Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 22.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Ilmoitus- /muut asiat

Valmistelija

 • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Perustelut

Ikääntyneiden ja erityisryhmien asuminen

Tuusulassa on käynnistymässä ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen kehittämishanke. Hanke on saanut 72 000 euron valtionavustuksen ympäristöministeriön ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmasta. Hankkeessa kehitetään välimuotoista asumista eli ikäspesifiä asumista, joka sijoittuu itsenäisen tavallisen asumisen sekä tehostetun palveluasumisen väliin. Välimuotoiseen asumiseen sisältyy usein yhteisöllinen elementti suunnitteluvaiheesta lähtien. Kuntaan tavoitellaan yhteisöllistä asumista eri hallintamuodoissa ja asuntotyypeissä. Välimuotoisen asumisen kehittäminen on tärkeää niin ikääntyneiden hyvinvoinnin näkökulmasta kuin kuntataloudenkin näkökulmasta.

Koronainfo

FinSote 2020-tutkimuksen tulokset ja PYLL-tulokset

 • FinSote 2020-tutkimus

FinSote 2020 -tiedonkeruu käynnistyi syyskuussa 2020 ja päättyi helmikuun 2021 alussa. Tutkimuksen tulokset julkaistiin 1.6. väestöryhmittäin ja alueittain. 

 • koko maa
 • hyvinvointialueet
 • lisäotoksen tilanneet kunnat: Oulu, Kuopio, Kotka, Kaarina
 • tulosten tarkastelu myös koulutusryhmittäin

Edellinen FinSote-tutkimus toteutettiin vuonna 2018, tuolloin Hyvinkää, Järvenpää, Nurmijärvi ja Tuusula ostivat erillisotoksen, jolloin saimme kuntakohtaisia tietoja asukkaiden hyvinvoinnista. Vuonna 2020 erillisotosta ei ostettu. FinSoten vuoden 2020 laaja aineisto mahdollistaa kuitenkin kuntakohtaiset tulokset myös osalle kunnista (kansallinen otos 61 600, vastanneita 28 199)  Kunnat, joista kertyi hyvinvointialueittaisista otoksista vähintään 200 vastaajaa aineistoon ovat Tuusulan lisäksi Hyvinkää, Järvenpää ja Nurmijärvi.

 • Vältettävissä olevat menetetyt elinvuodet- PYLL (Potential Years of Life Lost)

  PYLL (Potential Years of Life Lost) -indeksi eli ennenaikaisesti menetettyjen elinvuosien indeksi on kansainvälisesti laajasti käytetty hyvinvoinnin ja terveyden mittari.

  PYLL kuvaa ennen 70 ikävuotta menetettyjen elinvuosien lukumäärää väestössä 100 000 asukasta kohti. Se korostaa nuorella iällä tapahtuvien kuolemantapausten merkitystä niiden kuolinsyiden osalta, jotka Maailman Terveysjärjestö (WHO) on luokitellut ehkäistävissä tai hoidettavissa olevina kuolinsyinä.


 

Ehdotus

Esittelijä

 • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi. 

Riikka Uusikulku esitteli ikääntyneiden ja erityisryhmien asumista Tuusulassa.