Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 22.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Hyvin sanottu-hanke

TUUDno-2021-1591

Valmistelija

 • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Hyvin sanottu hanke ja Tuusulan kunnan osallistuminen siihen

Hyvin sanottu on Ylen ja Erätauko-säätiön vetämä viisivuotinen hanke, jolla pyritään vahvistamaan suomalaisen keskustelukulttuurin parhaita puolia ja luomaan turvallisia keskusteluympäristöjä. Samalla vahvistetaan suomalaisten luottamusta ja ymmärrystä toisiaan kohtaan. Hankkeen tavoitteena on kohottaa suomalaisen keskustelukulttuurin tasoa ja innostaa ihmisiä mukaan toisia kunnioittavaan, erilaisia näkemyksiä arvostavaan keskusteluun. Hyvin sanottu -hanke toteutuu vuosina 2021–2026 ja siinä on mukana laaja joukko yhteistyökumppaneita. 

Hankkeessa mukana kymmeniä tahoja
Hankkeeseen pääsee mukaan kaikki sen tavoitteet ja toimintaperiaatteet hyväksyvät toimijat. Mukana on laaja joukko osallistujia valtionhallinnosta, kunnista, yrityksistä ja 3. sektorin toimijoita. Tuusulan kunta on yksi hankkeessa mukana olevista tahoista.
Hankkeessa mukana olevat toimijat sitoutuvat omien Hyvin sanottu -hankkeidensa ja -sisältöjensä osalta hankkeen yhteisiin tavoitteisiin ja toimintaperiaatteisiin viideksi vuodeksi 2021-2026.
Hankkeessa mukana olevilta yhteistyökumppaneilta odotetaan hankkeeseen sopivia tekoja, toimia ja sisältöjä sekä itsenäisesti että mahdollisuuksien mukaan muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyökumppanit sitoutuvat omien tekojensa osalta Hyvin sanottu -hankkeen tavoitteisiin ja toimintaperiaatteisiin.

Hankkeessa mukana olevat toimijat ovat rakentamassa kunnioittavammin keskustelevaa Suomea. Hankkeen myötä voi löytyä uusia tapoja toimia, uusia yhteistyökumppaneita ja mahdollisuuksia vaikuttaa, kuten vaikkapa luoda mahdollisuuksia rakentavalle ja kunnioittavalle keskustelulle. Hanke näkyy siten paitsi Ylen sisällöissä, myös yhteistyökumppaneiden omilla alustoilla.

Hyvin sanottu ja Erätauko Tuusulassa
Tuusulassa hyvin sanottu -hankkeeseen osallistuminen edistää osaltaan kunnan vuonna 2017 käyttöönottaman osallisuusmallin toteutumista. Tuusulan tavoitteena on olla asukkaittensa kunta ja rakentaa uutta Tuusulaa yhdessä tuusulalaisten kanssa. Se edellyttää vuoropuhelua asukkaiden kanssa ja heidän ajatusten ja tarpeiden ymmärtämistä palveluissa ja kunnan kehittämisessä.
Erätauko-dialogimenetelmää on hyödynnetty Tuusulassa vuodesta 2018. Erätauko on vaikuttava osallistava toimintatapa rakentavan keskustelukulttuurin, vuorovaikutuksen ja osallisuuden lisäämiseksi eri toiminnoissa, niin eri-ikäisten asukkaiden ja asiakkaiden kanssa toimiessa kuin myös työyhteisöissä ja johtamisessa.

Tuusulassa erätaukoa on hyödynnetty jo mm.

 • Johtoryhmien yhteiskokous joulukuu 2018
 • Hyte-suunnitelman valmistelu tuusulalaisten kanssa syyskuu 2019
 • Vanhempaintoiminnan kehittäminen, vanhempainfoorumi syyskuu 2019
 • Sivistyksen esimiesten työhyvinvointi,  koulutus 60 esimiestä lokakuu 2019
 • Sisäilmailta 2019 marraskuu 2019
 • Oppilaskuntien yhteiskokous kouluterveyskysely tammikuu 2020
 • Poikkeusajan dialogit osana valtakunnallista virtuaalikeskusteluiden sarjaa korona-ajassa 2020-2021
 • Tuusulan strategian uudistaminen - dialogit kesällä 2021
   

Henkilöstön dialogi-osaamista on lähdetty kehittämään määrätietoisesti tarjoamalla kouluttautumisen mahdollisuuksia. Kahdenkymmenen henkilön koulutus toteutuu 2020-2021 ja parhaillaan suunnitellaan henkilöstön koulutusohjelmaa syksylle 2021 ja vuodelle 2022 Hyvin sanottu -hankken puitteissa. Tavoitteena on dialogisten toimintatapojen käyttöön ottaminen laajasti eri toiminnoissa. Tarkoituksena on myös kouluttaa eri-ikäisiä tuusulalaisia sekä 3. ja 4. sektorin toimijoita dialogisiin menetelmiin ja toimintatapoihin.


Kuntaan on muodostettu poikkihallinnollinen Erätauko-tiimi, joka vastaa toimintatavan levittämisestä ja vahvistamisesta koko kunnassa. Erätauko menetelmään koulutetuista osaajista on koottu Erätauko-verkosto, jossa mm. jaetaan tietoa koulutuksista, tulevista dialogeista ja fasilitointimahdollisuuksista sekä vahvistetaan verkostomaista toimintatapaa.
Hyvin sanottu -hankkeen puitteissa on myös syntynyt eri toimijoiden välistä verkostoyhteistyötä, jossa mm. jaetaan parhaita käytäntöjä ja järjestetään yhteisiä tilaisuuksia.
 

Ehdotus

Esittelijä

 • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

 • merkitä tiedokseen Hyvin sanottu - hankkeen tilannekatsauksen
 • evästää hankkeen toteutusta Tuusulassa 2021-2026.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta

 • merkitsi tiedokseen Hyvin sanottu - hankkeen tilannekatsauksen
 • evästi hankkeen toteutusta Tuusulassa 2021-2026.