Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 2.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan myöntämien avustusten kriteerit 2021

TUUDno-2021-381

Valmistelija

 • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi
 • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Päätökset hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön myönnettävien avustusten myöntämisestä järjestöille ja muille yhteisöille tekee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta. Lautakunta julistaa avustukset julkisesti haettavaksi maaliskuussa kunnan internet-sivuilla ja paikallisessa sanomalehdessä. Hakuilmoituksessa mainitaan muun ohella, että avustukset ovat haettavissa 30.4.2021 klo 15.00 mennessä ja että hakemuksen voi jättää joko sähköisellä hakemuslomakkeella tai paperilomakkeella. Avustushakemus täytetään sähköisesti kunnan verkkosivujen kautta www.tuusula.fi/avustukset. Paperisia hakemuslomakkeita ja hakuohjeet saa Tuusinfosta, kirjastoista ja niitä voi tulostaa kunnan internet-sivuilta. Avustusta voidaan myöntää ainoastaan hakemuksesta, joka liitteineen on jätetty annetussa määräajassa lautakunnan käsittelyyn. Varsinainen avustusten jakopäätös tehdään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan toukokuun kokouksessa.
Avustusta haettaessa on käytävä ilmi seuraavat tiedot:

 • yhdistyksen tai järjestön virallinen nimi, osoite ja kotikunta
 • yhdyshenkilö yhteystietoineen
 • mihin toimintaan/toimintoihin avustusta haetaan
 • minkä suuruiseen asukasryhmään toiminta kohdistuu
 • haettava avustusmäärä
 • perustelut avustuksen hakemiseksi

Hakemukseen on liitettävä alkuperäisinä tai oikeiksi todistettuina jäljennöksinä (yhtenä kappaleena):

 • järjestön tai yhteisön säännöt
 • hakijan viimeksi hyväksytty toimintakertomus
 • tilinpäätös ja tilin/toiminnan tarkastajan kertomus
 • talousarvio ja toimintasuunnitelma
 • suunnitelma avustuksen käytöstä, josta ilmenee, miten avustus on tarkoitus käyttää

Uusien hakijoiden on annettava edellä luetellut tiedot täydellisinä. Aikaisemmin avustusta saaneet järjestöt tai yhteisöt ilmoittavat mahdollisista muutoksista nimenkirjoittajien ja sääntöjen osalta.

Kunnan myöntämien avustusten saamisen ehtona on, että avustettava ennen avustuksen maksatusta

 • esittää selvityksen edellisen kerran saamansa kunnan avustuksen käytöstä ja arvion sen vaikuttavuudesta
 • selvityksenä hyväksytään jäljennös ko. avustusvuoden tuloslaskelmasta, taseesta, tilintarkastuskertomuksesta ja toimintakertomuksesta, jossa selkeästi kuvaillaan avustuskohteen toteutumista ja arviota sen vaikuttavuudesta, sekä
 • sitoutuu palauttamaan avustuksen siltä osin, kuin sitä ei ole käytetty avustusanomuksessa esitettyyn tarkoitukseen.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta pyytää avustuksen hakijoita huomioimaan, että lautakunta päätti 22.9.2020 §35, että jos avustettava on siirtänyt vuonna 2020 saamansa avustuksen käytettäväksi vuoden 2021 aikana samaan tarkoitukseen ei myönnetä uutta avustusta vuonna 2021. 

Avustusten teemat vuonna 2021

Lautakunnan avustussäännön mukaisesti avustuksia myönnetään ensisijaisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen kiinteästi liittyvään

 • toiminnan kehittämiseen, uusien ideoiden ja toimintamuotojen mahdollistamiseen
 • lautakunnan vuosittain nimeämiä asiakasryhmiä tukevaan vapaaehtoistyöhön
 • väestöä laajasti koskevaan valistus- ja tukitoimintaan
 • muuhun ennaltaehkäisevään toimintaan.

Avustusten kohdentamisen teemoista päätetään vuosittain. Teemat nousevat kunnan strategiasta sekä vuonna 2019 hyväksytystä hyvinvointisuunnitelmasta. Määrärahan kohdentaminen vuosittain eri toimijoille tukee myös järjestöjen omien toimintojen kehittämistyötä.

Lautakunnalle ehdotetaan, että järjestöavustukset vuonna 2021 kohdennetaan syrjäytymisen ehkäisyyn ja syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten osallisuuden edistämiseen, yhteisöllisyyteen ja eri-ikäisten kohtaamiseen, tuusulalaisten toimintakyvyn tukemiseen sekä heikommassa asemassa olevien hyvinvoinnin edistämiseen. Lisäksi avustusta voidaan myöntää koronasta selviytymiseen ja elpymiseen kohdistuviin toimenpiteisiin. 
 

Ehdotus

Esittelijä

 • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

 • kohdentaa järjestöavustukset vuonna 2021 syrjäytymisen ehkäisyyn, syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten osallisuuden edistämiseen, yhteisöllisyyteen ja eri-ikäisten kohtaamiseen, tuusulalaisten toimintakyvyn tukemiseen sekä heikommassa asemassa olevien hyvinvoinnin edistämiseen. 
 • että avustushakemuksesta on käytävä ilmi minkä suuruiseen asukasryhmään toiminta kohdistuu ja millä alueella järjestö toimii
 • julistaa haettavaksi lautakunnan myöntämät avustukset 30.4.2021 mennessä sähköisellä hakemuslomakkeella tai paperilomakkeella lautakunnan avustussäännön mukaisesti.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti

 • kohdentaa  järjestöavustukset vuonna 2021 erityisesti koronasta johtuvaan syrjäytymisen ehkäisyyn, syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten osallisuuden edistämiseen, yhteisöllisyyteen ja eri-ikäisten kohtaamiseen, tuusulalaisten toimintakyvyn tukemiseen sekä heikommassa asemassa olevien hyvinvoinnin edistämiseen. Lisäksi avustusta voidaan myöntää koronasta selviytymiseen ja elpymiseen kohdistuviin toimenpiteisiin.
 • että avustushakemuksesta on käytävä ilmi minkä suuruiseen asukasryhmään toiminta kohdistuu ja millä alueella järjestö toimii
 • julistaa haettavaksi lautakunnan myöntämät avustukset 30.4.2021 mennessä sähköisellä hakemuslomakkeella tai paperilomakkeella lautakunnan avustussäännön mukaisesti.