Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 22.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Palveluverkon uudistaminen ja yhteisötilatarkastelu, hyteltk 22.10.2019

TUUDno-2019-1910

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Tuusula uudistaa voimakkaasti palveluverkkoaan lähivuosina, jotta tuusulalaisilla olisi käytössään terveet ja turvalliset opiskelu- ja työskentelytilat sekä ajanmukaisia tarpeita vastaavat toiminnan puitteet. Palvaluverkon uudistaminen on yksi kunnan valtuustokauden tavoitteista ja valtuusto päätti 12.11.2018 Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelman vuosille 2019-​2026.

Palveluverkkotarkastelua jatketaan syksyllä 2019 osana kasvun ja talouden hallintaohjelmaa, joilla tähdätään tulorahoituksen vahvistamiseen ja kunnan velkaantumisen hidastamiseen sekä myöhemmässä vaiheessa lainakannan vähentämiseen. Ohjelman keskeisinä tavoitteina ovat turvata kunnan strategian mukaisten kasvu- ja palveluverkkoinvestointien toteuttaminen, välttää ajautuminen palveluiden karsimiseen sekä ehkäistä tarvetta veroasteen kiristämiselle. Tarkoituksena on mm. realisoida kunnalle tarpeettomia kiinteistöjä.

Yhteisön käytössä olevat tilat osana palveluverkon tarkastelua

Tuusula haluaa strategiansa mukaisesti tukea yhdistysten, seurojen ja asukkaiden omaehtoista toimintaa eri tavoin ja tilat ovat yksi tuen muoto. Kunnan tavoitteena on, että käytössä oleva palveluverkko olisi asukkaiden ja yhdistysten hyödynnettävissä mahdollisimman laajasti ja tilojen käyttöaste nousee. Yhteisötilojen kokonaisuutta tarkastellaan ja arvioidaan osana palveluverkkotarkastelua.

Tuusulassa toimivat yhteisöt ja asukkaat voivat nykyisellään varata käyttöönsä kunnan palveluverkon tiloja, mutta varauskäytännöt ja tilojen käytön pelisäännöt ovat kirjavia. Kunnan aktiivisessa käytössä oleva palveluverkko (varhaiskasvatusyksiköt, koulut, kunnantalo jne.) ei tällä hetkellä vastaa yhteisön tarpeisiin. Tästä johtuen on tarvetta yhteisötiloille, jotka mahdollistavat asukkaiden ja yhteisöjen kokoontumiset, omaehtoisen toiminnan ja yhdessä tekemisen.

Syksyllä 2019 asukkaiden ja erilaisten toimijoiden käytössä on seuraavat yhteisötilat:

 • Kellotupa, Kellokoski
 • Kalliopohjan kerhohuone, Hyrylä
 • Paijalan yhteisötila, Paijala
 • Mäntymäki, Hyrylä.

Tilat varataan Timmi-tilavarausohjelman kautta ja ne ovat maksutta varaajien käytössä. Yhteisötiloista kerrotaan kunnan verkkosivuilla https://www.tuusula.fi/sivu.tmpl?sivu_id=8196

Yhteisökäytön näkökulma on jatkossa huomioitava paremmin sekä uusia kiinteistöjä suunnitellessa ja rakennettaessa, että olemassaolevia kiinteistöjä uudistettaessa. Yhteisökäytön mahdollistaminen edellyttää myös olemassaolevien toimintatapojen tarkastelua ja uusien toimintatapojen luomista yhteisökäytön moninaiset tarpeet huomioiden. Tavoitteena on myös uudistaa ja yhtenäistää tilavarauskäytäntöjä ja tilojen käytön pelisääntöjä sekä ottaa käyttöön yhtenäinen tilanvarausohjelma.

Yhteisön matalan kynnyksen käytön tulisi jatkossa olla mahdollista ainakin:

 • Varhaiskasvatusyksiköt
 • Koulut
 • Kirjastot
 • Nuorisotalot
 • Monitoimitalot
 • Kerhohuoneet
 • Kunnantalo tai kunnan toimipiste
 • Keusoten käytössä olevat tilat
 • muut yhteisön käyttöön soveltuvat tilat ja maa-alueet

Palveluverkon uudistuessa ja sen vastatessa yhteisökäytön moninaisiin tarpeisiin, voidaan erillisistä yhteisötiloista jopa luopua ja kiinteistöt realisoida.

Yhteisötilatarkastelun eteneminen

Yhteisötilatarkastelu etenee osana syksyllä 2019 tehtävää palveluverkkotarkastelua. Yhteisötilojen kokonaisuus tuodaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan käsittelyyn lokakuussa.

 

Ehdotus

Esittelijä

Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

 • merkitä tiedoksi valmistelutilanteen ja eväästää yhteisötilatarkastelun jatkovalmistelua.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta

 • merkitsi tiedoksi valmistelutilanteen
 • keskusteli yhteisötilatarkastelun jatkovalmistelusta.

 

Mari Vainionpää poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen ja pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Pekka Koivumäki.

Valmistelija

 • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Tuusula haluaa strategiansa mukaisesti

 • edistää tuusulalaisten hyvinvointia, arjen sujuvuutta, elämän vireyttä ja elämänlaadun paranemista (valtuustokauden tavoite 7.)
 • kehittää Tuusulan liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia. Tuusulalaiset liikkuvat ja harrastavat enemmän ja monipuolisesti (valtuustokauden tavoite 11.)
 • vahvistaa elinvoimaa keskustojen monipuolisia palveluita ja viihtyvyyttä kehittämällä (valtuustokauden tavoite 17.)
 • kehittää Tuusulan Urheilupuistoa Helsingin seudun parhaaksi omaehtoisen harrastamisen ja aktiivisen urheilun ympäristöksi ja tapahtumapaikaksi (valtuustokauden tavoite 28.)
 • uudistaa ja tehostaa kunnan palveluverkkoa kuntalaislähtöisesti päämääränä modernit, terveet ja turvalliset toimintaympäristöt sekä kohtaamisten mahdollistaminen (valtuustokauden tavoite 29.)
 • olla edelläkävijä osallisuuden edistämisessä ja yhteisöllisessä toiminnassa uudistaen samalla toimintatapojamme. Kehitämme kumppanuuksia ja verkostojohtamista (valtuustokauden tavoite 30.)

Strategian tavoitteiden edistämiseksi ja saavuttamiseksi on käynnissä yhteisön käytössä olevien tilojen tarkastelu, joka on käynnistynyt syksyllä 2019. Yhteisön käytössä on sekä sisä- että ulkotiloja. Sisätilat ovat sekä kunnan palveluverkon aktiivikäytössä olevia tiloja sekä tiloja, joissa ei ole muuta käyttöä kuin yhteisökäyttö.

Yhteisötilojen käytön periaatteet

Tuusulan kunta haluaa tukea yhdistyksiä, seuroja ja asukkaidensa omaehtoista toimintaa. Yhteisötilat on perustettu mahdollistamaan asukkaiden ja yhteisöjen kokoontumiset ja yhdessä tekeminen. Yhteisötilat ovat maksutta varaajien käytössä.

Kehittämisverkostot sekä niiden alueilla toimivat yhteisöt ja asukkaat voivat varata seuraavia tiloja:

 • Kellotupa, Kellokoski
 • Kalliopohjan kerhohuone, Hyrylä (vesivahingon takia poissa käytöstä toistaiseksi)
 • Paijalan yhteisötila, Paijala
 • Mäntymäki, Hyrylä

Käytössä on myös Jokelan Tiilitehtaan vanha ruokala, joka toimii Pop up-yhteisötilana.

Yhteisötilat ovat käytössä toistaiseksi ja niiden tulevaisuutta tarkastellaan osana kunnan palveluverkon kehittämistä.

Yhteisötilat varataan Timmi-varausjärjestelmän kautta. Tilojen sisäiset vuokrat on budjetoitu Kuntatoimialalle. Kunnan osallisuustiimi vastaa yhteisötilojen kokonaisuudesta. Tilojen varausta hoitaa ja koordinoi keskitetty asiakaspalvelu TuusInfo. 

Tilojen varaaminen

Yhteisötilat ja osa koulutiloista varataan Timmi-tilavarausohjelmassa. 

 1. Tilan varauksia ylläpidetään Timmi-tilavarausohjelmassa. Käyttövuorojen hakeminen tapahtuu rekisteröitymällä ohjelman käyttäjäksi, ks. ohjeet www.tuusula.fi (kirjoita hakuruutuun Timmitilavarausohjelma). Käyttäjätunnusten hakijana voi toimia yksityishenkilö tai rekisteröitynyt järjestö tai yhdistys. POSTIOSOITE: PL 60, 04301 TUUSULA, PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) 8718 3306; WWW.TUUSULA.FI
 2. Kiinteistöä voivat varata käyttöönsä yhdistykset, yhteisöt ja asukkaat. Varata voi erikseen tai yhdessä alakerran salin, yläkerran salin tai yläkerran kokoushuoneen.
 3. Tilojen käyttö on maksutonta.
 4. Varaus alkaa ja päättyy varauskalenterissa määriteltyjen käyttöaikojen mukaan.
 5. Kunta käyttää tiloja myös omiin tarpeisiinsa. 

Yhteisön käytössä olevat muut kunnan palveluverkon tilat

Yhteisötilojen lisäksi asukkaiden, seurojen, yhdistysten ja yhteisöjen käytössä on kunnan muun palveluverkon tiloja. 

Kehittämisverkostojen alueilla toimivat yhteisöt voivat varata maksutta Tuusulan kunnan kasvatus- ja sivistystoimen tiloja. Näiden tilojen maksuttoman yhteisökäytön linjauksia on tarpeen päivittää. Yhteisötilojen ja sivistyksen palveluverkon tilojen käyttö yritysten toiminnassa tai kaupallisessa toiminnassa on myös linjattava. Sivistyksen tilojen maksutuotot ovat tällä hetkellä noin 50 000€ vuodessa.

Yhteisöt voivat myös käyttää kunnantalon tiloja maksuttomasti.

Yhteisön käytössä olevat ulkotilat

Yhteisön käytössä on sisätilojen lisäksi myös ulkotiloja. Tilat ovat mm. puistoja, koulujen ja varhaiskasvatusyksiköiden pihoja sekä lähiliikuntapaikkoja. Tänä vuonna on kiinnitetty huomiota siihen, että näiden suunnitteluun tulee ottaa mukaan koko yhteisö - ei vain esim. koulujen oppilaat. Yhteistyötä on tiivistetty vapaa-aikapalveluiden, koulujen ja tilakeskuksen kanssa. 

Tulevaisuuden palveluverkko

Yhteisökäytön näkökulma on jatkossa huomioitava paremmin sekä uusia kiinteistöjä suunnitellessa ja rakennettaessa,​ että olemassaolevia kiinteistöjä uudistettaessa. Yhteisökäytön mahdollistaminen edellyttää myös olemassaolevien toimintatapojen tarkastelua ja uusien toimintatapojen luomista yhteisökäytön moninaiset tarpeet huomioiden. Tavoitteena on myös uudistaa ja yhtenäistää tilavarauskäytäntöjä ja tilojen käytön pelisääntöjä sekä ottaa käyttöön yhtenäinen tilanvarausohjelma.

Tuusulan uudistuvassa palveluverkossa yhteisökäyttö halutaan mahdollistaa

 • Kirjastoissa
  • Jokela
  • Kellokoski
  • Hyrylä
 • Monitoimitaloissa mm.
  • Monio ja 10-rakennus
  • Rykmentinpuiston yhtenäiskoulu
  • Kirkonkylän kampus
  • Riihikallion koulu
  • Lahelan koulu
 • Kouluilla
 • Varhaiskasvatusyksiköissä
 • Nuorisotiloissa
 • Yhteisötaloissa
  • Tarkasteltava mitä tiloja tarvitaan muun palveluverkon rinnalla. Ylimääräisistä tiloista luovutaan.
 • Kunnantalolla tai kunnan toimipisteissä
 • Keusoten käytössä olevissa tiloissa
 • muut yhteisön käyttöön soveltuvat tilat ja maa-​alueet

Palveluverkon uudistuessa ja sen vastatessa yhteisökäytön moninaisiin tarpeisiin,​ voidaan erillisistä yhteisötiloista jopa luopua ja kiinteistöt realisoida.

Yhteisötilatarkastelun eteneminen

Yhteisötilatarkastelu etenee osana syksyllä 2019 tehtävää palveluverkkotarkastelua. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

 • evästää yhteisöjen käytössä olevien tilojen tarkastelun jatkovalmistelua.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta

 • merkitsi yhteistöjen tilojen tarkastelun tiedokseen ja evästi jatkovalmistelua
 • kiirehti Timmi-varausjärjestemän korvaamista yksinkertaisemalla ja helppokäyttöisemmällä, kaikki varattavat tilat kattavallla järjestelmällä
 • totesi, että tilojen käytön maksuttomuus ja maksullisuus tulee yhdenmukaistaa kunnan alueella.

Tiedoksi

sivistys -toimialue

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.