Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 27.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Anttilan tilakeskuksen rannan virkistyskäyttösuunnitelmaehdotus

TUUDno-2020-1790

Valmistelija

  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi
  • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnan kasvu ja ympäristö/kaavoitus pyytää lausuntopyynnössään 24.3.2021 hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan lausuntoa Anttilan tilakeskuksen rannan virkistyskäytön kehittämissuunnitelmasta.  Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 6.5.2020 klo 16.00.

Anttilan tilakeskuksen rannan virkistyskäytön kehittämisestä on laadittu visio, joka on pohjana asemakaavoitukselle, puistosuunnitelmalle sekä virkistystoimintojen toteutukselle. Työn painopisteeksi on otettu venepaikkojen ja uusien ranta-aktiviteettien kehittäminen maisema- ja luontoarvoja vaalien.

Kehittämissuunnitelman sisältö tiivistettynä
Kehittämissuunnitelmassa todetaan Anttilan tilakeskuksen tukeutuvan vahvasti Tuusulanjärveen. Rannan upeat maisemat ja alueelle suunnitellut oleskelupaikat, luontopolut sekä palvelut ovat tulevaisuudessa asukkaiden, Sarvikalliolla ulkoilevien, järven pyörällä kiertävien sekä matkailijoiden käytössä. Suunnitelmassa esitetään alueelle monenlaisia oleskelulavoja tai -paikkoja, jotka muodostavat alueelle omia toiminnallisia saarekkeitaan, jotka yhdistyvät toisiinsa kattavan polkureitistön ja pitkospuureittien avulla. Keinotekoiselle niemelle osoitetaan mm. ravintolaa ja terassia, saunaa ja infopistettä.
Suunnittelussa tuodaan esille Anttilan koetilan historiaa, hyödynnetään alueen maisemaelementtejä sekä vaalitaan luontoarvoja. Suunnitteluperiaatteena on, että rakentamisesta jää mahdollisimman vähäinen jalanjälki ja että rakentaminen nivoutuu ympäristöönsä sulavasti. 

Virkistystoimintojen toteutus esitetään vaiheistettavan siten, että alueen kehittäminen ja aktivoiminen lähtevät liikkeelle pienin askelin: syksyllä on tarkoitus rakentaa piknik- ja grillipaikka nykyisen kasvihuoneen ja rannan väliselle niitylle. Jatkossa rakentamista esitetään tehtävän yhteistyössä asukkaiden ja eri toimijoiden kanssa, jolla vahvistetaan yhteisön sitoutumista alueen kehittämiseen ja rakentamiseen.

Suuri osa rannasta ja siellä jo olevasta reitistä sekä venepaikat ovat Paijalan osakaskunnan ja vesiosakaskunnan omistuksessa. Olemassa olevia venepaikkoja voidaan myöhemmin täydentää suunnitelmassa esitellyllä venelaiturilla. Nykyisen venevajan tilalle on esitetty venevajaa, jossa veneitä voi kunnostaa, järjestää kursseja tai tavata muita veneilijöitä. Osakaskunnan alueella kulkeva rantareitti on osoitettu suunnitelmassa luonnonmukaiseksi jätettäväksi rannan suuntaiseksi kävelyreitiksi.

Tämän nähtävillä oloaineiston liitteenä on myös suunnitelman pohjalta laadittu laituri- ja uimapaikkaselvitys, jossa arvioitiin niiden toteuttamismahdollisuuksia ja -kustannuksia. Selvityksen perusteella oleilu ja toiminnot veden äärellä voidaan toteuttaa monen tasoisina: kohteeseen voidaan tehdä pelkkä uimapaikka siivoamalla vesialue ja ranta sekä tasoittamalla pohjaa hieman. Sinne voidaan myös tehdä ruoppausten, kelluvan saaren ja laiturin päähän suunnitellun uima-altaan avulla tasokkaampi uimaranta. Laiturit voidaan toteuttaa myös osa kerrallaan ja niitä voidaan täydentää tarpeen mukaan myöhemminkin.

Reittiyhteyksien parantaminen on keskeisessä roolissa alueen virkistystoimintojen kehittämisessä: alueelle osoitetaan erikseen reittejä pyöräilyyn, kävelyyn sekä luonnon kokemiseen: rantaan kulkevia reittejä lisätään siten, että järven eteläosan asuinalueet yhdistyvät alueelle Rantaniityntien kevyen liikenteen väylältä suunnitellun reitin ja Hankkijanojan yli rakennettavan uuden sillan kautta tilakeskukselle ja siitä edelleen Sarvikallion suuntaan. Pyöräilyreitti kulkee Anttilan tilakeskuksen tulevan asutusalueen läpi – kävelijöitä ja hidasta liikkumista varten on oma rantareittinsä, joka alueella on jo nyt olemassa Paijalan osakaskunnan mailla. Uudet reitit ja luontopolut suunnitellaan rakennettavan mahdollisimman luonnonmukaisista materiaaleista.


Anttilan rannan virkistyskäytön kehittämissuunnitelma, Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan lausunto

Anttilan rannan virkistyskäytön kehittämissuunnitelma on kunnianhimoinen suunnitelma, jossa kuntalaisten ja maanomistajien osallistuminen suunnitteluun on tärkeää. Lautakunta esittää, että alueen suunnittelussa ja kehittämisessä painotettaisiin asukasvuorovaikutusta ja yhteiskehittämistä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan mielestä alueen kehittäminen niin, että se toimisi yhteisenä ulko-olohuoneena asukkaiden käyttöön, on kannatettava ajatus. On myös hyvä asia, että toimintoja esitetään toteutettavaksi yksi kerrallaan. 

Suunnitelma tarjoaa erilaisia toimintoja erilaisille kohderyhmille ympäri vuoden, mikä osaltaan lisää alueen virkistyskäytön mahdollisuuksia ja tarjoaa mahdollisuuksia asukkaiden hyvinvoinnin edistämiselle. 

Suunnittelussa on huomioitu alueella jo olemassa olevat paikat, maaseutumaisuus ja luontoarvojen vaaliminen. Huomioitavaa on myös, että reittiyhteyksien parantaminen on keskeistä virkistyskäytön lisäämisessä. On tärkeää, että Anttilan rannan virkistyskäytön kehittämissuunnitelma ja Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleissuunnitelma nivoutuvat toisiinsa yhteneväiseksi kokonaisuudeksi. 
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

  • antaa Anttilan rannan virkistyskäytön kehittämissuunnitelmasta asiaselostuksen mukaisen lausunnon.


​​​_________________________________________ 

Puheenjohtajan avattua keskustelun jäsen Palvas teki lausuntoon lisäysehdotuksen. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta pyytää tarkentamaan selvityksessä esitellyn alueen kokoa ja arvioimaan edelleen rannan alueelle, järven puolelle suunniteltujen rakenteiden tarpeellisuutta. Rakentaminen alueella ja sen läheisyydessä on suunniteltava siten, ettei luonto- ja virkistysarvot sekä alueen ainutlaatuinen luonto vaarannu.

Lautakunta hyväksyi lisäysehdotuksen yksimielisesti. 

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti antaa asiasta alla olevan lausunnon.

Anttilan rannan virkistyskäytön kehittämissuunnitelma, Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan lausunto

Anttilan rannan virkistyskäytön kehittämissuunnitelma on kunnianhimoinen suunnitelma, jossa kuntalaisten ja maanomistajien osallistuminen suunnitteluun on tärkeää. Lautakunta esittää, että alueen suunnittelussa ja kehittämisessä painotettaisiin asukasvuorovaikutusta ja yhteiskehittämistä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan mielestä alueen kehittäminen niin, että se toimisi yhteisenä ulko-olohuoneena asukkaiden käyttöön, on kannatettava ajatus. On myös hyvä asia, että toimintoja esitetään toteutettavaksi yksi kerrallaan. 

Suunnitelma tarjoaa erilaisia toimintoja erilaisille kohderyhmille ympäri vuoden, mikä osaltaan lisää alueen virkistyskäytön mahdollisuuksia ja tarjoaa mahdollisuuksia asukkaiden hyvinvoinnin edistämiselle.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta pyytää tarkentamaan selvityksessä esitellyn alueen kokoa ja arvioimaan edelleen rannan alueelle, järven puolelle suunniteltujen rakenteiden tarpeellisuutta. Rakentaminen alueella ja sen läheisyydessä on suunniteltava siten, ettei luonto- ja virkistysarvot sekä alueen ainutlaatuinen luonto vaarannu.

Suunnittelussa on huomioitu alueella jo olemassa olevat paikat, maaseutumaisuus ja luontoarvojen vaaliminen. Huomioitavaa on myös, että reittiyhteyksien parantaminen on keskeistä virkistyskäytön lisäämisessä. On tärkeää, että Anttilan rannan virkistyskäytön kehittämissuunnitelma ja Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleissuunnitelma nivoutuvat toisiinsa yhteneväiseksi kokonaisuudeksi.