Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 23.11.2021

§ 67 Ikäihmisten päivätoiminnan tulevaisuus

TUUDno-2021-2245

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi
Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Ikäihmisten hyvinvointia edistävää toimintaa järjestetään Keusoten, kunnan, seurakunnan ja yhdistysten toimesta. Keusote on käynnistänyt ikäihmisten päivätoiminnan kehittämisen ja tulevaisuuden pohdinnan. 

Keusoten tuottama ikäihmisten päivätoiminta

Keusote suunnittelee, että nykymuotoinen Keusoten tuottama ikäihmisten päivätoiminta lakkaa tulevaisuudessa kokonaan​ ja että Keusoten tuottama vaativa päivätoiminta siirtyy koteihin muun muassa etäpäivätoimintana, Koti TV:nä ja omaishoitajien sijaisapuna. Lisäksi kotihoidon käyntimääriä voidaan kasvattaa tarvittaessa.​

Korona-aikana päivätoimintaa on toteutettu kotiin vietynä, supistettuna palveluna​. Palvelu on kohdistettu eniten tukea tarvitseville päivätoiminnan asiakkaille esimerkiksi hoidollisesti vaativien asiakkaiden kohderyhmälle.​ 

Suunnitelmissa on, että Keusoten järjestämisvastuulla ja tuottamana olevaa vaativaa päivätoimintaa jatketaan tulevaisuudessa kotiin tuotettavana palveluna selkeästi määritellylle kohderyhmälle, johon kuuluu muun muassa omaishoidettavia. ​Keusoten tavoitteena on, että se järjestäisi vaativaa päivätoimintaa kodeissa ja kunnat ottaisivat vastuun toimintakyvyltään parempikuntoisille ikäihmisille tarkoitetun ennaltaehkäisevän päivätoiminnan järjestämisestä.​

Nykymuotoisen päivätoiminnan loppuminen Keusoten järjestämänä ja tuottamana perustuu hoitohenkilökunnan riittämättömyyteen ei-lakisääteisen palvelun tuottamisessa tilanteessa, jolloin esimerkiksi säännöllisiä palveluja ei pystytä toteuttamaan kaikille kotihoidon asiakkaille palvelusuunnitelman mukaisesti. Keusotessa valmistellaan ja suunnitellaan lähiaikoina käyttöönotettavaksi korvaavia palveluja vaativan päivätoiminnan asiakkaille. Korvaavat palvelut kohdistuisivat erityisesti omaishoidettaviin asiakkaisiin.

Ikäihmisten päivätoiminnan kehittäminen - valmistelun eteneminen

Tuusulassa hyte-lautakunta teki syksyllä 2020 kannanoton Keusoten ikäihmisten päivätoimintaa koskevista suunnitelmista. Tuusulan valtuusto otti kantaa asiaan joulukuussa 2020 talousarviokäsittelyn yhteydessä lisäten 200 000 euron määrärahan ikäihmisten päivätoimintaan vuodelle 2021.

Keusoten hallituksen toimesta kuntayhtymän hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimijoille annettiin loppuvuodesta 2021 tehtävä auttaa kuntien hyte-toimijoita kuntakohtaisten ikäihmisten päivätoimintojen selvittelyssä ja suunnittelussa.​ Keusoten tavoitteena on ollut, että vaikkakin nykymuotoinen vaativa päivätoiminta siirtyy koteihin, niin ennaltaehkäisevä ja kaikille ikäihmisille avoin päivätoiminta jatkuu/alkaa kunnissa​. Tähän mennessä Keusoten toimesta on kartoitettu alustavasti asiakkaita, jotka eivät kykene osallistumaan kunnan tuottamiin palveluihin. ​ 

​Tuusulan kunta on vuoden 2021 aikana valmistellut ikäihmisten päivätoiminnan tulevaisuutta yhteistyössä Keusoten ja muiden keusotekuntien kanssa löytämättä yhteistä näkemystä päivätoiminnan tulevaisuudesta. Valmistelun aikana on kartoitettu kunnan tuottamia ikäihmisten hyte-palveluita ja Tuusulan kunta ja seurakunta ovat käyneet keskusteluja Hyvän Tuulen tupien toiminnan kehittämismahdollisuuksista. Hyvän tuulen tupien toiminta tuotetaan kunnan maksamissa tiloissa seurakunnan koordinoimana ja vapaaehtoisten mahdollistamana. Hyvän tuulen tupien toiminta ei korvaa Keusoten tuottamaa ikäihmisten päivätoimintaa.

Kunnan tehtävänä on ratkaista, miten ja millaisin panostuksin kunta haluaa osallistua ikääntyneiden päivätoiminnan toteuttamiseen vuodesta 2022 alkaen, mitä kunta edellyttää Keusotelta ikäihmisten päivätoiminnan toteutuksen osalta jatkossa ja miten kunta haluaa muiden toimijoiden osallistuvan ikäihmisten päivätoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen​.

Ehdotus

Esittelijä

Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

  • keskustella miten ja millaisin panostuksin kunta haluaa osallistua ikääntyneiden päivätoiminnan toteuttamiseen vuodesta 2022 alkaen, mitä kunta edellyttää Keusotelta ikäihmisten päivätoiminnan toteutuksen osalta jatkossa ja miten kunta haluaa muiden toimijoiden osallistuvan ikäihmisten päivätoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen​.
  • linjata kantansa ikäihmisten päivätoiminnan toteutukseen marraskuun kokouksessaan

_________________________________________________________________

Keskustelun yhteydessä puheenjohtaja esitti, että lautakunnan päätökseen lisätään päivätoiminnan järjestämiseen liittyvät talousarviovaikutukset. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti

  • keskustella miten ja millaisin panostuksin kunta haluaa osallistua ikääntyneiden päivätoiminnan toteuttamiseen vuodesta 2022 alkaen, mitä kunta edellyttää Keusotelta ikäihmisten päivätoiminnan toteutuksen osalta jatkossa ja miten kunta haluaa muiden toimijoiden osallistuvan ikäihmisten päivätoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen​.
  • linjata kantansa ikäihmisten päivätoiminnan toteutukseen ja talousarvioivaikutuksiin marraskuun kokouksessaan.

Valmistelija

  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi
  • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Perustelut

Ikäihmisten hyvinvointia edistävää toimintaa järjestetään Keusoten, kunnan, seurakunnan ja yhdistysten toimesta. Keusote on käynnistänyt ikäihmisten päivätoiminnan kehittämisen ja tulevaisuuden pohdinnan. 

Ikäihmisten vaativa päivätoiminta

Keusoten järjestämisvastuulla ja tuottamana olevaa vaativaa päivätoimintaa jatketaan kotiin tuotettavana palveluna selkeästi määritellylle kohderyhmälle, johon kuuluu mm. omaishoidettavia. Keusoten tavoitteena on, että se järjestäisi vaativaa päivätoimintaa kodeissa ja kunnat ottaisivat vastuun toimintakyvyltään parempikuntoisille ikäihmisille tarkoitetun ennaltaehkäisevän päivätoiminnan järjestämisestä.​

Kunnan tuottamat palvelut ikäihmisille

Kunta tuottaa palveluita itsenäisesti tai lähes itsenäisesti kotona selviytyville ikäihmisille. Palvelut painottuvat ennaltaehkäisyyn, aktiivisen ikääntymisen ja yhteisöllisen vapaa-ajan toimintaan. Kunnan tuottamia hyvinvointia edistäviä palveluita ovat mm. kulttuurisen vanhustyön tapahtumat ja tilaisuudet, opiston ja liikuntapalveluiden tarjoamat ryhmätoiminnot, kirjaston seniorien kirjasto sekä kunnan ja seurakunnan yhteistyössä järjestämä Hyvän Tuulen Tupien toiminta. Lisäksi Tuusulan seurakunta, yhdistykset sekä asukkaat edistävät ikäihmisten hyvinvointia. 

Kunnan ja Keusoten tavoitteena on vahvistaa toimintatapoja, vakiinnuttaa yhdyspintatyötä ja yhteiskehittämisen uusia muotoja sekä vahvistaa asukkaiden ja asiakkaiden osallisuutta, aktiivista arkea ja tukea kuntoutumisessa. Tarkoituksena on, että Keusote ja kunnat yhdessä tunnistavat ikääntyneet, jotka yksinäisyyden tai liikkumattomuuden takia eristäytyvät omaan kotiinsa.

Kunnan tehtävänä on ratkaista, miten ja millaisin panostuksin kunta haluaa osallistua ikääntyneiden päivätoiminnan toteuttamiseen vuodesta 2022 alkaen, mitä kunta edellyttää Keusotelta ikäihmisten päivätoiminnan toteutuksen osalta jatkossa ja miten kunta haluaa muiden toimijoiden osallistuvan ikäihmisten päivätoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen​.

Keusoten yhtymähallitus on käsitellyt ikäihmisten päivätoiminnan lakkauttamista nykymuodossaan osana vuoden 2022 talousarviokäsittelyä. Asia palautettiin valmisteluun. 

Tuusula ja Keusote jatkavat yhteistyössä ikäihmisten palveluiden ja päivätoiminnan kehittämistä loppu- ja alkuvuoden aikana. Vuoden 2022 ensimmäisen neljännesvuosikatsauksen yhteydessä päätöksentekoon tuodaan suunnitelma ikäihmisten palvelukokonaisuuden kehittämisestä talousarviovaikutuksineen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

  • merkitä tiedokseen valmistelutilanteen
  • todeta, että vuoden 2022 ensimmäisen neljännesvuosikatsauksen yhteydessä päätöksentekoon tuodaan suunnitelma ikäihmisten palvelukokonaisuuden kehittämisestä talousarviovaikutuksineen.