Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 22.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Palveluverkon uudistaminen ja yhteisötilatarkastelu

TUUDno-2019-1910

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Tuusula haluaa strategiansa mukaisesti

 • edistää tuusulalaisten hyvinvointia, arjen sujuvuutta, elämän vireyttä ja elämänlaadun paranemista (valtuustokauden tavoite 7.)
 • kehittää Tuusulan liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia. Tuusulalaiset liikkuvat ja harrastavat enemmän ja monipuolisesti (valtuustokauden tavoite 11.)
 • vahvistaa elinvoimaa keskustojen monipuolisia palveluita ja viihtyvyyttä kehittämällä (valtuustokauden tavoite 17.)
 • kehittää Tuusulan Urheilupuistoa Helsingin seudun parhaaksi omaehtoisen harrastamisen ja aktiivisen urheilun ympäristöksi ja tapahtumapaikaksi (valtuustokauden tavoite 28.)
 • uudistaa ja tehostaa kunnan palveluverkkoa kuntalaislähtöisesti päämääränä modernit, terveet ja turvalliset toimintaympäristöt sekä kohtaamisten mahdollistaminen (valtuustokauden tavoite 29.)
 • olla edelläkävijä osallisuuden edistämisessä ja yhteisöllisessä toiminnassa uudistaen samalla toimintatapojamme. Kehitämme kumppanuuksia ja verkostojohtamista (valtuustokauden tavoite 30.)

Strategian tavoitteiden edistämiseksi ja saavuttamiseksi on käynnissä yhteisön käytössä olevien tilojen tarkastelu, joka on käynnistynyt syksyllä 2019. Yhteisön käytössä on sekä sisä- että ulkotiloja. Sisätilat ovat sekä kunnan palveluverkon aktiivikäytössä olevia tiloja sekä tiloja, joissa ei ole muuta käyttöä kuin yhteisökäyttö.

Yhteisötilojen käytön periaatteet

Tuusulan kunta haluaa tukea yhdistyksiä, seuroja ja asukkaidensa omaehtoista toimintaa. Yhteisötilat on perustettu mahdollistamaan asukkaiden ja yhteisöjen kokoontumiset ja yhdessä tekeminen. Yhteisötilat ovat maksutta varaajien käytössä.

Kehittämisverkostot sekä niiden alueilla toimivat yhteisöt ja asukkaat voivat varata seuraavia tiloja:

 • Kellotupa, Kellokoski
 • Kalliopohjan kerhohuone, Hyrylä (vesivahingon takia poissa käytöstä toistaiseksi)
 • Paijalan yhteisötila, Paijala
 • Mäntymäki, Hyrylä

Käytössä on myös Jokelan Tiilitehtaan vanha ruokala, joka toimii Pop up-yhteisötilana.

Yhteisötilat ovat käytössä toistaiseksi ja niiden tulevaisuutta tarkastellaan osana kunnan palveluverkon kehittämistä.

Yhteisötilat varataan Timmi-varausjärjestelmän kautta. Tilojen sisäiset vuokrat on budjetoitu Kuntatoimialalle. Kunnan osallisuustiimi vastaa yhteisötilojen kokonaisuudesta. Tilojen varausta hoitaa ja koordinoi keskitetty asiakaspalvelu TuusInfo. 

Tilojen varaaminen

Yhteisötilat ja osa koulutiloista varataan Timmi-tilavarausohjelmassa. 

 1. Tilan varauksia ylläpidetään Timmi-tilavarausohjelmassa. Käyttövuorojen hakeminen tapahtuu rekisteröitymällä ohjelman käyttäjäksi, ks. ohjeet www.tuusula.fi (kirjoita hakuruutuun Timmitilavarausohjelma). Käyttäjätunnusten hakijana voi toimia yksityishenkilö tai rekisteröitynyt järjestö tai yhdistys. POSTIOSOITE: PL 60, 04301 TUUSULA, PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) 8718 3306; WWW.TUUSULA.FI
 2. Kiinteistöä voivat varata käyttöönsä yhdistykset, yhteisöt ja asukkaat. Varata voi erikseen tai yhdessä alakerran salin, yläkerran salin tai yläkerran kokoushuoneen.
 3. Tilojen käyttö on maksutonta.
 4. Varaus alkaa ja päättyy varauskalenterissa määriteltyjen käyttöaikojen mukaan.
 5. Kunta käyttää tiloja myös omiin tarpeisiinsa. 

Yhteisön käytössä olevat muut kunnan palveluverkon tilat

Yhteisötilojen lisäksi asukkaiden, seurojen, yhdistysten ja yhteisöjen käytössä on kunnan muun palveluverkon tiloja. 

Kehittämisverkostojen alueilla toimivat yhteisöt voivat varata maksutta Tuusulan kunnan kasvatus- ja sivistystoimen tiloja. Näiden tilojen maksuttoman yhteisökäytön linjauksia on tarpeen päivittää. Yhteisötilojen ja sivistyksen palveluverkon tilojen käyttö yritysten toiminnassa tai kaupallisessa toiminnassa on myös linjattava. Sivistyksen tilojen maksutuotot ovat tällä hetkellä noin 50 000€ vuodessa.

Yhteisöt voivat myös käyttää kunnantalon tiloja maksuttomasti.

Yhteisön käytössä olevat ulkotilat

Yhteisön käytössä on sisätilojen lisäksi myös ulkotiloja. Tilat ovat mm. puistoja, koulujen ja varhaiskasvatusyksiköiden pihoja sekä lähiliikuntapaikkoja. Tänä vuonna on kiinnitetty huomiota siihen, että näiden suunnitteluun tulee ottaa mukaan koko yhteisö - ei vain esim. koulujen oppilaat. Yhteistyötä on tiivistetty vapaa-aikapalveluiden, koulujen ja tilakeskuksen kanssa. 

Tulevaisuuden palveluverkko

Yhteisökäytön näkökulma on jatkossa huomioitava paremmin sekä uusia kiinteistöjä suunnitellessa ja rakennettaessa,​ että olemassaolevia kiinteistöjä uudistettaessa. Yhteisökäytön mahdollistaminen edellyttää myös olemassaolevien toimintatapojen tarkastelua ja uusien toimintatapojen luomista yhteisökäytön moninaiset tarpeet huomioiden. Tavoitteena on myös uudistaa ja yhtenäistää tilavarauskäytäntöjä ja tilojen käytön pelisääntöjä sekä ottaa käyttöön yhtenäinen tilanvarausohjelma.

Tuusulan uudistuvassa palveluverkossa yhteisökäyttö halutaan mahdollistaa

 • Kirjastoissa
  • Jokela
  • Kellokoski
  • Hyrylä
 • Monitoimitaloissa mm.
  • Monio ja 10-rakennus
  • Rykmentinpuiston yhtenäiskoulu
  • Kirkonkylän kampus
  • Riihikallion koulu
  • Lahelan koulu
 • Kouluilla
 • Varhaiskasvatusyksiköissä
 • Nuorisotiloissa
 • Yhteisötaloissa
  • Tarkasteltava mitä tiloja tarvitaan muun palveluverkon rinnalla. Ylimääräisistä tiloista luovutaan.
 • Kunnantalolla tai kunnan toimipisteissä
 • Keusoten käytössä olevissa tiloissa
 • muut yhteisön käyttöön soveltuvat tilat ja maa-​alueet

Palveluverkon uudistuessa ja sen vastatessa yhteisökäytön moninaisiin tarpeisiin,​ voidaan erillisistä yhteisötiloista jopa luopua ja kiinteistöt realisoida.

Yhteisötilatarkastelun eteneminen

Yhteisötilatarkastelu etenee osana syksyllä 2019 tehtävää palveluverkkotarkastelua. 

Ehdotus

Esittelijä

Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

 • evästää yhteisöjen käytössä olevien tilojen tarkastelun jatkovalmistelua.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta

 • merkitsi yhteistöjen tilojen tarkastelun tiedokseen ja evästi jatkovalmistelua
 • kiirehti Timmi-varausjärjestemän korvaamista yksinkertaisemalla ja helppokäyttöisemmällä, kaikki varattavat tilat kattavallla järjestelmällä
 • totesi, että tilojen käytön maksuttomuus ja maksullisuus tulee yhdenmukaistaa kunnan alueella.

Valmistelija

 • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Tuusula uudistaa vahvasti palveluverkkoaan tulevina vuosina hyväksytyn palveluverkkosuunnitelman mukaisesti. Kunnan tavoitteena on, että käytössä oleva palveluverkko on asukkaiden ja yhteisöjen hyödynnettävissä mahdollisimman laajasti ja tilojen käyttöaste nousee. Yhteiskäytön näkökulma on jatkossa huomioitava paremmin sekä uusia kiinteistöjä suunniteltaessa ja rakennettaessa että olemassa olevia kiinteistöjä uudistettaessa. Yhteiskäytön mahdollistaminen edellyttää myös olemassaolevien toimintatapojen tarkastelua ja uusien toimintatapojen luomista yhteiskäytön moninaiset tarpeet huomioiden. Tavoitteena on myös uudistaa ja yhtenäistää tilavarauskäytäntöjä ja tilojen käytön pelisääntöjä sekä ottaa käyttöön yhtenäinen tilanvarausohjelma.

Palveluverkko-ohjelma, yhteiskäytön poikkileikkaava projekti ja yhteiskäytön hankekohtaiset projektit
Tuusulan kunnan palveluverkon uudistamisen toteutus on projektoitu ja sitä johdetaan palveluverkko-ohjelmana valtuuston hyväksymällä ohjelmajohtamisen mallilla. Palveluverkko-ohjelman organisaatio koostuu ohjelman ohjausryhmästä, ohjelman työryhmästä, ohjelman ydintiimistä, varsinaisista projekteista sekä poikkileikkaavista projekteista. Yhteiskäytön kokonaisuutta johdetaan ja edistetään yhteiskäytön-poikkileikkaavassa projektissa, joka on osa Tuusulan kunnan palveluverkko-ohjelman kokonaisuutta. 

Yhteiskäytön poikkileikkaavan projektin projektisuunnitelmassa määritetään projektin tarkoitus, tavoitteet ja toteutussuunnitelma. Yhteiskäytön poikkileikkaavan projektin tiimi johtaa projektin käytännön työtä. Projektikohtaisten yhteiskäytön osaprojektien projektipäälliköt johtavat omaa projektiaan projektin projektipäällikön ja yhteiskäytön poikkileikkaavan projektin projektipäällikön alaisuudessa.

Yhteiskäytön poikkileikkaavan projektin tarkoitus
Yhteiskäytön poikkileikkaavassa projektissa määritellään mitä tilojen yhteiskäytöllä tarkoitetaan osana uudistuvaa ja olemassa olevaa palveluverkkoa sekä luodaan toimintatapa, jolla tilojen yhteiskäyttöä suunnitellaan. Yhteiskäytön projekti ja sen osaprojektit edustavat muita käyttäjiä uudistuvan palveluverkon suunnittelu- ja rakentamisprojektissa ja varmistavat käyttäjien osallisuuden toteutumisen.

Projektissa määritellään uudistuvan palveluverkon ja kampusten hallinnointimallit ja vastuukysymykset, tilojen julkisuus/puolijulkisuus/yksityisyys ja määritellään tilojen, laitteiden ja tarvikkeiden yhteiskäytön edellytykset ja pelisäännöt. Projekti seuraa ja ohjaa kunnan tilavarausjärjestelmän uudistamista, jossa tavoitteena mahdollistaa yhteiskäyttö mahdollisimman laajasti.
Projektissa määritellään palveluverkon yhteiskäytön ulkopuoliset käyttäjäryhmät ja kytketään heidät mukaan suunnitteluun ja toteutukseen. “Ulkopuolisia” käyttäjäryhmiä on mm. 3. ja 4. sektorin toimijat, seurakunnat, yritykset ja Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä. 

Projektissa varmistetaan yhteisökäyttäjien tarpeiden huomioonottaminen, kuulluksi tuleminen ja osallistumisen mahdollisuudet, sekä tehdään asukas- ja yhteisölähtöistä kehittämistä. Projektissa suunnitellaan myös tapoja vahvistaa kampuksen toimintakulttuurin ja yhteisöllisyyden rakentumista myös tulevan yhteiskäytön osalta. Tunnistettujen käyttäjäprofiilien ja –ryhmien kanssa käydään läpi heidän tarpeensa ja tilavaatimuksensa. 

Huomioitavaa on myös, että yhteisöjen tarpeet muuttuvat ja ennakoimme, että tulevaisuudessa ihmiset haluavat saada palveluita keskitetymmin kuin nykytilassa. Tilojen tulee olla muuntautumiskykyisiä ja mahdollistaa palvelujen tarjoamisen (esim. liikkuvat sosiaali- ja terveyspalvelut).

Projekti ei määrittele käyttöönottovaiheen linjauksia tai osallisuustoimenpiteitä, tai niiden suunnittelua, Niihin palataan toteutuksen ja käyttöönoton yhteydessä. Projektin aikana kertyvää tietoa hyödynnetään myöhemmin tilojen käytön ja yhteisten pelisääntöjen suunnittelussa.

Projekti ei myöskään tee määrityksiä yksittäisten projektien osalta, vaan tarkastelee palveluverkko-ohjelman kokonaisuutta ja tekee koko palveluverkkoa koskevia yhteiskäytön linjauksia. Tarkoituksena on varmistaa, että monikäyttöiset ja muuntojoustavat tilat mahdollistavat kampuksen toimimisen asuinalueen keskuksena ‘asukkaiden olohuoneena’ ja kaikkien yhteisenä oppimisen ja harrastamisen ympäristönä. Yhteisten linjausten projektikohtainen käyttöönotto ja soveltaminen tehdään yhteiskäytön osaprojekteissa.

Yhteiskäytön poikkileikkaavan projektin tavoitteet

Projektin tavoitteena on edustaa 3. ja 4. sektorin käyttäjiä uudistuvan palveluverkon suunnittelu- ja rakentamisprojekteissa ja varmistaa käyttäjien osallisuus niissä. 

Projektissa valmistellaan linjaukset eri kiinteistöjen profiloitumisesta yhteiskäyttöisten tilojen osalta, määritellään yhteiskäytön käyttö- ja käyttäjäprofiilit ja käytön laajuus, sekä tunnistetaan tilojen tärkeimmät yhteisökäyttäjät. Tavoitteena on myös tunnistaa yhteiskäytön mahdollistava tilojen varustelutarve. 

Projektin tuotoksena valmistuu käsikirja ”Iloisten yhteisöjen Tuusula”, joka kokoaa yhteen yhteiskäyttöisten tilojen suunnitteluohjeet.
Niistä muodostetaan yhteiset suunnitteluohjeet ja pelisäännöt. 

Yhteisötilatarpeet/yhteiskäytön tarpeet 

 • käyttäjien profilointi ja tarpeiden kehittyminen
 • kunnan rooli tilojen järjestäjänä
 • linjaukset kenelle tiloja, minkä tyyppiseen toimintaan, käytön sisällölliset asiat ja tilavaatimukset
 • tilojen (fyysiset tilat, virtuaaliset tilat) ominaisuudet, käyttöajat, jne
 • ulkotilat ja lähiympäristö (välineet, varusteet ja yhteiskäyttö)
 • digitalisaation hyödyntäminen 
   

 Tavoitteet ja perustelut

 • ei erillisiä yhteisötiloja - kunnan palveluverkon monikäyttöisyys
 • määritetään tavoitteet ja tarpeet koulun/päiväkodin ulkopuolisten tahojen käytölle.
 • suunnitellaan, toteutetaan ja varmistetaan että tilat ovat laajasti yhteiskäyttöön soveltuvia, 
 • uusien kokoontumistapojen hyödyntäminen / digitalisaatio ym 
 • tarvittavien tilojen toiminnalliset kuvaukset - nykytila ja tulevaisuudessa hyödyntäen uudisrakentaminen
   

Tilojen hallinnointi

 • kampusten hallintomallit
 • vastuukysymykset, vastuutahot ja kontaktipinnat
 • maksullisuus/maksuttomuus
 • varausjärjestelmä
 • lukitukset
 • yhteiskäytön vaikutukset kalustamiseen
 • yhteiskäytön vaikutukset varuste- ja välinehankintoihin
   

Yhteiset toimintatavat

 • yhteiset suunnitteluohjeet - millaisilla ehdoilla yhteiskäyttöisiä tiloja suunnitellaan ja käytetään yhteisesti. 
   

Alueellinen suunnitelma palveluverkon käytöstä

 • kampusten ja palveluverkon muiden kiinteistöjen yhteiskäyttö - mitkä tilat yhteisöjen käyttöön ja toiminnan sisältö
 • etenemisaikataulu
 • esitys siitä, mistä yhteiskäyttöisistä tiloista/kiinteistöistä luovutaan

Ehdotus

Esittelijä

 • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

 • merkitä tiedokseen palveluverkon yhteiskäytön osaprojektin etenemisen osana laajempaa palveluverkko-ohjelmaa
 • evästää palveluverkon yhteiskäytön jatkovalmistelua

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta 

 • merkitsi tiedokseen palveluverkon yhteiskäytön osaprojektin etenemisen osana laajempaa palveluverkko-ohjelmaa
 • evästi palveluverkon yhteiskäytön jatkovalmistelua.