ja kohteiden välillä. Reittien linjauksissa on pyritty huomioimaan maanomistukselliset kysymykset.  

Suunnittelussa on tarkasteltu laajasti eri virkistyskäyttöjä, erilaisia käyttäjäryhmiä ja heidän vaihtuvia tarpeitaan reittien näkökulmasta. Osaa kohteista on tutkittu reittien jatkuvuuden ja kohteiden saavutettavuuden sekä rakennettavuuden kannalta yleissuunnitelmatasoa tarkemmin. Tällaisia kohteita ovat olleet esimerkiksi reittimahdollisuuksien ja vaihtoehtojen tutkiminen Sarvikallion reitiltä kohti lintukosteikkoja, reittien yhdistyminen Anttilan tilakeskuksen läpi sekä yhteyksien tutkiminen Koskenmäentien yli jokivarteen. Työn yhteydessä on laadittu myös Rantatien alustava kehittämissuunnitelma.
 

Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleissuunnitelma 2021, Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan lausunto

Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleissuunnitelman tavoitteena on rantojen virkistyskäytön kehittäminen. Yleissuunnitelmassa osoitetaan paitsi virkistysreitistö myös siihen kytkeytyvät olemassa olevat virkistys-, suunnittelu-  ja kulttuurikohteet sekä virkistyskäytön täydennystarpeet Tuusulan kunnan alueella. 

Raportissa on koottu hyvin yhteen luontoon, virkistykseen ja kulttuuriin liittyvät virkistyspaikat ja kuvattu laajasti järven ja järven ympäristön virkistyskäyttöä sekä erilaisia käyttäjäryhmiä. Suunnitelmassa olisi hyvä huomioida palveluiden ja niiden käytettävyys ympäri vuoden. Tuusulanjärvellä liikkuu erityisesti talvella paljon kävijöitä, joista osa tulee Tuusulanjärvelle laajemmalti Etelä-Suomesta. Tämän vuoksi pysäköintialueiden riittävyys on tärkeää. Suunnitelmassa onkin korostettu pysäköintialueiden riittävyyttä ja niiden sijoittumista järven eri puolille, mikä on hyvä asia. Ainakin osa nykyisistä reiteistä on hyvin suosittuja, mikä asettaa paineita alueen virkistyskäytön kehittämiselle.  

Suunnitelmassa esitellään kehittämiskohteet, reitistöt ja yhteystarpeet. Reittien yhteyksiä rakennettaessa tulee varmistaa, että niitä on mahdollista toteuttaa niin kaavojen kuin tarvittavien lupien kannalta. Kulkuyhteydet asuinalueilta Tuusulanjärven virkistyskohteisiin on tehtävä niin, että asuinalueilta on sujuva pääsy Tuusulanjärven virkistyskohteisiin, mutta kulkeminen ei häiritse rantojen lähellä asuvia asukkaita. Jotta Tuusulanjärven virkistyskohteet ovat käytettävissä mahdollisimman monelle kävijälle ja liikkujalle, tulee kiinnittää huomiota mahdollisuuteen esteettömään liikkumiseen alueella. 

Virkistyskäytön suunnittelussa suotavaa on huomioida yhteistyö Tuusulanjärven käyttäjien (esimerkiksi kalastusseurat ja -yhdistykset, kalastuskunnat sekä melonta ja veneily-yhdistykset) Myös kuntayhteistyö on tärkeää ja kehittämishankkeita olisi hyvä suunnitella ja tehdä yhdessä Tuusulanjärven ympäristökuntien kanssa. Reitistön säilyminen katkeamattomana kunnasta toiseen, yhtenäinen ilme ja palveluiden monipuolisuus voidaan taata yhteistyöllä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

  • antaa asiaselostuksen mukaisen lausunnon. 

 

_____________________

Puheenjohtajan avattua keskustelun jäsen Palvas ehdotti, että lausuntoon lisätään seuraava lause: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta toteaa Fjällbon osalta, että Fjällbon mahdollinen ja nykyisen asuinrakennuksen korvaava rakentaminen on oltava vain vähäistä ja Fjällbon puistoa ja sen käyttöä palvelevaa rakentamista.  

Lautakunta hyväksyi lisäyksen yksimielisesti. 

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti antaa alla olevan lausunnon 

Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleissuunnitelma 2021, Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan lausunto

Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleissuunnitelman tavoitteena on rantojen virkistyskäytön kehittäminen. Yleissuunnitelmassa osoitetaan paitsi virkistysreitistö myös siihen kytkeytyvät olemassa olevat virkistys-, suunnittelu-  ja kulttuurikohteet sekä virkistyskäytön täydennystarpeet Tuusulan kunnan alueella. 

Raportissa on koottu hyvin yhteen luontoon, virkistykseen ja kulttuuriin liittyvät virkistyspaikat ja kuvattu laajasti järven ja järven ympäristön virkistyskäyttöä sekä erilaisia käyttäjäryhmiä. Suunnitelmassa olisi hyvä huomioida palveluiden saavutettavuus ja niiden käytettävyys ympäri vuoden. Tuusulanjärvellä liikkuu erityisesti talvella paljon kävijöitä, joista osa tulee Tuusulanjärvelle laajemmalti Etelä-Suomesta. Tämän vuoksi pysäköintialueiden riittävyys on tärkeää. Suunnitelmassa onkin korostettu pysäköintialueiden riittävyyttä ja niiden sijoittumista järven eri puolille, mikä on hyvä asia. Ainakin osa nykyisistä reiteistä on hyvin suosittuja, mikä asettaa paineita alueen virkistyskäytön kehittämiselle.  

Suunnitelmassa esitellään kehittämiskohteet, reitistöt ja yhteystarpeet. Reittien yhteyksiä rakennettaessa tulee varmistaa, että niitä on mahdollista toteuttaa niin kaavojen kuin tarvittavien lupien kannalta. Kulkuyhteydet asuinalueilta Tuusulanjärven virkistyskohteisiin on tehtävä niin, että asuinalueilta on sujuva pääsy Tuusulanjärven virkistyskohteisiin, mutta kulkeminen ei häiritse rantojen lähellä asuvia asukkaita. Jotta Tuusulanjärven virkistyskohteet ovat käytettävissä mahdollisimman monelle kävijälle ja liikkujalle, tulee kiinnittää huomiota mahdollisuuteen esteettömään liikkumiseen alueella. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta toteaa Fjällbon osalta, että Fjällbon mahdollinen ja nykyisen asuinrakennuksen korvaava rakentaminen on oltava vain vähäistä ja Fjällbon puistoa ja sen käyttöä palvelevaa rakentamista.  

Virkistyskäytön suunnittelussa suotavaa on huomioida yhteistyö Tuusulanjärven käyttäjien (esimerkiksi kalastusseurat ja -yhdistykset, kalastuskunnat sekä melonta ja veneily-yhdistykset) Myös kuntayhteistyö on tärkeää ja kehittämishankkeita olisi hyvä suunnitella ja tehdä yhdessä Tuusulanjärven ympäristökuntien kanssa. Reitistön säilyminen katkeamattomana kunnasta toiseen, yhtenäinen ilme ja palveluiden monipuolisuus voidaan taata yhteistyöllä.